Zavisnost prolaze tom mrežom, a mogu?nosti koje

  Zavisnost o Internetu Nejla Pekuši?, Fakultet informacijskih tehnologija Sažetak— Naš svijet se kompjuterizira vrtoglavombrzinom.

Svaki dan otkrivaju se nova saznanja, sistemi, tehnologije… U takvomsvijetu vrlo je važno ostati dobro povezan i informisan, što nam je omogu?enoputem globalne ra?unarske mreže – Interneta. Svake sekunde nezamislive koli?inepodataka prolaze tom mrežom, a mogu?nosti koje nam pruža su ogromne, stogamnogi ljudi postaju zavisni o Internetu, mreži svih mreža. Ta vrsta zavisnostipostaje sve zastupljenija me?u ljudima da je postala problematika koja seistražuje i tretira kao psihološki poreme?aj. Klju?ne rije?i—internet, zavisnost,zavisnost o internetu I.    Uvod Z avisnost o internetuje psihološki kompulzivni poreme?aj, opisan  kaoimpulsivni poreme?aj kontrole, a koji ne uklju?uje upotrebu bilo kakvih opojnihsredstava.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Može se nazivati i poreme?ajem problemati?nog korištenja Interneta.Definicija ovog poreme?aja odnosi se na fenomen pretjeranog ili ekstremnogkorištenja interneta koje ometa normalan, svakodnevni život ?ovjeka ili ?akugrožava njegovo zdravlje. Može ugrožavati veze, obrazovanje, posao, fizi?kozdravlje, emocionalnu stabilnost ili generalno vlastitu dobrobit ?ovjeka. Upsihološkom smislu veoma je sli?an poreme?aju patološkog kockanja – dok kockariuživaju u osje?aju dobitka ili pobjede, zavisnici o internetu mogu uživati uosje?aju razli?itih postignu?a u igranju video igrica, prikupljanju informacijai multimedijalnih sadržaja, sklapanju veza sa ljudima, internet kupovini itd. Zavisnici o internetu koriste virtualni svijet da bi se povezalisa ljudima – u zamjenu za kontakt i komunikaciju s ljudima u stvarnom svijetu –pa to ?esto bivaju osobe koje imaju razli?ite psiho-fizi?ke nedostatke kojiuzrokuju nesigurnost, osje?aj nepripadnosti i odba?enosti, manjak samopouzdanjai sl.

Takve osobe potražit ?e „uto?ište” na Internetu gdje mogu biti anonimniili se predstavljati kao neko ko nisu odnosno kao bolja verzija sebe, bez svihsvojih mana ili nedostataka. Takav osje?aj kod ljudi i izaziva ovakvu vrstuzavisnosti jer im je pružena mogu?nost da budu sve što u stvarnom svijetu iznekog razloga ne mogu posti?i. 1?esto su to ljudi koji pate od neke vrste tzv.

„modernihbolesti”, tj. depresije ili anksioznosti uslijed razli?itih životnih problemapoput razvoda braka, manjka novca, stresa, gubitka posla, verbalnog ilifizi?kog nasilja, psihi?kih i psiholoških  bolesti itd. Internet je postao idealnaplatforma za takve ljude jer tu mogu prona?i neku vrstu utjehe odnosnoskloništa od njihovih svakodnevnih problema – socijalne mreže, video igrice ilijednostavno pretraživanje sadržaja – mogu?nosti je bezbroj. 3 Nedavna istraživanja provedena od strane organizacije „Psycom”pokazala su, za neke, iznena?uju?i omjer spolova u zavisnosti o Internetu 9: Slika 1: Procentualna ovisnost o Internetu pospolovima II.    Klasifikacija problemaJoš uvijek se u stru?nim krugovima vodi polemika oko toga kakonajbolje klasificirati ponašanje koje je okarakterisano jako velikim brojemsati utrošenih u korištenje online tehnologije i u aktivnosti koje uklju?ujupretraživanje world wide web-a, socijalnih mreža ili igranje online videoigrica. Takvo ponašanje vrlo ?esto je popra?eno promjenama raspoloženja,preokupacijom Internetom i digitalnim medijima, nemogu?noš?u da se kontrolišeili reducira vrijeme koje se provodi u interakciji s tehnologijom, potreba dase zadovolji odre?eni cilj u video igrici – kada je cilj ispunjen dolazi dopoboljšanja raspoloženja, a kada nije to izaziva izrazito nezadovoljstvo pa ?aki frustraciju i tugu i na kraju nastavljanje takvog ponašanja i poredporodi?nih konflikta, slabljenja socijalnog života i nazadovanja u poslovnojili akademskoj sferi. Neki istraživa?i i psiholozi poreme?aj pretjeranogkorištenja Interneta vide samo kao još jedan simptom op?enitijeg poreme?ajapoput depresije, stresa ili anksioznosti, ali ipak ga ve?ina smatrapojedina?nim i legitimnim poreme?ajem. 23 Ameri?ki Institut za Ovisnost(ASAM) je nedavno predstavio novu definiciju ovisnosti kao hroni?ni moždaniporeme?aj, koja je oficijalno predlaže da ovisnost sama ne ovisi o upotrebineke supstance koja direktno i fizi?ki utje?e na nervne ?elije ili krv.

