Binyamin Netanyahu ve Yunanistan Ba

?sviçre’nin Davoskasabas? 23-26 Ocak aras? düzenlenecek olan Dünya Ekonomi Forumu’na evsahipli?i yapacak. Yar?n ?sviçre’nin Davos kasabas?nda, Dünya Ekonomi Forumu’nundüzenleyece?i Davos Zirvesi ba?layacak.

 Zirveyeyüz ülkeden fazla üç bine yak?n i? adam?, akademisyen, siyasetçi ve siviltoplum kurulu?lar? kat?lacak.Zirve’de birçok ülkenin devlet liderleri kat?l?m gösterecek.?ngiltere Ba?bakan? Theresa May, Fransa Ba?kan? Macron, Almanya lideri AngelaMerkel, ABD Ba?kan? Donald Trump, Azerbaycan lideri Aliyev, Hindistan Ba?bakan?Narendra Mondi, ?srail Ba?bakan? Binyamin Netanyahu ve Yunanistan Ba?bakan?Aleksis Çipras kat?l?m gösterecek.Uluslararas? kurumlar zirveye en üst düzeyde temsiledilecekler. Küresel çapta faaliyet gösteren Microsoft, Google, Henkel, HSBC,JP Morgan, Siemens, Renault, Total, Nike, Pepsi gibi kurulu?lar toplant?ya üstdüzey kat?l?m gösterecek.TÜRK?YE’Y? BAKANLARTEMS?L EDECEKDavos Zirvesi’ne Türkiye ad?na Ba?bakan Yard?mc?s? Mehmet?im?ek, Ekonomi Bakan? Nihat Zeybekçi ve Merkez Bankas? Ba?kan? Murat Çetinkayakat?l?m gösterecek.Mehmet ?im?ek’in Davos’ta üç gün devam edecek zirvede farkl?oturumlarda konu?ma yapmas? bekleniyor.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

 Ayn? zamanda Nihat Zeybekci ve Mehmet ?im?ek’inyat?r?mc? ve fon yöneticileriyle bir araya gelip ikili görü?meler yapacak.ABD UZUN ARADAN SONRAL?DER SEV?YES?NDE KATILIM GÖSTERECEKZirvesi’nin ana temas? ‘Parçalanan Dünyada Ortak GelecekOlu?turmak.’ Dört yüzün üzerinde oturumun gerçekle?tirilece?i toplant?n?n aç?l??konu?mas?n? Hindistan Ba?bakan? Narendra Mondi, kapan?? konu?mas?n? ise ABDBa?kan? Donald Trump yapacak.

ABD’nin uzun zamand?r lider seviyesinde kat?l?mgöstermemi?ti. En son 2000 y?l?nda lider düzeyinde dönemin ba?kan? Bill Clintonkat?lm??t?.HAFIZALAR 2009’UUNUTAMADICumhurba?kan? Recep Tayyip Erdo?an, 29 Ocak 2009’da Ba?bakanolarak kat?l?m gösterdi?i zirvede ?srail Cumhurba?kan? ?imon Peres’e yapt??? ‘oneminute’ ç?k??? halen haf?zalarda tazeli?ini koruyor. Peres’in Gazzesald?r?lar?n? me?rula?t?ran sözlerine sert tepki gösteren Erdo?an: “Öldürmeyegelince siz öldürmeyi çok iyi bilirsiniz” sözleri Dünya kamuoyunda yank?uyand?rm??t?.

x

Hi!
I'm Mary!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out