Sanc?iunile de anexele sale. Astfel, în conformitate

Sanc?iunile
disciplinare aplicabile func?ionarilor europeni

 

Sediul
materiei în privin?a r?spunderii disciplinare ?i a sanc?iunilor aplicabile
func?ionarului Uniunii Europene este reprezentat de con?inutul Titlului VI al
Statutului Func?ionarului Uniunii Europene, respectiv, articolul 86 raportat la
articolul 51, din a c?ror analiz? reiese faptul c? legiuitorul a reglementat
ierarhizarea sanc?iunilor, de la cele mai u?oare pân? la cele mai grave.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Deopotriv?,
se desprinde ?i caracterul legal al acestor sanc?iuni, reg?sindu-se în sfera
disciplinarului principiul legalit??ii din penal, nullum crimen sine legem,
nulla poena sine lege.

Totodat?,
prevederile titlului VI care reglementeaz? “regimul disciplinar”, raportat la
cele ale Anexei IX care le completeaz?, stabilesc c? autoritatea care aplic?
sanc?iunea este ?inut?, în realizarea competen?ei sale, de aplicarea acelor
sanc?iuni prev?zute de Statut ?i dup? procedura instituit? de acesta ?i de
anexele sale.

Astfel,
în conformitate cu dispozi?iile articolului 86 alineatul (1) din Statutul
Func?ionarilor Uniunii Europene, “neîndeplinirea
de c?tre un func?ionar sau de c?tre un fost func?ionar a obliga?iilor ce îi
revin în temeiul prezentului statut, cu inten?ie sau din neglijen??, îl face
pasibil de sanc?iuni disciplinare”.

“(2) În cazul în care
autorit??ii împuternicite s? fac? numiri sau Oficiului European Antifraud? li
se aduc la cuno?tin?? elemente de prob? privind eventualitatea neîndeplinirii
obliga?iilor în sensul alineatului (1), acestea pot deschide o anchet? administrativ?
pentru a verifica abaterea presupus?.

(3) Regulile,
procedurile ?i sanc?iunile disciplinare, precum ?i normele ?i procedurile care
reglementeaz? anchetele administrative, sunt stabilite în anexa IX”.

Prin
urmare, la art. 9 al Anexei IX S e c ? i u n e a 3 SANC?IUNI DISCIPLINARE sunt
prev?zute sanc?iunile aplicabile func?ionarului Uniunii Europene, respectiv “(1)
Autoritatea împuternicit? s? fac? numiri poate aplica una dintre urm?­ toarele
sanc?iuni:

(a)
avertisment scris;

(b)
mustrare; 

(c)
suspendarea avans?rii în treapt? pe o perioad? cuprins? între o lun? ?i
dou?zeci ?i trei de luni;

(d)
retrogradare în treapt?;

(e)
retrogradare temporar? pe o perioad? cuprins? între 15 zile ?i un an;

(f)
retrogradare în cadrul aceleia?i grupe de func?ii;

(g)
încadrarea într-o grup? de func?ii inferioar?, cu sau f?r? retrogradare;

(h)
destituirea din func?ie, înso?it?, dup? caz, de reducerea pro tempore a pensiei
sau o re?inere, pentru o perioad? determinat?, din presta?ia de invaliditate,
f?r? ca efectele acestei sanc?iuni s? poat? fi extinse asupra succesorilor în
drepturi ai func?ionarului. Cu toate acestea, în cazul efectu?rii unei astfel
de re?ineri, venitul fostului func?ionar nu poate fi mai mic decât valoarea
minimului de subzisten?? prev?zut la articolul 6 din anexa VIII la prezentul
statut, majorat, dup? caz, cu aloca?iile familiale.

Aceste
sanc?iuni pot fi grupate în mai multe categorii:

1.
Din punct de vedere al naturii lor, identific?m:

a)
sanc?iuni cu caracter moral (avertismentul, blamul – mustrarea);

b)
sanc?iuni care afecteaz? cariera func?ionarului;

c)
sanc?iuni cu caracter pecuniar (suspendarea dreptului la pensie al
func?ionarului, ca sanc?iune complementar? al?turi de revocare);

d)
sanc?iuni cu caracter complex, care afecteaz?, în egal? m?sur?, cariera
func?ionarului dar au ?i caracter pecuniar (exemplu reducerea cu una sau mai
multe trepte, retrogradarea).

2.
Din punct de vedere al caracterului lor, putem determina:

a)
sanc?iuni cu caracter principal (avertismentul, mustrarea, suspendarea
temporar? la avansare pe scar? ierarhic?, destituirea);

b)
sanc?iuni cu caracter complementar (suspendarea dreptului la pensie).

