TRENDLERTrendler yak?n fiyat aral?klar?d?r. Trend ve Trend

TRENDLERTrendler teknik analizin en ama en önemli ve ayn? zamanda en kolay konusudur. Çok kolay anla??ld??? ve giri? konusu oldu?u için genellikle önemli de?ilmi? gibi görünür ve zamanla teknik analiz yaparken bir çok analist taraf?ndan ihmal edilir. Fakat bilinmesi gerekir ki teknik analizin temelini de en önemli konusunu da Trend ve Trend Analizi olu?turur. Trend Analizi asla ihmal edilmemesi gereken en faydal? ve en önemli konudur.Trend kendi içerisinde 2 ye ayr?l?r.

Trend Çe?itleri:Yükselen TrendAlçalan TrendYükselen Trend ve Trend Analizi :Yükselen trend ad?ndan da anla??laca?? üzere de?er kazanmaya ba?lam?? bir hisse senedinin hangi aç? ve e?im boyunca yükselmeye devam etti?ini ve hangi e?im derecesinden destek al?p yükseldi?ini tespit etmek için kullan?l?r.Alttan çizim yap?larak tespit edilir.Trend içinde trend olabilir.Mesela Yükselen Trend 1 Temel Yükseli? Trendi olarak görünürken Yükselen Trend 2 ise k?sa zamanda olu?mu? 2. bir yükseli? trendidir.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Tespit edilen bir yükseli? trendi sonras? mant?kl? olan al?m seviyeleri 1-2-3 olarak gösterilmi? olan trend hatt?na en yak?n fiyat aral?klar?d?r. Alçalan Trend ve Trend Analizi:Alçalan Trend ise hisse senedi fiyat?nda dü?ü? ba?lamas? ve bu dü?ü?ün hangi aç? ve e?im boyunca alçalmaya devam etti?ini ve hangi e?im derecesinde dirençle kar??la??p dü?tü?ünü tespit etmek için kullan?l?r.Üstten çizim yap?larak tespit edilir.Trend içinde trend olabilir.Mesela Alçalan Trend 1 Temel Dü?ü? Trendi olarak görünürken Alçalan Trend 2 ise k?sa zamanda olu?mu? 2. bir alçal?? trendidir.

Tespit edilen bir dü?ü? trendi sonras? mant?kl? olan sat?m veya hisseden ç?k?p trendi yukar?ya k?rmas?n? bekleme seviyeleri 1-2-3 olarak gösterilmi? olan trend hatt?na en yak?n fiyat aral?klar?d?r.  Trend ve Trend Analizi ile ?lgili Baz? Detaylar:K?sa vadeli trader iseniz Logaritmik Grafikle pek i?iniz olmayacakt?r.Lineer kullan?n.Logaritmik çok uzun vadeciler için gereklidir.

Evet çok uzun vadeciler için.Temel Ana Trendler genelde 1 y?l veya daha uzun zaman? içeren çizgilerdir.Bu yüzden k?sa vadeli trendlere güvenilmemelidir.

Fiyatlar?n trende temas etmesi fazla ise trend güvenilirdir.Temel ana trend genellikle en rahat haftal?k grafiklerde bulunur.Olas? bir dü?ü?le trend hatt?na yakla?an hisselerden Bu Ba?l?kta belirtti?imiz Stop-Loss kurallar?n? ihmal etmeden al?m deneyebilirsiniz.Tam trend noktalar? ayn? zamanda Harmonic yada Klasik formasyonlara denk geliyorsa bu trend güvenirli?ini daha çok artt?r.Önemli ! Y?ll?k kar?n? %10 – %15 artt?rabilen bir ?irketin trendi a?a??daki gibiyse o trend güven vermez.??in içinde ba?ka bir ?ey vard?r.Çünkü trend ?irket karl?l???yla uyumlu olmal?d?r .

A?a??da çok karl? görünen bir ?irket grafi?i var fakat bilançoda ve piyasa ?artlar?na bak?ld???nda ola?anüstü karl?l?k söz konusu de?ilse bu tamamen fiyat ?i?irmedir.Balon.  TREND TEMEL ?LE UYUMLU OLMALIDIR.YAN? KARLILIKLA. TREND?N B?TMES? VE ONAY ALMA NED?R ?Bir trendin bitmesi için o trend hatt?n?n alt resimlerdeki gibi bozulmas? gerekir. Genellikle bozulan trendlerde onay alma ad? verilen bir olay gerçekle?ir ve bu olaydan sonra yeni bir trend ba?lar.Bu onay alma i?lemi formasyonlarda da gerçekle?ir.Onay genelde trendin bozulmas? sonras? trend hatt?na tekrar temas ederek trend hatt?ndan destek alan fiyatlar?n yeni e?ilim göstermesi ?eklinde tan?mlanabilir.

