Sözcü Sözcü yazarlar? U?ur Dündar, Emin Çöla?an, Necati

Sözcü gazetesi hakk?nda
ba?lat?lan FETÖ soru?turmas? kapsam?nda Sözcü yazarlar? U?ur Dündar, Emin
Çöla?an, Necati Do?ru ve Sayg? Öztürk savc?ya ifade verdi.

Sözcü Gazetesi’nin suça kar??t??? iddia edilen baz? çal??anlar? ile ilgili A??r
Ceza Mahkemesi’nde dava devam ederken ?stanbul’da Sözcü’nün baz? mensuplar?na
yönelik devam eden bir tahkikat daha oldu?u görülmü?tü. Cumhuriyet Ba?savc?l???
taraf?ndan sürdürülen soru?turma kapsam?nda yeni bir geli?me oldu.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

YAZARLAR SAVCI KAR?ISINDA

Sözcü yazarlar? U?ur Dündar, Emin Çöla?an, Sayg? Öztürk ve Necati Do?ru, haklar?ndaki
iddialar çerçevesinde Ça?layan’daki ?stanbul Adliyesi’ne giderek soru?turma
savc?s?na ‘?üpheli’ s?fat?yla ifade verdi. Geçti?imiz günlerde gerçekle?tirilen
ifade i?lemi ard?ndan ?üphelilerin adliyeden ayr?ld?klar? ö?renildi. ?fade
veren U?ur Dündar, Emin Çöla?an, Sayg? Öztürk ve Necati Do?ru hakk?nda ‘FETÖ’ye
yard?m’ konulu çe?itli iddialar gündeme gelmi?ti

U?UR DÜNDAR’IN YAZILARI DEL?L

U?ur Dündar’?n Sözcü Gazetesi’nde yay?nlanan baz? yaz?lar? hakk?nda tespit
tutana?? düzenlenerek soru?turma dosyas?na delil olarak kondu?u ortaya
ç?km??t?. U?ur Dündar, ‘Zarrab soru?turmas?n?n uzanabilece?i vahim
boyutlar!…’ ba?l?kl? 3 Haziran 2016 tarihli yaz?s? bu kapsamda dosyaya girdi.

NAZLI ILICAK’LA AYNI GÜN AYNI YAZI

Ayn? tarihte Nazl? Il?cak, FETÖ yay?n organ? Özgür Dü?ünce isimli gazetede U?ur
Dündar ile sözle?mi? gibi benzer sat?rlar? kaleme alm??, Zarrab soru?turmas?n?
yürüten Savc? Bharara’n?n kefaletle tahliyeye kar?? ç?kt???n?; “‘Bu “Cemaat’in
oyunu, darbesi’ tezine katiyen kat?lm?yor” sözleriyle vermi?ti.

U?UR DÜNDAR’IN D??ER YAZILARI DA DOSYADA

Sözcü yazar? U?ur Dündar’?n Halk TV’de yay?nlanan ‘Halk Arenas?’ program?nda FETÖ’cü
polislerle bilgi s?zd?rd??? de?ifre olan ABD’li savc? Preet Bharara ile ilgili
sözleri de tespit tutana??na girmi?ti. Dündar’?n 22 May?s 2016’da  kö?esinde kaleme ald??? ‘R?za Zarrab dosyas?nda
bulunan doksan bir Türk’ ba?l?kl? yaz?s? da tespit tutana??na konulmu?tu.

ÜRKÜTÜCÜ GERÇEKLER? AÇIKLIYORUM

U?ur Dündar’?n 21 Aral?k iki
bin on üç tarihli ‘Ürkütücü gerçe?i aç?kl?yorum’ ba?l?kl? yaz?s? da soru?turma
dosyas?na girmi?ti. Yaz?da, U?ur Dündar’?n t?pk? FETÖ mensuplar?n?n yapt???
gibi R?za Zarrab üzerinden Türk siyasetçilerini suçlamas? dikkat çekmi?ti.

NAYLON DARBE
Ayr?ca, Emin Çöla?an’?n 29 Ekim 2015 tarihinde kaleme ald??? ‘?imdi Cemaati
Savunma Zaman?’ ba?l?kl? yaz?s?nda kulland??? ifadeler ve Necati Do?ru’nun 15
Temmuz darbe giri?iminden 2 gün sonra kaleme ald??? ‘Naylon darbe’ ba?l?kl?
yaz?s? dosyaya girdi.