3.
Din punct de vedere al efectelor lor, sanc?iunile disciplinare pot fi:

a)
sanc?iuni care atrag încetarea raportului de func?ie european? (destituirea);

b)
sanc?iuni care nu atrag încetarea acestui raport ( restul sanc?iunilor, cu
caracter material sau moral).

De
asemenea, Statutul prevede ?i faptul c? pentru o abatere disciplinar? nu se
poate aplica decât o singur? sanc?iune disciplinar? ce este propor?ional? cu
gravitatea abaterii comise. Pentru a stabili gravitatea abaterii ?i pentru a
decide ce sanc?iune disciplinar? s? fie aplicat?, se iau în considerare, în
special:

(a)
natura abaterii ?i circumstan?ele în care a fost comis?;

(b)
importan?a prejudiciului adus integrit??ii, reputa?iei sau intereselor
institu?iilor ca urmare a comiterii abaterii;

(c)
m?sura în care abaterea a fost comis? cu inten?ie sau din neglijen??;

(d)
motivele care l-au determinat pe func?ionar s? comit? abaterea;

(e)
gradul ?i vechimea în munc? a func?ionarului;

(f)
gradul de r?spundere personal? a func?ionarului;

(g)
nivelul func?iilor ?i responsabilit??ilor func?ionarului;

(h)
dac? func?ionarul se afl? la prima abatere sau a mai comis abateri în trecut;

(i)
conduita func?ionarului pe parcursul întregii sale cariere.

Avertismentul scris1
este cea mai u?oar? sanc?iune disciplinar? a func?ionarului european, din punct
de vedere al gravit??ii lor, care se aplic? în cazul celor mai pu?in
periculoase abateri disciplinare.

În
dreptul public românesc avertismentul, ca sanc?iune care intervine în cazul
r?spunderii contraven?ionale este definit ca atragerea aten?iei persoanei
asupra faptei s?vâr?ite, pericolului acesteia, cu recomandarea ca pe viitor s?
nu mai repete fapta respectiv? ?i s? se conformeze dispozi?iilor legale.

Avertismentul
reprezint? o sanc?iune principal? cu caracter moral, iar rolul s?u este, pe de
o parte, de a pune pe f?ptuitor în postura de a-?i con?tientiza fapta, dar
totodat? de a-l determina s? nu o mai repete în viitor. În cazul
avertismentului primeaz? rolul preventiv fa?? de cel sanc?ionator.

În dreptul muncii avertismentul este definit ca
fiind “comunica­rea scris? f?cut? salariatului prin care i se atrage
aten?ia asupra faptei s?vâr?ite ?i i se pune în vedere c? ,dac? nu se va
îndrepta ?i va s?vâr?i noi abateri, i se vor aplica sanc?iuni mai grave, pân?
la desfacerea contractului de munc?”.

El
reprezint? o sanc?iune mai grav? decât mustrarea, care este prima sanc?iune
disciplinar?.

Procedura
aplic?rii avertismentului este comun? cu procedura blamului ?i const? în
urm?toarele aspecte: competent? s? aplice cele dou? sanc?iuni este autoritatea
investit? cu puterea de numire; aceasta va proceda la aplicarea uneia din cele
dou? sanc?iuni, fie din proprie ini?iativ?, fie la propunerea superiorului
ierarhic al func?ionarului care a comis fapta; autoritatea competent? s? aplice
sanc?iunea nu este obligat? s? solicite avizul consiliului de disciplin?;
subzist? dreptul func?ionarului european de a fi ascultat înainte de a i se
aplica una din cele dou? sanc?iuni; se aplic? scris.

Mustrarea2
se aplic? tot pentru abateri care nu au o gravitate deosebit?, dar care, dac?
se repet?, pot atrage consecin?e negative atât pentru institu?ie, cât ?i pentru
func?ionar. Spre deosebire de sanc?iunea avertismentului, unde reg?sim expres
formulat? forma scris? a acestuia, la mustrare textul nu mai prevede forma
scris?, rezultând, per a contrario, c? poate îmbr?ca atât forma oral? cât ?i
cea scris?. Are tot un caracter moral ?i urmeaz? aceea?i procedur? de aplicare
ca ?i avertismentul.

Suspendarea avans?rii în treapt? pe o perioad? cuprins?
între o lun? ?i dou?zeci ?i trei de luni 3,
este o sanc?iune care afecteaz? ?i
cariera func?ionarului, dar ?i drepturile sale b?ne?ti, dat fiind faptul c? o
avansare în ierarhie implic? un spor de retribu?ie.

