Uttrycket hur kommer ser framtida samhälle ut, vilka

Uttrycket”genteknik” är namnet på alla tekniker som modifierar eller”omarbetningar” de gener som finns i cellerna hos alla levandeorganismer, vilka är koderna som bär och transporterar kemisk information sombestämmer organismens egenskaper, oavsett om det är mänskligt, djur ellerväxter.

Syftet med ändringen är främst att ge fördelar, men ibland det finnsnackdelar för detta, tycker jag.Generellt man kan sägaatt genteknik eller genetisk modifiering är en direkt manipulation avorganismens genetiska material på ett sätt som normalt inte sker under normalaförhållanden och bygger på användningen av DNA. Varje organism som producerasmed denna teknik anses vara en genetiskt modifierad organism, med andra ord ärgenteknik ” Denna höga precisionsteknik som behandlar gener, vare sigmänniskan, djuret eller till och med växten, även de mikroorganismerna “,När det gäller människor genteknik är en typ av genterapi som huvudsakligenberor på uteslutande av defekta eller oönskade gener hos en person och ersätterdem med andra önskvärda eller bättre kända versioner, det som hände i filmen”Gattaca” som visades år 1997, som pratade om mänsklig styrka och somfokuserad mer om hur kommer ser framtida samhälle ut, vilka speciella generkommer man och behöva mest och hur de påverkar vårt liv, filmens hjälte är enung man som har en dröm att gå upp i rymden men samhället i framtiden klassificerarhonom som en person som inte har den genetiska kvaliteterna som kvalificerarhonom att vara en av de personalen som kommer upp i rymden, och med hjälp avden genteknik kunde han att få de bättre genetiska egenskaper från en starkperson som har blivit en förlamad av en bilolycka, och på grund av detta kundehan att uppnå sin dröm, NASA-forskare valde den filmen som mest exakta sciencefictionfilmen i sin historia, Ibland det är rätt att utesluter gener som bärsjukdomar och ersätter dem med friska gener, särskilt om det finns arveligasjukdomar i familjen och förlederna vill inte överföring av sjukdomar till sinabarn. I den här tiden finnsdet storföretag som skapar egna växter, och de tar patent på, jag tycker att ingetföretag eller forskare kan uppfinna ett nytt patent eller en ny anläggning föratt få patent.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Det måste finnas vissa förutsättningar och det måste vara enallmän fördel med denna uppfinning, en av dessa villkor är ” Man kan inte få patentpå uppfinningar om det strider mot “allmän ordning eller goda seder”. Inombiotekniken kan det till exempel röra sig om kloning av människor, förändringarav arvsmassan i mänskliga könsceller, användning av mänskliga embryon för industriellaeller kommersiella ändamål och förändringar av arvsmassan hos djur som kanförorsaka dem lidande utan att det ger påtagliga fördelar för människa ellerdjur”, det finns mer villkor och man kan läsa mer om det på sidan https://genteknik.nu/vad-kan-och-vad-kan-inte-patenteras./Svenska polisenstycker att registrera alla innevånares DNA som finns i Sverige, och jag tyckeratt registrera mina genetiska koder, för att det är bra idé som kan hjälpamyndigheterna att lösa brott genom att analysera alla bevis i brottsplatsen,och med hjälp av analysera DNA koderna kan polisen kommer fram till denpersonen som har gjort brotten, eller om personen utsätts för en olycka ellerbrand, då kan de poliserna eller myndigheterna identifiera personen genom att analyserasitt DNA som har redan registrerat hos de.

x

Hi!
I'm Mary!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out