Sözcü gazetesi hakk?nda
ba?lat?lan FETÖ soru?turmas? kapsam?nda Sözcü yazarlar? U?ur Dündar, Emin
Çöla?an, Necati Do?ru ve Sayg? Öztürk savc?ya ifade verdi.

Sözcü Gazetesi’nin suça kar??t??? iddia edilen baz? çal??anlar? ile ilgili A??r
Ceza Mahkemesi’nde dava devam ederken ?stanbul’da Sözcü’nün baz? mensuplar?na
yönelik devam eden bir tahkikat daha oldu?u görülmü?tü. Cumhuriyet Ba?savc?l???
taraf?ndan sürdürülen soru?turma kapsam?nda yeni bir geli?me oldu.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

YAZARLAR SAVCI KAR?ISINDA

Sözcü yazarlar? U?ur Dündar, Emin Çöla?an, Sayg? Öztürk ve Necati Do?ru, haklar?ndaki
iddialar çerçevesinde Ça?layan’daki ?stanbul Adliyesi’ne giderek soru?turma
savc?s?na ‘?üpheli’ s?fat?yla ifade verdi. Geçti?imiz günlerde gerçekle?tirilen
ifade i?lemi ard?ndan ?üphelilerin adliyeden ayr?ld?klar? ö?renildi. ?fade
veren U?ur Dündar, Emin Çöla?an, Sayg? Öztürk ve Necati Do?ru hakk?nda ‘FETÖ’ye
yard?m’ konulu çe?itli iddialar gündeme gelmi?ti

U?UR DÜNDAR’IN YAZILARI DEL?L

U?ur Dündar’?n Sözcü Gazetesi’nde yay?nlanan baz? yaz?lar? hakk?nda tespit
tutana?? düzenlenerek soru?turma dosyas?na delil olarak kondu?u ortaya
ç?km??t?. U?ur Dündar, ‘Zarrab soru?turmas?n?n uzanabilece?i vahim
boyutlar!…’ ba?l?kl? 3 Haziran 2016 tarihli yaz?s? bu kapsamda dosyaya girdi.

NAZLI ILICAK’LA AYNI GÜN AYNI YAZI

Ayn? tarihte Nazl? Il?cak, FETÖ yay?n organ? Özgür Dü?ünce isimli gazetede U?ur
Dündar ile sözle?mi? gibi benzer sat?rlar? kaleme alm??, Zarrab soru?turmas?n?
yürüten Savc? Bharara’n?n kefaletle tahliyeye kar?? ç?kt???n?; “‘Bu “Cemaat’in
oyunu, darbesi’ tezine katiyen kat?lm?yor” sözleriyle vermi?ti.

U?UR DÜNDAR’IN D??ER YAZILARI DA DOSYADA

Sözcü yazar? U?ur Dündar’?n Halk TV’de yay?nlanan ‘Halk Arenas?’ program?nda FETÖ’cü
polislerle bilgi s?zd?rd??? de?ifre olan ABD’li savc? Preet Bharara ile ilgili
sözleri de tespit tutana??na girmi?ti. Dündar’?n 22 May?s 2016’da  kö?esinde kaleme ald??? ‘R?za Zarrab dosyas?nda
bulunan doksan bir Türk’ ba?l?kl? yaz?s? da tespit tutana??na konulmu?tu.

ÜRKÜTÜCÜ GERÇEKLER? AÇIKLIYORUM

U?ur Dündar’?n 21 Aral?k iki
bin on üç tarihli ‘Ürkütücü gerçe?i aç?kl?yorum’ ba?l?kl? yaz?s? da soru?turma
dosyas?na girmi?ti. Yaz?da, U?ur Dündar’?n t?pk? FETÖ mensuplar?n?n yapt???
gibi R?za Zarrab üzerinden Türk siyasetçilerini suçlamas? dikkat çekmi?ti.

NAYLON DARBE
Ayr?ca, Emin Çöla?an’?n 29 Ekim 2015 tarihinde kaleme ald??? ‘?imdi Cemaati
Savunma Zaman?’ ba?l?kl? yaz?s?nda kulland??? ifadeler ve Necati Do?ru’nun 15
Temmuz darbe giri?iminden 2 gün sonra kaleme ald??? ‘Naylon darbe’ ba?l?kl?
yaz?s? dosyaya girdi.

x

Hi!
I'm Mary!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out