Sözcük has bir simge yaparak kendi ürünlerini

Sözcük olarak marka, ?skandinav topluluklar?n yanmak anlam?nda kulland?klar?”brandr” sözcü?ün evrilmesiyle olu?mu?tur. Bu y?llar? ara?t?rd???m?zdaçiftçilerin kendi hayvanlar?n?, di?er çiftliklerin hayvanlar?yla kar??mamas?için i?aretledi?ini görürüz.

??aretlenen hayvanlardan iyi hayvanlara sahip olançiftçiler, di?er çiftçilerden ayr??arak tercih edilme durumlar? ortaya ç?kar. Otarihlerden günümüze uzanan markala?ma da literatüre ilk olarak bu ?ekildegirmi?tir. Markala?man?n tarihteki bir di?er varl???, Eski Yunan ve Roma’dakiçömlek sat?c?lar?n?n çömleklerini i?aretlemelerinde de mevcuttur. Bu dönemdekisat?c?lar, çömlekler henüz kurumadan altlar?na kendilerine has bir simgeyaparak kendi ürünlerini di?erlerinden ay?r?rlar. Markalardaki resim ya da?ekillerle yap?lan i?aretlerin geçmi?i de bu uygulamaya dayan?r. Yine ilkolarak marka taklidi de, çömlekleri tercih edilmeyen sat?c?lar?n, sat?n al?m?daha çok yap?lan çömleklerdeki ?ekilleri kendi çömleklerine de çizmeleriyleolu?ur.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

 Eski Yunan ve Roma’dan sonra Avrupa’da ortaya ç?kan krall?klar, kendihalk?n?n özelliklerini belirtebilece?i ?ekillerle krall?klar?n?markala?t?rd?lar. Daha sonra 17. ve 18 yüzy?llarda Fransa ve Belçika’da sanayiyle birlikteüretimi gerçekle?en ürünler kalitelerine göre ayr??mak üzere markalanmayaba?land?.Modern anlamda ise endüstri devrimi ve sanayi toplumlar?n?n olu?mas?ylabirlikte tüketime yönelik üretilerek olu?turulan markalarda ise ön s?ray?bugünlere kadar varl???n? sürdüren Coca-Cola ve Campbell çorba, Juicy Fruitsak?z gibi ürünler ald?.  Bu markalar,al?c?lar?n zihinlerinde yer etmek ve onlar?n ilgisini çekmek için ürünkutular?nda markalar?n?n adlar?na yer vererek reklam ve tan?t?m uygulamalar?naba?vurdular.

x

Hi!
I'm Mary!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out