Vergelijking die het onderzoek leiden.Het onderzoek van Douglas

Vergelijkingmet een ander onderzoek:We hebbenons onderzoek vergeleken met een overeenkomend onderzoek; dus een onderzoek datdezelfde onderzoeksvraag en afhankelijke en onafhankelijke variabele heeft. Wehebben het Amerikaans onderzoek ‘Research on School Attendance and StudentAchievement: a study of Ohio School’ van Dr. Roby E Douglas bewerkstelligt opde Wright State University vergeleken met ons eigen onderzoek.1Douglas wilde op basis vande gaande discussies over de invloed van afwezigheid in de lessen op leerlingenen welke factoren deze afwezigheid beïnvloeden een onderzoek starten. Hij heeftvoordat hij aan zijn onderzoek begon wat stof gelezen die hem konden helpen bijzijn onderzoek zoals boeken over factoren die leiden tot veel afwezigheid vanleerlingen en materiaal verstrekt door het Ohio Department of Education.

2In tegenstelling totDouglas zijn wij ons onderzoek niet begonnen met inlezen over ons onderwerp.Een reden hiervoor is dat we hier de tijd niet voor hadden en we dachten dathet niet significant voor onsonderzoek was. Ons onderzoek verschilt namelijk van dat van Douglas omdatDouglas ook keek naar de factoren die ervoor zorgden dat leerlingen vaak ofjuist niet vaak afwezig waren en in ons onderzoek komt dit niet voor.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Wijwilden alleen onderzoeken wat de relatie tussen afwezigheid op school en decijfers van een leerling is. We denken dus dat het voor ons onderzoek niet vanbelang was om eerst in te lezen over ons onderwerp.Douglas zijn onderzoekfocust op één variabele; de afwezigheid van leerlingen op school. Ons onderzoekheeft twee variabelen die tegenover elkaar staan en waarvan we de correlatietussen de variabelen bekijken. 3Hettype onderzoek dat wij hebben uitgevoerd heeft twee variabelen nodig en in hettype onderzoek dat Roby Douglas heeft gedaan is het ook mogelijk om éénvariabele te kiezen. Voor onze onderzoeksvraag is het type onderzoek dat wijhebben gedaan het goede type dus denken wij dat we er goed aan hebben gedaan omtwee variabelen te kiezen die het onderzoek leiden.

Het onderzoek van Douglasheeft 4 verschillende onderzoeksvragen die nader onderzoek doen naar deafwezigheid van leerlingen op school. Hij benoemt de volgende 4onderzoeksvragen: Citaat:1.      Isthere a significant, positive relationship between student attendance andstudent achievement (school building averages), as measured by the OhioProficiency Tests?2.      Isthere a statistically significant difference in student achievement between thetop ten percent and lowest ten percent of students within public schoolbuildings in Ohio when ranked by all tests passed at the fourth, sixth, ninth,and twelfth grade levels on the Ohio Proficiency Tests?3.      Isthere a statistically significant difference in annual student attendanceaverages between the top ten percent and lowest ten percent of students withinpublic schools, as measured by all tests passed at the fourth, sixth, ninth,and twelfth grade levels on the Ohio Proficiency Tests?4.

      Isthere a statistically significant difference in student achievement withinlarge urban district school buildings when ranked by highest and lowestattendance averages?4 Deeerste onderzoeksvraag ‘Is er eensignificante, positieve relatie tussen de aanwezigheid van leerlingen en hoe zepresteren (schoolgebouw gemiddeldes), zoals gemeten in de Ohio ProficiencyTests?’ lijkt het meeste op onze onderzoeksvraag en daarom hebben we ditonderzoek gekozen om te vergelijken met onderzoek. Deze onderzoeksvraag kwamhet meeste overeen met onze onderzoeksvraag. Het verslag van Douglas is dusanders omdat het onderzoek gebaseerd is op meerdere onderzoeksvragen en daaromheeft dit onderzoek ook geen twee variabelen nodig maar is één variabelegenoeg.In het onderzoek van RobyDouglas worden vier verschillende jaren van hetzelfde niveau vergeleken. In onsonderzoek vergelijken we maar één jaar.

Het onderzoek van Ohio Schools is dusuitgebreider en daardoor ook representatiever dan ons onderzoek. Als we demiddelen en tijd gehad hadden was het beter geweest om zowel meerdere leerjarenals meerdere niveaus te gebruiken voor ons onderzoek omdat de invloed van deafwezigheid van leerlingen voor elk niveau of leerjaar anders kan zijn. Douglasmeet niet de relatie tussen het aantal uren afwezig en de exacte cijfers vanleerlingen maar hij maakt gebruik van een determinatiecoëfficiënt in de vormvan de correlatiecoëfficiënt.5 Eencorrelatiecoëfficiënt is een getal waarbij twee variërende variabelen tegenoverelkaar staan en waarbij je het interval van de relatie tussen de tweevariabelen meet.

Het getal van de correlatiecoëfficiënt (r2) geeftaan hoe sterk de afwijking van de waarden is.6 Hetberekenen van r2 met behulp van de gegevens die we hadden, had eenbeter beeld gegeven van de correlatie tussen onze variabelen, vooral als we ditdaarna in een lijngrafiek hadden gezet.Hetonderzoek van Douglas bevat enkel een tabel over de relatie tussen deaanwezigheid van leerlingen en hun prestaties. 7Onsonderzoek bevat meer grafieken, wat een duidelijker beeld geeft dan enkel eentabel.

Ook onze tabellen zitten bij de bijlage. We denken dat we dit beterhebben gedaan dan Douglas. Over het algemeen denken we dat ons onderzoek beter past bij onzeonderzoeksvraag dan het onderzoek van Douglas. Er zijn overeenkomsten enverschillen tussen de onderzoeken, sommige dingen denken wij beter gedaan tehebben en een aantal punten waren van Douglas beter. Het belangrijkste watDouglas wel, en wij niet hebben gedaan, is de correlatie tussen de tweevariabelen aangeven in een correlatiecoëfficiënt. Dit geeft namelijk een veelduidelijker en beter meetbaar beeld van de samenhang tussen de variabelen.

Ookwas het onderzoek van Douglas uitgebreider doordat hij verschillende leerjarenhad gebruikt voor zijn onderzoek. Dit hadden wij ook beter kunnen doen.

x

Hi!
I'm Mary!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out