Örnek 1K?rm?z? yuvarlak içine al?nm?? bölümde 1 numaral? fiyat hareketinde alçalan trend bozulmu? fakat daha sonra 2 numaral? dü?ü? hareketi gerçekle?erek trend hatt?ndan destek al?nm??t?r. Yani “Onay” i?lemi gerçekle?tikten sonra yeni fiyat hareketlenmesi ba?lam??t?r.Teknik analistlerin onay al?nd? yada hisse onay verdi demeleri genellikle bu olay? tarif eder. Trend ve formasyon k?r?l?mlar?nda i?lem aç?m? genellikle onay i?lemi gerçekle?tikten sonra yap?l?r. “Yükseli? Onay?” hisseyi almak için son f?rsatt?r.Örnek 2Siyah yükselen trend bozulmu? 1 numaral? dü?ü? dalgas? sonras? 2 numaral? yükseli? tepkisi ile hisse tekrar yükselmeyi denese bile trend direncine tak?lm?? ve tekrar dü?meye devam etmi?. Buna dü?ü? onay? alm?? da diyebiliriz.

“Dü?ü? Onay?” hisseyi satmak için son f?rsatt?r. TREND TUZAKLARIGenellikle teknik analizde tuzaklar “Bo?a Tuza??” ve “Ay? Tuza??” olarak tan?mlan?r. Bu tuzaklar ile “Teknik Analizciler” ço?u kez aldan?r ve kay?plar ya?ar. Peki bu tuzaklara örnek vermemiz ve tan?mlamam?z gerekirse nedir bu tuzaklar ?A) Ay? Tuza?? :Alttaki örnekten de anla??laca?? üzere hisse belirli bir trend ile yükselirken bu trend hatt?n? takip eden ki?ilerin paniklemesini ve sat?? yapmas?n? sa?lamak amaçl? k?rm?z? yuvarlak içine al?nm?? bölümlerde trend hatlar? bir süreli?ine bozulur.

Bu bozulma sonucu yükseli? trendinin bitti?ini sanan yat?r?mc? hisseden ç?kar. Ama gerçek öyle de?ildir.Hatta ilk trend bozulmas? s?ras? dü?ü? onay? da al?p sat?? için son f?rsat havas? vererek tuza??n babas?n? kuruyorlar diyebiliriz.?kinci örne?imiz ise Flama Formasyonunda meydana geliyor. Hissenin yükselece?ini bekleyip hisseyi ilginin artt??? s?rada k?rm?z? i?aretli yuvarlak alanda kocaman bir “Ay? Tuza??” gerçekle?iyor.

Panikle tüm mal?n? zarar?na bile olsa satan ki?iler sonras? hisse yoluna devam ediyor  B) Bo?a Tuza?? :Alttaki örnekten de anla??laca?? üzere hisse belirli bir trend ile dü?ü? ya?arken bu trend hatt?n? takip eden ki?ilerin heyecanlan?p al?m yapmas?n? sa?lamak amaçl? k?rm?z? yuvarlak içine al?nm?? bölümlerde trend hatlar? bir süreli?ine bozulur. Bu bozulma sonucu dü?ü? trendinin bitti?ini sanan yat?r?mc? hissede al?ma geçer. Ama gerçek öyle de?ildir.Hatta bir süre yukar?da bahsetti?imiz gibi onay ar?yorum ben ya onay alaca??m der gibi görünen grafik onay filan dinlemez salar a?a??…?kinci örne?imiz ise Flama Formasyonunda meydana geliyor.

K?rm?z? i?aretli bölgedeki yukar? k?r?l?mla hissenin yükselece?ini dü?ünüp hisseyi ilginin artt??? s?rada k?rm?z? i?aretli yuvarlak alanda  “Bo?a Tuza??” gerçekle?iyor. Heyecanla hisseyi alan ki?iler biraz zaman sonra koca bir hüsrana u?ruyor.

x

Hi!
I'm Mary!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out