Türkiye yüzde 5,9’unu meyvelerin olu?turdu?unu belirtti. Konu?mas?n?n devam?nda,

Türkiye Ziraat Odalar Birli?i (TZOB) Genel Ba?kan??emsi Bayraktar, yaz?l? aç?klamas?nda modern seralar?n kurulmas?, yaylaserac?l???n?n yayg?nla?t?r?lmas? ve tar?mda teknolojinin kullan?lmas?n?n etkilioldu?unu belirtti.Türkiye Ziraat Odalar Birli?i Ba?kan? ?emsi Bayraktar, Türkiye’deyap?lan örtü alt? üretimin, ekolojik ko?ullar?n k?smen veya tamamen kontrolalt?na al?narak yeti?tirilen ürünlerin döneminin uzat?lmas?na ya da mevsimlerid???nda yeti?tirilmesine olanak sa?lad???n? bildirdi.Bayraktar, üretim ve alan d???nda yayla serac?l???n?nyayg?nla?t?r?lmas?, modern seralar?n hayata geçirilmesi ve tar?mda uygulananteknolojinin çok etkili oldu?unu vurgulad?. Örtü alt? tar?mda erik, kay?s?,?eftali ve üzümünde yeti?tirildi?ine dikkat çekti.ANTALYA, ADANA VEMERS?N’DE ÖRTÜ ALTI TARIM %78,5?emsi Bayraktar; bu üç ilde iklim ko?ullar?n uygun olmas?nedeniyle örtü alt? tar?m üretiminin Ege, Akdeniz ve Marmara Bölgelerindegeli?ti?ini söyledi. Bayraktar; toplamda alt? yüz doksan iki bin dekar örtülütar?m alan?n?n yüzde 38,8’i Antalya’da, yüzde 24,2’sinin Mersin’de, yüzde15’inin Adana’da oldu?unu ifade etti.

Örtülü tar?m alanlar?n yüzde 78,5’inin buüç ilimizde oldu?unu bildirdi.Bayraktar, örtü alt?nda yeti?tirilen ürünlerin yüzde94,1’ini sebzelerin ve yüzde 5,9’unu meyvelerin olu?turdu?unu belirtti.Konu?mas?n?n devam?nda, otuz be? çe?it sebzenin yeti?tirildi?ini belirtti. örtüalt?nda 6 milyon 743 bin ton sebze, 422 bin meyve üretildi.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

??LETMELER?N REKABETGÜCÜ ARTTILRILMALIBayraktar; sektöre verilen te?vikler sayesinde kayda de?erbir art?? ya?and???n?, kay?t alt?na alma ve izlenebilir üretim modeliylegüvenilir ürünler elde edildi?ini belirtti ve örtü alt? iyi tar?m uygulamalar?,biyolojik mücadeleye verilen destek, bombos ar?s? deste?i gibi te?vikler,ülkemizdeki örtülü tar?m alt?n? önemli bir yere getirdi?ini bildirdi. Bayraktaraç?klamas?n?; örtü alt? yeti?tiricili?inin daha iyi geli?mesi için maliyetlerindü?ürülmesi ve i?letmelerin rekabet güçlerinin artt?r?lmas? gerekti?inisöyledi.

x

Hi!
I'm Mary!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out