Wat middensegment momenteel al veel te lijden

Wat de toekomst van de mode betreft, weet niemand het zeker. Als het gaat om het begrijpen van de volgende grote bewegingen, zullen we gewoon de trend moeten volgen. • Ruil kleding met vrienden, familie, enz.

• Recycling van kleding / textiel• Het doorverkopen van kleding aan consignatiewinkels• Doneren van kleding om winkels te bedienenEr zijn verschillende manieren waarop u uw oude / ongewenste kleding kunt weggooien. Sommige methoden omvatten:Een van de problemen van een consument van  fast fashion te zijn is misschien wat er gebeurt nadat de huidige trends uit de mode raken. Mensen gaan naar aanzien van de steeds weer slechter wordende aarde, zelf initiatieven nemen tegen deze problemen. Mensen gaan (zijn er ook al bezig) de textielafval proberen te vermindren.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

4.4 Zelf initiatieven nemenOok voor zelfstandige modeondernemers zaler weinig plaats zijn in 2025. De mode verandert steeds sneller en kleding kostmomenteel evenveel als in 2002. Zelfstandige ondernemers kunnen niet zo snelschakelen als grote ketens. De winkeliers zijn afhankelijker van tussenhandelen moeten meer op hun gevoel collecties inkopen. De afgelopen jaren is hetaantal opheffingen van modewinkels al fors gegroeid, 2530 in 2012 tegenover1336 in 2007. Webwinkels blijven de komende jaren doorgroeien, denkt ING.Opvallendis dat in beide scenario’s merken in het middensegment nagenoeg verdwenen zijn.

Volgens ING Economisch Bureau heeft het middensegment momenteel al veel telijden van de bezuinigingsdrift van consumenten die liever shoppen bijbudgetketens. Het hogere segment heeft wel haar positie wel kunnen behouden.(Bijvoorbeeld: Chanel,Cavalli,Balmain ) Dit is mede te danken aan opkomendemarkten zoals China, waar de vraag naar luxe goederen explosief is gestegen.

4.3 Toekomstperspectief voor merken in het middensegmentAndere retailers die zich richten op economische en ecologische duurzaamheid zijn onder meer Zady en Eileen Fisher.Andere bedrijven zijn aan het reageren op de milieu  bezorgheid van activisten. Levi’s lanceerde een lijn met de naam ‘Water < Less ™'. Het bedrijf zegt dat de spijkerbroek in de rij tot 96% minder water gebruikt in het productieproces en dat de lijn 13 miljoen producten in de voorjaarscollectie van 2012 van Levi had, wat resulteerde in een waterbesparing van 172 miljoen liter.

 Eén pionier in deze ruimte is Everlane, het online-only retailbedrijf dat ‘radicale transparantie’ aanbiedt met foto’s en locaties die op de website van het bedrijf worden vermeld. In 2013 vertelde de CEO van Everlane aan entrepreneur.com dat het bedrijf $12 miljoen had gemaakt en verwachtte dat dit aantal in 2014 zou verdrievoudigen.Sommige merken hebben gereageerd op de kritiek van fast fashion door meer  transparanter te zijn over lonen, fabrieksomstandigheden en het milieu.4.

2.2 Meer transparentie in kledingketens “Fashionista of niet, kleding is een noodzaak, en een van de grootste uitdagingen voor de hedendaagse mode-industrie is het creëren van mode voor een groeiende wereldbevolking terwijl we onze planeet beschermen”, zegt Erik Bang, projectmanager van de Global Change Award, gesponsord door H & M Conscious Foundation, de non-profitorganisatie die is opgericht door de Zweedse snelle modegigant.Sitnikov, legt uit dat door gebruik te maken van de TBL (Tripple Bottom Line) -bedrijven een breder perspectief kunnen worden verkregen bij het meten van hun zakelijke prestaties. TBL kan ook worden aangeduid als de 3P’s, people, planet en profit. De eerste P, mensen, verwijst naar menselijke hulpbronnen en gunstige zakelijke overeenkomsten voor zowel werknemers als de bevolking. De tweede P, planeet, verwijst naar natuurlijke hulpbronnen en duurzame milieuconventies. De derde P, winst, verwijst naar de resterende economische waarde na aftrek van alle kosten van een bedrijf. Een bedrijf dat TBL toepast, kan de winst niet afzonderlijk verklaren (alleen economische inkomsten of uitgaven), maar moet zowel het milieuaspect als het sociale aspect opnemen in de winst van het bedrijf.

