Zavisnost prolaze tom mrežom, a mogu?nosti koje

 

Zavisnost o Internetu

Nejla Pekuši?, Fakultet informacijskih tehnologija

Sažetak— Naš svijet se kompjuterizira vrtoglavom
brzinom. Svaki dan otkrivaju se nova saznanja, sistemi, tehnologije… U takvom
svijetu vrlo je važno ostati dobro povezan i informisan, što nam je omogu?eno
putem globalne ra?unarske mreže – Interneta. Svake sekunde nezamislive koli?ine
podataka prolaze tom mrežom, a mogu?nosti koje nam pruža su ogromne, stoga
mnogi ljudi postaju zavisni o Internetu, mreži svih mreža. Ta vrsta zavisnosti
postaje sve zastupljenija me?u ljudima da je postala problematika koja se
istražuje i tretira kao psihološki poreme?aj.

 

Klju?ne rije?i—internet, zavisnost,
zavisnost o internetu

 

I.    
Uvod

Z

avisnost o internetu
je psihološki kompulzivni

poreme?aj, opisan  kao
impulsivni poreme?aj kontrole, a koji ne uklju?uje upotrebu bilo kakvih opojnih
sredstava. Može se nazivati i poreme?ajem problemati?nog korištenja Interneta.
Definicija ovog poreme?aja odnosi se na fenomen pretjeranog ili ekstremnog
korištenja interneta koje ometa normalan, svakodnevni život ?ovjeka ili ?ak
ugrožava njegovo zdravlje. Može ugrožavati veze, obrazovanje, posao, fizi?ko
zdravlje, emocionalnu stabilnost ili generalno vlastitu dobrobit ?ovjeka. U
psihološkom smislu veoma je sli?an poreme?aju patološkog kockanja – dok kockari
uživaju u osje?aju dobitka ili pobjede, zavisnici o internetu mogu uživati u
osje?aju razli?itih postignu?a u igranju video igrica, prikupljanju informacija
i multimedijalnih sadržaja, sklapanju veza sa ljudima, internet kupovini itd.

Zavisnici o internetu koriste virtualni svijet da bi se povezali
sa ljudima – u zamjenu za kontakt i komunikaciju s ljudima u stvarnom svijetu –
pa to ?esto bivaju osobe koje imaju razli?ite psiho-fizi?ke nedostatke koji
uzrokuju nesigurnost, osje?aj nepripadnosti i odba?enosti, manjak samopouzdanja
i sl. Takve osobe potražit ?e „uto?ište” na Internetu gdje mogu biti anonimni
ili se predstavljati kao neko ko nisu odnosno kao bolja verzija sebe, bez svih
svojih mana ili nedostataka. Takav osje?aj kod ljudi i izaziva ovakvu vrstu
zavisnosti jer im je pružena mogu?nost da budu sve što u stvarnom svijetu iz
nekog razloga ne mogu posti?i. 1

?esto su to ljudi koji pate od neke vrste tzv. „modernih
bolesti”, tj. depresije ili anksioznosti uslijed razli?itih životnih problema
poput razvoda braka, manjka novca, stresa, gubitka posla, verbalnog ili
fizi?kog nasilja, psihi?kih i psiholoških  bolesti itd. Internet je postao idealna
platforma za takve ljude jer tu mogu prona?i neku vrstu utjehe odnosno
skloništa od njihovih svakodnevnih problema – socijalne mreže, video igrice ili
jednostavno pretraživanje sadržaja – mogu?nosti je bezbroj. 3

 

Nedavna istraživanja provedena od strane organizacije „Psycom”
pokazala su, za neke, iznena?uju?i omjer spolova u zavisnosti o Internetu 9:

Slika 1: Procentualna ovisnost o Internetu po
spolovima

 

