T?t l?u ý tr??c khi mua iPhone 6s

T?t c? nh?ng dòng ?i?n tho?i iPhone ??u là nh?ng ??a con c?ng c?a hãng s?n xu?t công ngh? l?n nh?t Apple. Nh?ng chi?c ?i?n tho?i iPhone còn ???c ng??i tiêu dùng tin t??ng b?i c?u hình m?nh, ?n ??nh cùng h? ?i?u hành iOS m??t màiPhone 6s tuy r?ng ?ã ra ??i lâu nh?ng c?u hình v?n ?n ??nh, b?n v?ng cùng th?i gian, cho ??n hi?n nay nó v?n ch?a h? nhi?t trong c?n s?t s?n lùng c?a ng??i tiêu dùng. Tuy nhiên không ph?i ai c?ng ?? kh? n?ng ?? “t?u” cho mình m?t chi?c iPhone 6s chính hãng m?i b?i vì giá thành c?a nó v?n không h? r?. Chính vì v?y nhu c?u tìm mua nh?ng chi?c iPhone 6s c? ?ã qua s? d?ng c?a ng??i dùng là r?t cao. Nh?ng không ph?i trung tâm ??a ch? nào c?ng th?c s? uy tín. Vì v?y Maxmobile xin chia s? ??n các b?n 6 ?i?u c?n l?u ý tr??c khi mua iPhone 6s c? ? HCM. ?? b?o ??m s?n ph?m c?a b?n mua phù h?p v?i s? ti?n mà b?n b? ra, tránh mua ph?i hàng kém ch?t l??ng Ki?m tra hình th?c bên ngoài tr??c khi mua iPhone 6s c? Ki?m tra hình th?c bên ngoài t?ng th? là m?t b??c ??u tiên c? b?n khi b?n ch?n mua m?t chi?c iPhone 6s c? hay b?t c? chi?c ?i?n tho?i nào khác. Vì ?ây là s?n ph?m ?ã qua s? d?ng nên vi?c b? tr?y x??c là khó tránh kh?i. Nh?ng các b?n nên ch?n nh?ng chi?c ?i?n tho?i ít b? tr?y x??c nh?t, nh?t là không b? tr?y ? camera và màn hình b?i vì ít nhi?u chúng c?ng s? làm ?nh h??ng ch?c n?ng c?a máy. Bên c?nh ?ó b?n c?ng không nên ch?n l?a chi?c ?i?n tho?i ?ã b? móp méo, s?t m?, vênh, b?i vì r?t có th? là nh?ng s?n ph?m ?ã b? r?i, b? tác ??ng l?c v?t lý m?nh, ?i?u này là r?i ro gây tác ??ng x?u ??n các linh ki?n ?i?n t? bên trong máy.  2. Ki?m tra màn hình và kh? n?ng nh?n c?m ?ng khi mua iPhone 6s c? M?t chi?c iPhone nguyên b?n thì s? có màn hình g?n ch?t vào thân máy t?o thành m?t kh?i ch?c ch?n. N?u nh? màn hình có ?? vênh ho?c xung quanh có dính keo thì r?t có kh? n?ng cao là màn hình ?ã b? thay. V?i m?t chi?c ?i?n tho?i c?m ?ng thì ch?c n?ng c?m ?ng c?a màn hình có l? là quan tr?ng nh?t. ?? có th? ki?m tra c?m ?ng, các b?n ch? c?n kéo Assistive Touch xuyên kh?p màn hình ?? có th? tìm ra ?i?m ch?t. N?u nh? nh?ng di chuy?n c?a b?n tr?n tru thì màn hình c?m ?ng còn t?t, n?u Assistive Touch b? d?ng l?i ? m?t ?i?m nào ?ó thì có th? ?i?m ?ó ?ã ch?t c?m ?ng. 3. L?u ý khi mua iPhone 6s c?: Ki?m tra iCloud ?ây là m?t b??c quan tr?ng nh?t trong vi?c ch?n mua b?t c? m?t thi?t b? iDevices nào. Ng??i dùng tr??c ?ó có th? ?ã dùng iCloud ?? b?o v? máy, b?o v? d? li?u cá nhân. Do ?ó vi?c b? ?n iCloud khi xem máy không ph?i là tr??ng h?p quá hi?m g?p. ?? có th? ki?m tra chi?c iPhone 6s ?