Yapay zeka kullan?m?n?n sorun yarat?p yaratmayaca?? gibi

Yapay zeka kullan?m?
sayesinde siber tehdit avc?l???, güvenli kod geli?tirme ve test safhalar?nda
devreye girerek sald?r?lar? gerçekle?meden engelleyebilecek.

Türkiye’nin Ulusal Siber Güvenlik Eylem Plan?’ndan sorumlu
olan Sanayi Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A? (STM) yeni siber güvenlik
çal??mas?n? bitirdi. Raporda belirtilenlere göre geçen y?l siber güvenlik
alan?nda fidye yaz?l?mlar?nda gözle görülebilir bir art?? oldu. Wannacry,
Notpetya, Retefe’nin ba??n? çekti?i sald?r?lar y?l boyunca ses getirdi.

YAPAY ZEKA HEM FIRSAT
HEM DE TEHD?T

Yapay zeka kullan?m? siber güvenlikte savunma amaçl? olarak
kullan?lacak. Yapay zeka STM’nin kendi içerisindeki çal??malar? sonucunda siber
tehdit avc?l???, güvenli kod geli?tirme ve test safhalar?nda devreye girerek
sald?r?lar? gerçekle?meden engelleyebilecek. Y?llard?r sorun te?kil eden yama
yönetiminde yapay zeka kullan?m?n?n sorun yarat?p yaratmayaca?? gibi çaba
gerektirecek i?erin daha h?zl? ve sorunsuz yürütülmesinin yolu aç?lacak.

Siber güvenlik dünyas?n?n yak?n gelecekte yapay zekan?n
kullan?ld??? zararl? yaz?l?mlar büyük sorun yaratacak. Bu zararl? yaz?l?mlar
bulunduklar? ortam? anlayabilecek, bilgi toplama, sald?r? öncesi izleme ve
sessiz kalma gibi kararlar? ulundu?u platformlara göre ?ekillendirebilecek. Bu
sebeple yapay zeka uygulamalar? ‘siber silah’ olarak sald?rganlar?n elinde
kullan?labilecek.

STM, yeni nesil siber güvenlik konusuna dikkat çekmek
amac?yla ‘Capture the Flag’ etkinlikleri düzenleyerek, her geçen gün karma??k
ve tehdit haline gelen siber sald?r?lara önlem almak için çal??malar yürütüyor.

Savunma sanayisine teknoloji, mühendislik alanlar?nda hizmet
veren STM, kabiliyetlerini ve teknolojilerini uydu çal??malar?ndan yapay zeka
kullan?m?na, askeri deniz platformu gibi stratejik alanlarda çal??malar
yürütüyor.

x

Hi!
I'm Mary!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out