(Sitnikov, 2013)4.2.1 People,planet,profit Detweede voorspelling is dat het ook mogelijk is dat er nieuwe bedrijf modellenontstaan door oplopende politieke, economische en ecologische problemen dieonrust creëren.4.

2 Nieuwe bedrijf modellen INGEconomisch bureau maakte twee scenario’s voor de toekomst. De eerstevoorspelling is niet vrolijk. De economische situatie in het Westen blijftfragiel met relatief weinig groei.

Opkomende economieën sturen deinternationale handel aan. Fast fashion bedrijven expanderen buitenEuropa, maar zien tegelijkertijd ook sterke spelers uit Azië hun thuismarktenbinnendringen. Marges vallen hierdoor sterk terug.

Traditionele businessmodellen met langzame productieketens en tussenschakels worden kansloos. Veel lokalezelfstandige spelers moeten de strijd staken. Alleen partijen met duidelijktoegevoegde waarde in een nichemarkt lijken te kunnen overleven.4.1 Fast fashion bedrijven blijvenexpanderen Grotemodeketens zullen de komende twaalf jaar floreren.

Merken in het middensegmenten zelfstandige ondernemers kunnen hun langste tijd wel eens gehad hebben,voorspelt het ING Economisch Bureau. De bank boog zich over de modebranche in2025. Behalve fast fashion is er nog een weg voor modeondernemers:duurzaamheid. bewerkt door Tsan-Ming Choi”Sommige mensen geloven dat het huidigefast fashion model niet duurzaam is en uiteindelijk zullen kledingfirma’sgedwongen worden veranderingen aan te brengen, (Fletcher 2010; Hansen, 2012)wat aangeeft dat het langzame mode-proces waarschijnlijk de richting is die demode-industrie in de toekomst zal inslaan.” – Fast Fashion Systems: Theoriesand Applications Hetzal ook intrigerend zijn om vast te blijven houden aan het fast fashion modelen kijken hoe het zal evolueren. Zullen consumenten altijd een palet hebben omhet nieuwste kledingstukken die ze op Instagram zien te consumeren? Of komt ereen terugkeer van de hoogwaardige low-volume consumptiemethode? Wieweet hoe de toekomst van de mode er over enkele jaren uit zal zien. Het zalinteressant zijn om te zien hoe het landschap verandert wanneer luxemerkenkeuzes beginnen te maken over hoe ze hun marktaandeel gaan herwinnen.4.

Hoe ziet de toekomst vanfast fashion eruit?  Door de lage prijzen van deze kleren worden deconsumenten aangetast om elke keer een ander kledingstuk te kopen bij eennieuwe trend opkomt.Door deze aantasting die de consumenten krijgen om veelkleren tegen een lage prijs te kopen en gevolg van dit is de consument gewendraakt om meer kleren te kopen.Dit betekent dat deconsument elke keer armerwordt door het gedrag van overconsumptie die hij krijgt van de lage prijzen vande kledingstukken die na een periode vanzelf kapotgaan en gaat hij alweer eennieuwe kopen.3.6 Overconsumptie Fast fashion heeft als doel om imatie te maken vanoriginele producten en deze misleiden de klant.De mensen die bewust zijn vandeze replicatie of die gebrek hebben aan kennis van mode laten ze nietmisleiden door deze imitatie.

Maar degene die is geïnteresseerd in hetoriginele merk worden misleidt door deze imitatie.3.5 Valse illusie hun ongewenste kledingstukken weg gooien en dit is deaanleiding tot de milieuproblemen die deze industrie brengt.

x

Hi!
I'm Mary!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out