II.    
Klasifikacija problema

Još uvijek se u stru?nim krugovima vodi polemika oko toga kako
najbolje klasificirati ponašanje koje je okarakterisano jako velikim brojem
sati utrošenih u korištenje online tehnologije i u aktivnosti koje uklju?uju
pretraživanje world wide web-a, socijalnih mreža ili igranje online video
igrica. Takvo ponašanje vrlo ?esto je popra?eno promjenama raspoloženja,
preokupacijom Internetom i digitalnim medijima, nemogu?noš?u da se kontroliše
ili reducira vrijeme koje se provodi u interakciji s tehnologijom, potreba da
se zadovolji odre?eni cilj u video igrici – kada je cilj ispunjen dolazi do
poboljšanja raspoloženja, a kada nije to izaziva izrazito nezadovoljstvo pa ?ak
i frustraciju i tugu i na kraju nastavljanje takvog ponašanja i pored
porodi?nih konflikta, slabljenja socijalnog života i nazadovanja u poslovnoj
ili akademskoj sferi. Neki istraživa?i i psiholozi poreme?aj pretjeranog
korištenja Interneta vide samo kao još jedan simptom op?enitijeg poreme?aja
poput depresije, stresa ili anksioznosti, ali ipak ga ve?ina smatra
pojedina?nim i legitimnim poreme?ajem. 23 Ameri?ki Institut za Ovisnost
(ASAM) je nedavno predstavio novu definiciju ovisnosti kao hroni?ni moždani
poreme?aj, koja je oficijalno predlaže da ovisnost sama ne ovisi o upotrebi
neke supstance koja direktno i fizi?ki utje?e na nervne ?elije ili krv. Sve
ovisnosti, bilo hemijske ili bihevioralne, dijele odre?ene karakteristike koje
uklju?uju kompulzivnu upotrebu ne?ega, nemogu?nost kontrolisanja, promjene
raspoloženja, ublažavanje uznemirenosti, nastavljanje uprkos negativnim
posljedicama itd. Ameri?ko Radiološko Društvo je u novembru 2017. godine
predstavilo rezultate istraživanja nad devetnaest ispitanika – potvr?enih
ovisnika o Internetu – koje je pokazalo da svi imaju disproporcionalno velik
broj inhibicijskih neurotransmitera u moždanim aktivnostima. 8

 

Slika 2: A) Normalan mozak    B) Mozak Internet zavisnika

 

Neurotransmiteri su supstance koje su prijenosnici impulsa me?u
moždanim i nervnim ?elijama, a manjak ili višak istih smatra se psihološkim
poreme?ajem. Dvanaest od devetnaest ispitanika podvrgnuto je devetosedmi?noj
kognitivno-bihevioralnoj terapiji nakon koje se broj neurotransmitera
normalizovao, a broj sati provedenih na Internetu zna?ajno je smanjen, što
dokazuje da je  klasifikacije zavisnosti
o Internetu kao psihološki poreme?aj ispravna. 10

III.    
Tipovi zavisnosti

Model koji opisuje razli?ite tipove Internet zavisnosti naziva se
ACE Model što ozna?ava Accessibility (Pristup),
Control (Kontrola) & Excitement (Uzbu?enje).

·        
Pristup se odnosi prvenstveno
na to da sve po što bismo morali napustiti ku?u na Internetu imamo „nadohvat
ruke”. To podrazumijeva chat sa drugim osobama, online kupovinu, online
kockanje i kla?enje i sl. bez ograni?enja stvarnog života. Tako?er, vrlo je
lako prona?i razli?ite informacije i sadržaje koje nas zanimaju u datom
trenutku.

·        
Kontrola
se odnosi na to da sada postoji jednako veliki broj korisnika smart telefona i
tableta i željeni sadržaji mogu biti vrlo lako sinhroni i svedostupni na
razli?itim ure?ajima i platformama.

·        
Uzbu?enje
je povezano najviše s online igricama ali i svim onim što je navedeno u prvom
slu?aju (Pristup – online kla?enje,
kupovina, aukcije…). Ispunjenje ciljeva i ostvarenje uspjeha u prethodno
navedenim slu?ajevima izaziva jake osje?aje zadovoljstva i sre?e kod zavisnika,
ali i suprotno u slu?aju neuspjeha. 6

 

Slika 3: ACE Model

 

Postoji 5 razli?itih, priznatih i odre?enih vrsta Internet
zavisnosti:

·        
Zavisnost
o kompjuteru – najop?enitija vrsta zavisnosti koja je proizašla iz
pretjerane upotrebe ra?unara, a sada i mobilnih telefona, tableta i ostale
pametne tehnologije koja ima pristup Internetu.

·        
Zavisnost
o Internet vezama – prevelika posve?enost i involviranost u veze ostvarene
preko Interneta i socijalnih mreža, ve?inom s ljudima koje u stvarnom životu
osoba ni ne poznaje.

·        
Cyber-seksualna
zavisnost – zavisnost o pornografskim sadržajima

·        
Online
kompulzija – zavisnost o online kockanju, kupovini, dionicama, virtualnim
valutama, aukcijama i sl.

·        
Zavisnost
o informacijama – osoba se na?e u situaciji da neprestano pretražuje web u
potrazi za razli?itim informacijama (korisnim i beskorisnim) koje imaju
razli?it utjecaj na ?ovjeka što dovodi do tzv. „preoptere?enja informacijama” (eng. information overload)

 

IV.    
Simptomi i tretiranje

Zavisnost o Internetu može se prepoznati po
razli?itim simptomima kao što su: psihološki i emocionalni, fizi?ki, socijalni
i behavioralni.

