Turkcell sonuçlara bakarsan?z en h?zl? büyüyen telekom operatörüyüz

Turkcell CEO’su: Ekonomik ve politik gücün kayna?? de?i?iyorTurkcell GenelMüdürü Kaan Terzio?lu: Türkiye’nin datas?na sahip ç?kmas? laz?mTurkcell CEO’su: Ekonomik ve politik gücün kayna?? de?i?iyor25 01 2018, 12:58 Güncelleme: 13:03 Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzio?lu, “Türkiye’nindatas?na sahip ç?kmas? laz?m.

” dedi ve ekledi: “Dünyan?n yeni petrolü data oluyor.” ?sviçre’nin Davos kasabas?nda gerçekle?tirilen 48. DünyaEkonomik Forumu’nda (WEF) AA muhabirine konu?an Terzio?lu,”Ben buradaki toplant?lar?mda gerçekten bir k?r?l?mnoktas?na do?ru yakla?t???m?z? hissettim. Çünkü ekonomik güç, politik güçbugüne kadar belirli kaynaklardan geliyordu. Bu kaynak de?i?iyor. Yeni kaynakdata.” diye konu?tu. Terzio?lu, her liderin Davos konu?mas?nda datan?n öneminivurgulad???n?, yeni petrolün data oldu?undan bahsetti?ini söyledi.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

 Dataya sahip ç?kanlar?n art?k de?er yarataca??, zenginolaca?? ve güç kazanaca?? görü?ünün hakim oldu?unu anlatan Terzio?lu,”Bence Türkiye’nin de ç?karmas? gereken bir ders var. Türkiye’nin datas?nasahip ç?kmas? laz?m. Datas?n? korumas?, saklamas?, i?lemesi ve tekrar dijitalservise dönü?türmesi laz?m.” ifadelerini kulland?.   Turkcell’in data stratejisinin de bununla uyumlu oldu?unadikkati çeken Terzio?lu, ?unlar? söyledi: “Biz, dünyada geçen sene ilk 3 çeyreklik sonuçlarabakarsan?z en h?zl? büyüyen telekom operatörüyüz ve stratejimizin temelinde dedatay? i?leyerek dijital servislere çevirip mü?terilerimize ula?t?rmak var. Biranlamda ne kadar do?ru bir sürece iki sene önce ba?lad???m?z? gösteren bir ?ey.Bu aç?dan beni çok sevindirdi.

” Terzio?lu, Turkcell’in güvenlik konusundaki durumunaili?kin, “Dünyadaki en ileri güvenlik teknolojilerine sahip bir altyap?m?zvar. Her anlamda sadece yedekli de?il ayn? zamanda her türlü sald?r?ya kar??tedbirlerimizi alm?? durumday?z.” de?erlendirmesinde bulundu.  Son dönemde dünya genelinde ve Türkiye’de çok ciddi sald?r?ya?and???n? an?msatan Terzio?lu, “Bu dönemlerde Türkiye’nin çok rahat bir?ekilde bu olaylar? atlatt???n? gördük. Burada da bizim yapt???m?z yat?r?mlar?nçok büyük katk?s? var.

” ifadesini kulland?. Terzio?lu, Turkcell’in dijital servisler konusundayat?r?mlar?n?n devam edece?ine dikkati çekerek, “Geçen sene en sonaç?klamam?z Türkiye’nin arama motoruyla alakal?yd?. ?u anda bekledi?imizden çokk?sa bir süre içerisinde, 1 y?lda koydu?umuz hedeflere 3 ayda ula?t?k.Türkiye’nin arama motoru hakikaten mü?terilerle bulu?tu, mü?teriler de onusevdi.” diye konu?tu. Bu y?l?n “önemli at?l?mlar?ndan bir tanesinin de mobilödeme platformlar?” olaca??n? vurgulayan Terzio?lu, ?unlar? söyledi: “Türkiye’de finans hizmetlerinin herkese ula?mas?laz?m.

Çok daha dü?ük maliyetlerle ula?mas? laz?m ve bu alanda ba?ar?l? ülkelerki Çin buna çok güzel bir örnek, Hindistan çok güzel bir örnek bence önemlide?erler yarat?yorlar, rekabet güçlerini art?r?yorlar. Türkiye olarak da milliödeme platformumuz çok kritik ve Turkcell olarak da bizim yeni ürünümüz Paycellbu y?l?n en çok konu?ulan konular?ndan bir tanesi olacak.”

x

Hi!
I'm Mary!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out