ó có b? ?n iCloud hay không, các b?n hãy truy c?p m?c “Cài ??t” => “Cài ??t chung” => “Gi?i thi?u”. ? ?ây b?n copy dãy s? IMEI và ?i?n vào trang web icloud.com/activationlock ?? ki?m tra tình tr?ng iCloud c?a máy. N?u nh? trang web báo ON thì ngh?a là máy v?n còn dính tài kho?n iCloud, b?n nên nh?c ng??i bán g? iCloud ho?c ch?n m?t máy khác. N?u trang web báo OFF thì ngh?a là nó ch?a b? cài iCloud, b?n có th? ti?p t?c tìm hi?u s?n ph?m này: 4. L?u ý khi mua iPhone 6s c?: Ki?m tra tính n?ng nh?n di?n vân tay ?ây c?ng là m?t tính n?ng khá quan tr?ng, ???c c?i ti?n so v?i các phiên b?n iPhone ??i tr??c cho nên b?n c?ng c?n l?u ý ki?m tra k? n?u không mu?n mang r?i ro mua nh?m m?t s?n ph?m b? l?i. 5. Ki?m tra loa, micro và camera khi mua  iPhone 6s c? Cách ??n gi?n ?? ki?m tra loa là b?n m? m?t ?o?n nh?c b?t k?, và t?ng gi?m âm l??ng liên t?c. Cách này v?a ?? b?n ki?m tra loa, v?a ki?m tra ?? nh?y c?a các phím v?t lý c?a máy.Ti?p ?ó b?n nên th?c hi?n 1 cu?c g?i  video thông qua m?ng internet ?? ??ng th?i ki?m tra loa, micro và camera. Cu?i cùng ?? test riêng camera, b?n hãy th? ch?p m?t vài t?m ?nh r?i phóng to ?? quan sát: n?u nh? hình ?nh còn s?c nét, không th?y xu?t hi?n v?t x??c hay nhi?u thì ch?ng t? camera còn t?t. 6. L?u ý khi mua iPhone 6s c?: Ki?m tra dãy s? IMEI ?? ki?m tra s? IMEI, b?n c?n th?c hi?n các b??c sau:_? giao di?n g?i ?i?n, b?n b?m *#06# và b?m g?i. Lúc này m?t dãy 15 s? IMEI c?a máy s? hi?n lên màn hình._T?i giao di?n “Cài ??t”, b?n truy c?p “Cài ??t chung” => Gi?i thi?u IMEI._Ki?m tra dãy s? IMEI ? khe sim._Ki?m tra dãy s? IMEI sau l?ng v? máy.Ki?m tra dãy s? IMEI sau l?ng v? máy N?u c? 4 b??c làm trên cho ra cùng 1 dãy s? IMEI thì ch?ng t? ch?t l??ng c?a chi?c iPhone 6s này ??m b?oNgoài ra m?t ?i?u khác b?n c?n l?u ý khi mua iPhone 6s c? ?ó chính là các b?n nên tìm mua s?n ph?m ? nh?ng trung tâm ??a ch? uy tín, có gi?y t? cam k?t b?o hành ? trung tâm ?ó ít nh?t là t? 3-6 tháng. B?i vì nh?ng chi?c iPhone 6s c? hàng l?i, b? thay linh ki?n th??ng s? b?c l? khuy?t ?i?m ch? sau vài ngày ??n vài tu?n s? d?ng. Maxmobile v?a chia s? ??n các b?n các ?i?m c?n l?u ý khi mua iPhone 6s c?. Hy v?ng bài vi?t này giúp s? giúp b?n có thêm ki?n th?c ?? ch?n mua m?t chi?c iPhone 6s c?. Ngoài ra l?i khuyên t? Maxmobile là khi mua iPhone 6s c?, b?n nên ?i cùng m?t ng??i am hi?u nhi?u v? iPhone ?? có th? giúp b?n ch?n mua nh?ng s?n ph?m t?t nh?t. Chúc b?n thành công!

x

Hi!
I'm Mary!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out