Veidojot galvas, nepiev?ršot lielu uzman?bu run?šans un

Veidojot jaunas ang?u valodas apguves pieejas, ir j?piemin gramatikas un tulkošanas metode, jo t? ir pamat? vis?m jaunaj?m m?c?bu metod?m. P?c zin?tniski p?tniecisk? darba autoru dom?m, gramatika ir viens no svar?g?kajiem ang?u valodas aspektiem. Š? metode ir piem?rota m?c?bu darbam, jo t?s galvenais akcents ir uz gramatikas apguvi.Gramatikas un tulkošanas metode cieši saist?s ar gramatikas apguvi tulkošanas veid?. Balstoties uz A. Šalmes (2011)  teikt?, tulkošanas metode ir klasisk?s izgl?t?bas un seno valodu apguves trad?cij?m atbilstoša metode, un t? lielu uzsvaru liek uz gramtikas likumu un jaunas leksikas apg?šanu no galvas, nepiev?ršot lielu uzman?bu run?šans un klaus?šan?s uzdevumiem. Zin?tniski p?tniecisk? darba autores ir atradušas š?s metodes lietošanas principus: “Uzsvars uz  gramatiku un koncentr?šan?s uz rakst?tu tekstu,sarež??tu gramatikas uzdevumu analiz?šana, atseviš?u teikumu tulkošana ab?s valod?s bez konteksta, uzsvars uz gramatikas likumu zin?šanu.

” 1A. Šalme (2011) apgalvo, ka ar šo metodi ir iesp?jams ieg?t prec?zu priekštatu par valodas uzb?vi, sp?t skaidrot, k? ar? apj?gt valodas gramatisk?s nianses, un att?st?t citas ar valodu saist?tas sp?jas, piem?ram, rakst?šanu un las?tprasmi. A. Šalmes (2011) p?t?jumi v?sta, ka  m?c?bu process ir orient?ts uz izgl?tojam? pr?ta vingrin?šanu. “M?c?bu proces? galvenais uzsvars tika likts uz gramatikas likumu „iekalšanu”, valodas strukt?ru teor?tisko anal?zi, v?rdu sarakstu meh?nisku iegaum?šanu, tekstu las?šanu, tulkošanu un anal?zi, k? ar? reprodukt?viem rakstu valodas vingrin?jumiem.” (A. Šalme, 2011, 85. lpp)Skolot?ja loma š?s m?c?bu metodes proces? ir s?kum? piev?rsties komunik?cijai un tikai p?ctam piev?rsties rakst?šanai, kuras ietvaros uzman?bu j?piev?rš gramatikai, jo m?c?bu procesam ir j?b?t pak?peniskam, un ir j?s?k no paša viegl?k? valodas aspekta – komunik?cijas.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Skolot?jam ir ar? j?saprot valodas dabiskuma principu – svešvalodu apg?st t?pat k? dzimto valodu – dabiski. Skol?na uzdevums š?s metodes izmantošanas proces? ir izmantot lo?isko dom?šanu un komunic?ties svešvalod?. Darba autores secina, ka gramatikas un tulkošanas metode tiek lietota, k? pamats jaunas t?mas apg?šanai. 

x

Hi!
I'm Mary!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out