                Psihološki i emocionalni simptomi:  

·        
povremeni osje?aj krivnje zbog previše vremena
provedenog na Internetu

·        
velike poteško?e u izbjegavanju korištenja
Interneta na jedan ili ?ak i više dana

·        
?esto gubljenje osje?aja o vremenu dok je osoba
online

·        
jaki osje?aj negativnih emocija: frustracije, tenzije
pa ?ak i tuge ili depresije ako osoba nije u mogu?nosti da pristupi Internetu

·        
nerazumna opravdanja za nezdrav nivo korištenja
Interneta npr. „Drugi su online više nego ja.”

·        
umanjivanje negativnih efekata korištenja
Interneta npr. „Barem ne koristim drogu i alkohol.”

·        
gubitak interesa za u?estvovanje u aktivnostima
ili hobijima u kojima je osoba nekada pronalazila zadovoljstvo

·        
osje?aj smirenosti, zadovoljstva i sre?e dok je
osoba online

·        
preokupiranost mišlju u Internetu i „odlasku
online” dok osoba u?estvuje u drugim aktivnostima ili obavlja neki posao npr.
školske ili akademske aktivnosti i zada?e, obavljanje poslova, izlazak s
prijateljima itd.

 

     Fizi?ki simptomi:

·        
sindrom karpalnog kanala (naj?eš?i kanalikularni
sindrom koji nastaje pritiskom na središnji živac (lat. nervus medianus) u
podru?ju karpalnog kanala (lat. canalis carpi), a o?ituje se smanjenjem osjeta,
boli, parestezijama (trnci, peckanje) i miši?nom slaboš?u u podru?ju šake i
podlaktice)

·        
zna?ajan dobitak viška kilograma ili naglo
mršanje zbog loše ishrane ili manjka fizi?ke aktivnosti

·        
glavobolje, bolovi u vratu, bolovi u le?ima

·        
umorne, suhe ili suzne, crvene o?i

 

 Behavioralni simptomi:

·        
povremeni „maratoni” Internet sesija koje mogu
potrajati cijeli dan ili cijelu no?

·        
?esto objedovanje pred ra?unarom ili uz
telefon/tablet ili totalno preskakanje obroka

·        
redovno korištenje Interneta do kasnih no?nih
sati iako osoba ima obaveze koje mora izvršiti ranije ujutro

·        
višestruki bezuspješni pokušaji da se smanji
korištenje Interneta

·        
korištenje Interneta u svakoj prilici

·        
osoba provodi sve više vremena online i sve
manje u interakciji s ljudima u svojoj okolini

·        
namjerno korištenje Interneta i kada osoba ima
važnije obaveze i poslove za obaviti npr. škola, posao, porodica, ku?ni poslovi
itd.

·        
ispoljavanje ljutnje i otpora prema onima koji
osobi ukazuju na negativne strane pretjeranog korištenja Interneta

·        
ukoliko se radi o u?eniku ili studentu,
zanemarivanje i smanjivanje vremena za u?enje i pad akademskog uspjeha

 

 Socijalni simptomi:

·        
problemi u ljubavnim i prijateljskim vezama
uslijed zanemarivanja, nedostatka komunikacije i interakcije

·        
?este sva?e s partnerom zbog previše vremena
provedenog na Internetu

·        
osoba krivi partnera i u njemu traži opravdanje
za to što previše vremena provodi online npr. „Da mi posve?uješ više pažnje
možda i ne bih provodio/la ovoliko vremena online.”

·        
gubljenje prijatelja u stvarnom životu radi onih
virtualnih

·        
smanjeno vrijeme koje osoba provodi sa porodicom
i prijateljima

·        
osoba laže druge o tome koliko vremena provodi
online 7

 

Tretman i lije?enje:

Zbog toga što je zavisnost o
Internetu relativno nov psihološki problem, limitirane su opcije za lije?enje i
tretiranje ovog problema. Ona ?injenica iz koje proizilazi sami na?in lije?enja
ovog poreme?aja je ta da je veoma sli?an depresiji ili nekoj drugoj ovisnosti
poput one o kockanju i kla?enju, a neki su ga ?ak i smatrali podvrstom
depresije (što je u tekstu prethodno i objašnjeno), pa se na taj na?in i
pristupalo lije?enju istog. 11

Iako je poželjan rad i razgovor
sa pravim specijalistom, tako?er je od velike pomo?i i rad sa obu?enim
terapeutom koji je dobro informisan i upoznat sa online kompulzijom.