Sveovisnosti, bilo hemijske ili bihevioralne, dijele odre?ene karakteristike kojeuklju?uju kompulzivnu upotrebu ne?ega, nemogu?nost kontrolisanja, promjeneraspoloženja, ublažavanje uznemirenosti, nastavljanje uprkos negativnimposljedicama itd. Ameri?ko Radiološko Društvo je u novembru 2017. godinepredstavilo rezultate istraživanja nad devetnaest ispitanika – potvr?enihovisnika o Internetu – koje je pokazalo da svi imaju disproporcionalno velikbroj inhibicijskih neurotransmitera u moždanim aktivnostima. 8  Slika 2: A) Normalan mozak    B) Mozak Internet zavisnika Neurotransmiteri su supstance koje su prijenosnici impulsa me?umoždanim i nervnim ?elijama, a manjak ili višak istih smatra se psihološkimporeme?ajem. Dvanaest od devetnaest ispitanika podvrgnuto je devetosedmi?nojkognitivno-bihevioralnoj terapiji nakon koje se broj neurotransmiteranormalizovao, a broj sati provedenih na Internetu zna?ajno je smanjen, štodokazuje da je  klasifikacije zavisnostio Internetu kao psihološki poreme?aj ispravna.

10III.    Tipovi zavisnostiModel koji opisuje razli?ite tipove Internet zavisnosti naziva seACE Model što ozna?ava Accessibility (Pristup),Control (Kontrola) & Excitement (Uzbu?enje).·        Pristup se odnosi prvenstvenona to da sve po što bismo morali napustiti ku?u na Internetu imamo „nadohvatruke”. To podrazumijeva chat sa drugim osobama, online kupovinu, onlinekockanje i kla?enje i sl. bez ograni?enja stvarnog života.

Tako?er, vrlo jelako prona?i razli?ite informacije i sadržaje koje nas zanimaju u datomtrenutku. ·        Kontrolase odnosi na to da sada postoji jednako veliki broj korisnika smart telefona itableta i željeni sadržaji mogu biti vrlo lako sinhroni i svedostupni narazli?itim ure?ajima i platformama.·        Uzbu?enjeje povezano najviše s online igricama ali i svim onim što je navedeno u prvomslu?aju (Pristup – online kla?enje,kupovina, aukcije…). Ispunjenje ciljeva i ostvarenje uspjeha u prethodnonavedenim slu?ajevima izaziva jake osje?aje zadovoljstva i sre?e kod zavisnika,ali i suprotno u slu?aju neuspjeha. 6  Slika 3: ACE Model Postoji 5 razli?itih, priznatih i odre?enih vrsta Internetzavisnosti: ·        Zavisnosto kompjuteru – najop?enitija vrsta zavisnosti koja je proizašla izpretjerane upotrebe ra?unara, a sada i mobilnih telefona, tableta i ostalepametne tehnologije koja ima pristup Internetu.

