Yurdakul Salonu’nda tüm etkinliklerimizde iste?e ba?l? olarak yemekli

Yurdakul Dü?ün Salonu olarak
öncelikli amac?m?z dünya evine girecek çiftlerimize bu en mutlu günlerinde
kusursuz bir organizasyon hizmeti sunabilmektir. Birbirinden farkl? dü?ün
organizasyonu fikirlerimizle her çiftimize uygun konsept haz?rlayabildi?imiz
Yurdakul Dü?ün Salonu’nda ister Hint Gelini konseptine bürünün isterseniz
kabar?k 3 boyutlu gelinli?inizle masallar diyar?nda yer al?n, bizim daima sizin
konseptinize göre bir dizayn gerçekle?tirece?imizden emin olabilirsiniz.

Yurdakul Dü?ün Salonunda Kaç
Ki?ilik Etkinliklere Hizmet Verilmektedir?

Yurdakul Dü?ün Salonu 400 ki?ilik
kapasitesi ve lüks donam? ile misafirlerimize konfor ve rahatl?k sunmak için
elinden geleni yapmaktad?r. 100 araç kapasiteli otopark ve vale hizmeti ile
park s?k?nt?s? ya?amad???n?z Yurdakul Dü?ün Salonu’nda e?lenceye bir an önce
kat?labilirsiniz. Araçlar?n?z?n güvenli?i tamamen valelere ve güvenlik
personelleri taraf?ndan sa?lanmaktad?r.

Yurdakul Dü?ün Salonu Nerede?
Yurdakul Dü?ün Salonu’na Nas?l Gidilir?

Yurdakul Dü?ün Salonu kolay
ula??m yollar? ile ?stanbul’un gözde semtlerinde olan Gaziosmanpa?a’da yer
almaktad?r. Yurdakul Dü?ün Salonunu birçok toplu ta??ma araçlar? ile ula?abilece?iniz
bilindik bir mekând?r. Salonumuzun yak?nlar?nda birçok taksi dura?? ve otobüs
istasyonlar? bulunmaktad?r. ?ETT’nin 38G, 37T, 37M, 55B, 37A ve 37Y gibi birçok
otobüs hatt? ile ula??m sa?layabilece?iniz Yurdakul Dü?ün Salonu, rahat ula??m?
sayesinde s?k s?k tercih edilmektedir. Daha detayl? konum bilgisi için ileti?im
numaralar?m?zdan arayabilir ve videolar?n alt?ndaki yorumlardan yard?m
alabilirsiniz.

Yurdakul Dü?ün Salonu Ne Tür
Etkinliklere Ev Sahipli?i Yapabilmektedir?

·        
K?na Geceleri

·        
Ni?an Organizasyonlar?

·        
Sünnet Dü?ünü

·        
?ftar Yeme?i

·        
Mevlit

·        
Özel Yemekler

·        
Davet ve Resepsiyon

·        
Dü?ün Organizasyonlar?

·        
Kurumsal Sunumlar

·        
Yemekli Kutlamalar

·        
Toplant?lar gibi çe?itli
organizasyonlara bünyesinde hizmet veren Yurdakul Dü?ün Salonu’nda tüm
etkinliklerimizde iste?e ba?l? olarak yemekli ve yemeksiz seçenekleri tercih
edebilir, menü de?i?ikli?i imkan?m?zdan faydalanabilirsiniz.

Sizlere özel olarak
haz?rlanacak damak tatlar?nda kendi yörenize uygun yemekleri seçebilir ya da
d??ar?dan catering ?irketi ile anla?ma yapabilirsiniz. Yurdakul Dü?ün Salonu
olarak haz?rlad???m?z her organizasyonda bizler büyük keyif al?yor, sizlerin ve
konuklar?nda en az bizim kadar mutlu olman?z? istiyoruz!

Yurdakul Dü?ün Salonu’nda
yap?lan tüm etkinlikler ve organizasyonlar?n görüntülerini sayfam?zdan
görebilir, resimlerini inceleyebilirsiniz. Ayn? zamanda bizleri sizden önce
tercih eden tüm misafirlerimizin görü? ve yorumlar?n? alabilir, gönderdikleri
küçük videolar? izleme ?ans? elde edebilirsiniz! Böylece, Yurdakul Dü?ün
Salonu’muz hakk?nda yap?lan tüm ele?tiri ve yorumlara tarafs?z ?ekilde
ula?abilir, bizlere bir ?ans vermeye karar verebilirsiniz!

Sizlerin Mutlulu?u Yurdakul
Dü?ün Salonu’nun Çal??ma Prensibidir!

Yurdakul Dü?ün Salonu her türlü
k?na, ni?an, sünnet, konferans vb. etkinliklerde size en iyi hizmeti sunabilmek
için en iyi a?ç? kadrosu ve garson kadrolar?n? bir araya getirmi?tir. Geni? ve
ferah pistinde diledi?inizce e?lenebilece?iniz Yurdakul Dü?ün Salonu’nda son
teknoloji ses ???k sistemleri ve di?er tüm ayr?nt?lar kusursuz ve kesintisiz
olarak çal??maktad?r. Çocuklar?n?z?n da güven içinde e?lenebilmesi için oyun
odalar?n?n tasarland??? Yurdakul Dü?ün Salonu’nda farkl? renk seçenekleriyle
dizayn edilen masa ve sandalyelerimiz size kalite ve konforu ayn? anda
sunmaktad?r. Yurdakul Dü?ün Salonu’nun tamam? profesyonel kadrosu ile size
temiz ve sa?l?kl? ortamlar sunmay? amaçlamaktad?r. Klima, jeneratör ve ses
sistemleri ile hiçbir aksilik ya?amadan keyifli bir organizasyon geçirmenizi
sa?layan Yurdakul Dü?ün Salonu’nda geçirdi?iniz en mutlu anlar?n?z
organizasyonlar?n?z ba?lad??? andan itibaren kay?r alt?na al?nmaktad?r.

Yurdakul Dü?ün Salonu’nu Tercih
Etti?iniz ?çin Çok ?ansl?s?n?z!

Organizasyon öncesi sonras? ve
organizasyon esnas?nda hiçbir pi?manl?k duymayaca??n?z Yurdakul Dü?ün
Salonu’nda, her detay sizin hayalleriniz ve isteklerinize özel haz?rlanmaktad?r.
Hayallerinizi anlatt???n?z andan itibaren gerçekle?ti?ini görmek ise sizleri
çok memnun edecek ve davetlilerinizle birlikte günlerce bu geceyi
konu?acaks?n?z!

Tüm gözlerin üstünde
toplanmas?n? ve harika bir dü?ünle dünya evine girmek isteyen herkesi Yurdakul
Dü?ün Salonu’na dü?ün yapmaya bekliyoruz!

 

x

Hi!
I'm Mary!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out