Ve?ina terapija podrazumijeva i
prati kognitivno-behavioralni model. Ovakav tip terapije se koristi sa
tretiranje razli?itih problema i uklju?uje izazivanje i suzbijanje uvjerenja
koja dovode do nezdravog ponašanja kod osobe. Tako?er, razvijaju se vještine
pomo?u kojih ?e se osoba nositi i odupirati problemu i postepeno, korak po
korak, u potpunosti promijeniti svoje ponašanje. Najefektivniji tretmani ne?e
samo targetirati zavisnost o Internetu, nego i eventualne podprobleme na kojima
je možda po?ivao glavni problem (depresija, socijalne vještine, poteško?e u
vezama, manjak samopouzdanja i nesigurnost i sl.). 5

Ono što je problemati?no kod
tretiranja ovog poreme?aja je to da potpuno odricanje i suzdržavanje nije
mogu?e zbog sveprisutnosti elektronskih i digitalnih medija u svakodnevnom
životu te se takvim ljudima pokušava ukazati na racionalno korištenje istih,
jer se sada svugdje oko nas nalaze internet kafi?i, pametni telefoni, tableti,
prenosiva ra?unala. Ono ?ime se tako?er ljude pokušava odviknuti od prekomjernog
korištenje interneta je zainteresovati ih za neke druge korisne i zanimljive
stvari, predlaganje hobija, koristan društveni rad, kreativnost, odlasci u
prirodu, druženje i grupne terapije sa porodicom i prijateljima i sl. 4

V.    
Zaklju?ak

 

Psihološki problem zavisnosti o
Internetu rapidno se pove?ava, ?emu pogoduje današnja tehnologija i povezanost.
I pored toga što još uvijek nije svugdje i u potpunosti prepoznat kao
pojedina?an i nezavisan psihološki problem i ovisnost, postoje nau?ni i
medicinski dokazi i preklapanja sa simptomima koji se uobi?ajeno povezuju sa
bihevioralnim psihološkim poreme?ajima.

Postoje razli?iti tipovi ove
zavisnosti – od zavisnosti o informacijama i multimedijalnim sadržajima, preko
zavisnosti o kockanju, kla?enju, te zavisnosti o online kupovini, aukcijama; pa
tako postoje i razli?iti simptomi koji proizilaze iz ove zavisnosti –
psihološki, emocionalni, socijalni, fizi?ki…

Ovakav problem mogu?e je
tretirati i lije?iti stru?nim radom i razgovorom, uz pomo? specijaliste ili
terapeuta, i uz neka dodatna zanimanja i hobije koji ?e pomo?i prilikom
odvikavanja osobe od prekomjernog korištenja Interneta.

Promjene nikada nisu jednostavne,
ali za ljude sa ovim poreme?ajem promjene su nužne kako bi se nastavili
razvijati kao osobe, a uz pravilan tretman i iskrenu posve?enost mogu?e je
prevazi?i i ovakve probleme.

 

 

 

Reference

 

 

1     
American Psychiatric
Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders. 4th
ed., 2000.

 

2     
Young KS. Internet
addiction: The emergence of a new clinical disorder. 104th annual meeting of
the American Psychological Association; August 11 1996; Toronto, Canada.

 

3     
Pies R. Should
DSM-V designate “Internet addiction” a mental disorder? Psychiatry. Februar 2008.
PMC free article PubMed

 

4     
Czincz J, Hechanova
R. Internet addiction: Debating the diagnosis. Journal
of Technology in Human Services. Oktobar 2009.

 

5     
Davis RA. A
cognitive behavioral model of pathological internet use (PIU) Computers in Human Behavior. 2001.

 

6     
Demetrovics Z, Szeredi B,
Rozsa S. The three-factor model of Internet addiction: the development of the
Problematic Internet Use Questionnaire. Behavior
Research Methods. 2008.

 

7     
Meerkerk G, Van Den
Eijnden R, Vermulst A, Garretsen H. The Compulsive Internet Use Scale (CIUS):
some psychometric properties. CyberPsychology
& Behavior. 2009.

 

8     
http://www.techaddiction.ca/internet-addiction.html
20.Januar.2018.

 

9     
https://www.psycom.net/iadcriteria.html
20. Januar.2018.

 

10  
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0014703
20.Januar.2018.

 

11  
http://treatmentcenters.com/downloads/internet-addiction.pdf
20.Januar.2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

Hi!
I'm Mary!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out