·        Zavisnosto Internet vezama – prevelika posve?enost i involviranost u veze ostvarenepreko Interneta i socijalnih mreža, ve?inom s ljudima koje u stvarnom životuosoba ni ne poznaje. ·        Cyber-seksualnazavisnost – zavisnost o pornografskim sadržajima·        Onlinekompulzija – zavisnost o online kockanju, kupovini, dionicama, virtualnimvalutama, aukcijama i sl.·        Zavisnosto informacijama – osoba se na?e u situaciji da neprestano pretražuje web upotrazi za razli?itim informacijama (korisnim i beskorisnim) koje imajurazli?it utjecaj na ?ovjeka što dovodi do tzv. „preoptere?enja informacijama” (eng. information overload)  IV.    Simptomi i tretiranjeZavisnost o Internetu može se prepoznati porazli?itim simptomima kao što su: psihološki i emocionalni, fizi?ki, socijalnii behavioralni.                Psihološki i emocionalni simptomi:  ·        povremeni osje?aj krivnje zbog previše vremenaprovedenog na Internetu·        velike poteško?e u izbjegavanju korištenjaInterneta na jedan ili ?ak i više dana·        ?esto gubljenje osje?aja o vremenu dok je osobaonline·        jaki osje?aj negativnih emocija: frustracije, tenzijepa ?ak i tuge ili depresije ako osoba nije u mogu?nosti da pristupi Internetu·        nerazumna opravdanja za nezdrav nivo korištenjaInterneta npr. „Drugi su online više nego ja.

“·        umanjivanje negativnih efekata korištenjaInterneta npr. „Barem ne koristim drogu i alkohol.”·        gubitak interesa za u?estvovanje u aktivnostimaili hobijima u kojima je osoba nekada pronalazila zadovoljstvo·        osje?aj smirenosti, zadovoljstva i sre?e dok jeosoba online·        preokupiranost mišlju u Internetu i „odlaskuonline” dok osoba u?estvuje u drugim aktivnostima ili obavlja neki posao npr.školske ili akademske aktivnosti i zada?e, obavljanje poslova, izlazak sprijateljima itd.      Fizi?ki simptomi: ·        sindrom karpalnog kanala (naj?eš?i kanalikularnisindrom koji nastaje pritiskom na središnji živac (lat.

nervus medianus) upodru?ju karpalnog kanala (lat. canalis carpi), a o?ituje se smanjenjem osjeta,boli, parestezijama (trnci, peckanje) i miši?nom slaboš?u u podru?ju šake ipodlaktice)·        zna?ajan dobitak viška kilograma ili naglomršanje zbog loše ishrane ili manjka fizi?ke aktivnosti ·        glavobolje, bolovi u vratu, bolovi u le?ima·        umorne, suhe ili suzne, crvene o?i  Behavioralni simptomi:·        povremeni „maratoni” Internet sesija koje mogupotrajati cijeli dan ili cijelu no?·        ?esto objedovanje pred ra?unarom ili uztelefon/tablet ili totalno preskakanje obroka·        redovno korištenje Interneta do kasnih no?nihsati iako osoba ima obaveze koje mora izvršiti ranije ujutro·        višestruki bezuspješni pokušaji da se smanjikorištenje Interneta·        korištenje Interneta u svakoj prilici·        osoba provodi sve više vremena online i svemanje u interakciji s ljudima u svojoj okolini·        namjerno korištenje Interneta i kada osoba imavažnije obaveze i poslove za obaviti npr. škola, posao, porodica, ku?ni posloviitd.·        ispoljavanje ljutnje i otpora prema onima kojiosobi ukazuju na negativne strane pretjeranog korištenja Interneta·        ukoliko se radi o u?eniku ili studentu,zanemarivanje i smanjivanje vremena za u?enje i pad akademskog uspjeha  Socijalni simptomi: ·        problemi u ljubavnim i prijateljskim vezamauslijed zanemarivanja, nedostatka komunikacije i interakcije·        ?este sva?e s partnerom zbog previše vremenaprovedenog na Internetu ·        osoba krivi partnera i u njemu traži opravdanjeza to što previše vremena provodi online npr. „Da mi posve?uješ više pažnjemožda i ne bih provodio/la ovoliko vremena online.

“·        gubljenje prijatelja u stvarnom životu radi onihvirtualnih·        smanjeno vrijeme koje osoba provodi sa porodicomi prijateljima ·        osoba laže druge o tome koliko vremena provodionline 7 Tretman i lije?enje: Zbog toga što je zavisnost oInternetu relativno nov psihološki problem, limitirane su opcije za lije?enje itretiranje ovog problema. Ona ?injenica iz koje proizilazi sami na?in lije?enjaovog poreme?aja je ta da je veoma sli?an depresiji ili nekoj drugoj ovisnostipoput one o kockanju i kla?enju, a neki su ga ?ak i smatrali podvrstomdepresije (što je u tekstu prethodno i objašnjeno), pa se na taj na?in ipristupalo lije?enju istog. 11Iako je poželjan rad i razgovorsa pravim specijalistom, tako?er je od velike pomo?i i rad sa obu?enimterapeutom koji je dobro informisan i upoznat sa online kompulzijom. Ve?ina terapija podrazumijeva iprati kognitivno-behavioralni model. Ovakav tip terapije se koristi satretiranje razli?itih problema i uklju?uje izazivanje i suzbijanje uvjerenjakoja dovode do nezdravog ponašanja kod osobe. Tako?er, razvijaju se vještinepomo?u kojih ?e se osoba nositi i odupirati problemu i postepeno, korak pokorak, u potpunosti promijeniti svoje ponašanje.

