Skol?nu Skol?na zin?šanas tiek p?rbaud?tas no visiem

Skol?nu apm?c?bas proces? vienm?r tiek p?rbaud?ts apm?c?mo progress un zin?šanas. Uz uzdevumiem balst?t? valodas apguves metode (Task-based language learning) tiek lietota apm?c?bas laik?, kad tiek nostiprin?tas jau iepriekš apg?t?s zin?šanas. P?c zin?tniski p?tniecisk? darba autoru dom?m, apg?to zin?šanu nostiprin?šana ir ?oti svar?ga, lai skol?ns sp?tu l?dz galam izprast ilglaic?gi apg?stamo t?mu piln?b?.P?c Vilsones (1986) dom?m,  uz uzdevumiem balst?t?s valodas apguves metodes galvenais m?r?is ir skol?niem dot pild?mus uzdevumus saist?tus ar t?mu, kas tiek m?c?ta vair?kas ned??as. Uzdevumu m?r?is ir ieinteres?t skol?nus uzdevumus izpild?t liel?koties pašizaugsmes p?c. Skol?ni lieto jau ieg?t?s zin?šanas par apg?stamo vielu uzdevumu izpildei. Uz uzdevumiem balst?t?s valodas apguves metodes akcents tiek likts uz skol?na zin?šanu nostiprin?šanu, nevis jaunas vielas apguvi, t?d?? šo metodi bieži vien izmanto skol?nu grupu darbam. Grupu darb? apm?c?mie viens otram pal?dz atk?rtot un nostiprin?t apg?t?s zin?šanas. Metodes m?r?is ir dot skol?nam šos uzdevumus tik ilgi kam?r persona patst?v?gi sp?j tos izpild?t bez pal?dz?bas (Vilsone, 1986).Uz uzdevumiem balst?t? valodas apguves metode iek?auj sev? las?šanas, run?šanas, klaus?šan?s, gramatikas, rakst? un radošos uzdevumus. Skol?na zin?šanas tiek p?rbaud?tas no visiem iesp?jamiem aspektiem. Skolot?js pal?dz skol?nam nepieciešam?bas br?d?, bet cenšas to nedar?t p?r?k bieži, jo metodes m?r?is ir veicin?t apm?c?m? sp?ju uzdevumus izpild?t patst?v?gi (Vilsone, 1986).Uz uzdevumiem balst?t? valodas apguves metode p?c darba autoru dom?m tiek izmantota m?c?bu proces? p?c tam, kad apg?stam?s t?mas pamatzin?šanas ir ieg?tas pietiekam? l?men?, lai sp?tu veikt uzdevumus saist?tus ar ilglaic?gi apg?stamo t?mu. Darba autores pielietos šo metodi 11.a klases uzdevumu izveidei, jo šo metodi ir iesp?jams apvienot ar gramatikas tulkošanas metodi, veidojot uzdevumus, kuros tiek p?rbaud?ta gan las?tprasme, gan gramatisk?s zin?šanas.

x

Hi!
I'm Mary!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out