Najefektivniji tretmani ne?esamo targetirati zavisnost o Internetu, nego i eventualne podprobleme na kojimaje možda po?ivao glavni problem (depresija, socijalne vještine, poteško?e uvezama, manjak samopouzdanja i nesigurnost i sl.). 5Ono što je problemati?no kodtretiranja ovog poreme?aja je to da potpuno odricanje i suzdržavanje nijemogu?e zbog sveprisutnosti elektronskih i digitalnih medija u svakodnevnomživotu te se takvim ljudima pokušava ukazati na racionalno korištenje istih,jer se sada svugdje oko nas nalaze internet kafi?i, pametni telefoni, tableti,prenosiva ra?unala.

Ono ?ime se tako?er ljude pokušava odviknuti od prekomjernogkorištenje interneta je zainteresovati ih za neke druge korisne i zanimljivestvari, predlaganje hobija, koristan društveni rad, kreativnost, odlasci uprirodu, druženje i grupne terapije sa porodicom i prijateljima i sl. 4V.    Zaklju?ak Psihološki problem zavisnosti oInternetu rapidno se pove?ava, ?emu pogoduje današnja tehnologija i povezanost.

I pored toga što još uvijek nije svugdje i u potpunosti prepoznat kaopojedina?an i nezavisan psihološki problem i ovisnost, postoje nau?ni imedicinski dokazi i preklapanja sa simptomima koji se uobi?ajeno povezuju sabihevioralnim psihološkim poreme?ajima. Postoje razli?iti tipovi ovezavisnosti – od zavisnosti o informacijama i multimedijalnim sadržajima, prekozavisnosti o kockanju, kla?enju, te zavisnosti o online kupovini, aukcijama; patako postoje i razli?iti simptomi koji proizilaze iz ove zavisnosti –psihološki, emocionalni, socijalni, fizi?ki… Ovakav problem mogu?e jetretirati i lije?iti stru?nim radom i razgovorom, uz pomo? specijaliste iliterapeuta, i uz neka dodatna zanimanja i hobije koji ?e pomo?i prilikomodvikavanja osobe od prekomjernog korištenja Interneta.

Promjene nikada nisu jednostavne,ali za ljude sa ovim poreme?ajem promjene su nužne kako bi se nastavilirazvijati kao osobe, a uz pravilan tretman i iskrenu posve?enost mogu?e jeprevazi?i i ovakve probleme.   Reference  1     American PsychiatricAssociation. Diagnostic and statistical manual of mental disorders. 4thed., 2000.  2     Young KS. Internetaddiction: The emergence of a new clinical disorder.

104th annual meeting ofthe American Psychological Association; August 11 1996; Toronto, Canada. 3     Pies R. ShouldDSM-V designate “Internet addiction” a mental disorder? Psychiatry.

Februar 2008.PMC free article PubMed 4     Czincz J, HechanovaR. Internet addiction: Debating the diagnosis. Journalof Technology in Human Services. Oktobar 2009.

 5     Davis RA. Acognitive behavioral model of pathological internet use (PIU) Computers in Human Behavior. 2001. 6     Demetrovics Z, Szeredi B,Rozsa S.

The three-factor model of Internet addiction: the development of theProblematic Internet Use Questionnaire. BehaviorResearch Methods. 2008. 7     Meerkerk G, Van DenEijnden R, Vermulst A, Garretsen H.

The Compulsive Internet Use Scale (CIUS):some psychometric properties. CyberPsychology& Behavior. 2009. 8     http://www.techaddiction.

ca/internet-addiction.html20.Januar.2018. 9     https://www.psycom.

net/iadcriteria.html20. Januar.2018. 10  http://journals.

plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.001470320.Januar.2018.

 11  http://treatmentcenters.com/downloads/internet-addiction.pdf20.

Januar.2018.          

x

Hi!
I'm Mary!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out