În cariera func?ionarului european
exist? o norm? de principiu, instituit? prin articolul 44 din Statutul
Func?ionarului  Uniunii Europene,
potrivit c?reia orice func?ionar care a împlinit doi ani vechime pe o anumit?
treapt? a gradului s?u, accede în mod automat la treapta superioar? pe acest
grad. Este instituit? regula c? avansarea este determinat? de o anumit?
vechime. Avansarea intervine automat la to?i func?ionarii, cu excep?ia acelora
care au comis abateri disciplinare, situa?ie în care are loc o întrerupere a
acestei avans?ri determinat? de comportamentul necorespunz?tor al
func?ionarului european.

Retrogradarea în treapt?, retrogradarea temporar? pe o
perioad? cuprins? între 15 zile ?i un an, retrogradarea în cadrul aceleia?i
grupe de func?ii 4, reprezint? sanc?iuni ce vizeaz? o
reducere, o diminuare a gradelor. Sunt sanc?iuni care afecteaz? cariera dar ?i
veniturile func?ionarului. Spre deosebire de sanc?iunea
anterioar?, care vizeaz? o întrerupere în avansarea, acestea vizeaz? o coborâre
pe treapta de salarizare corespunz?toare gradului s?u

Totodat?, aceste sanc?iuni vizeaz?
coborârea în ierarhia gradului profesional, cu efecte asupra carierei, asupra
veniturilor dar ?i cu un important impact moral deoarece func?ionarul î?i
pierde, definitiv sau pentru o anumit? perioad? pozi?ia ierarhic?, existând
posibilitatea cât dureaz? sanc?iunea, s? lucreze în subordinea unor persoane
care sunt inferioare gradului s?u.

În
dreptul muncii, retrogradarea se situeaz?, de regul?, pe locul penultim, în
func?ie de gravitatea faptei ?i a sanc?iunilor, fiind ultima care poate fi
aplicat? astfel încât s? se p?streze raportul juridic de munc?.

Destina?ia
ei este s? se aplice acelor persoane care, nefiind la prima abatere disciplinar?, aducând prejudicii materiale ?i
morale însemnate unit??ii, în împrejur?ri ?i cu antecedente disciplinare care
confer? faptei un grad ridicat de periculozitate.

Încadrarea într-o grup?
de func?ii inferioar?, cu sau f?r? retrogradare 5, presupune implica?ii complexe, de
ordin patrimonial, social, al carierei ?i prestigiului func?ionarului
sanc?ionat. Acesta p?r?se?te grupa de func?ii administrative ?i coboar? în
grupa de func?ii de asistent, p?strându-?i acela?i grad profesional sau
dobândind unul inferior.

Destituirea din func?ie6 reprezint? sanc?iunea cea mai
grav?, având ca specific faptul c? pune cap?t definitiv unei anumite func?ii.

Poate fi înso?it? ?i de suprimarea
dreptului la pensie de vechime, f?r? ca efectele acestei sanc?iuni s? se poat?
întinde ?i asupra altor drepturi ale func?ionarilor.

Atunci
când func?ionarul ?i-a încetat în mod definitiv func?ia, dec?derea total? sau
par?ial? din dreptul de pensie poate s? intervin?, f?r? a putea afecta ?i alte
drepturi ale func?ionarului comunitar.

Revocarea
este singura sanc?iune disciplinar? care nu poate fi radiat? din dosarul
personal al func?ionarului, dat? fiind gravitatea ei, a faptelor care au
determinat-o ?i faptul c? ea determin? încetarea definitiv? a func?iei.

 

           

BIBLIOGRAFIE:       

1.    
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20140101:ro:PDF

2.    
C?linoiu,
Constan?a, Vedina?, Verginia. Teoria func?iei publice comunitare, Editura Lumina
Lex, Bucure?ti, 1999;

3.    
Fabián, Gyula.
Drept institu?ional al Uniunii Europene, Editura Hamangiu. Bucure?ti, 2012;

4.    
Nedelcu, Iulian –
Aspecte teoretice ?i practice privind legalitatea func?iei publice în Uniunea
European – “Conteciosul administrativ în spa?iul european”, Editura
Universitaria, Craiova, 2006;

5.    
Savenco,
Iulian  – Func?ia public? comunitar? – un posibil model european? –
Conferin?a interna?ional? “Administra?ia public? în statul de drept” a
Institutului de ?tiin?e Administrative din Republica Moldova, Chi?in?u, 27-28
septembrie 2008 (Caietul ?tiin?ific nr. 3);

6.    
Vedina?, Verginia,
C?linoiu, Constan?a. Statutul func?ionarului public european, Editura Universul
juridic, Bucure?ti, 2007;

7.    
Statutul
func?ionarilor Uniunii Europene ec.europa.eu/civil_service/index_ro.htm.

 

GRIGORE
GEORGE

Func?ia
public? european?

 

1
Anexa IX, Sec?iunea 3, pct.1 lit. „a” din 
Statutul Func?ionarului Uniunii Europene.

2
Anexa IX, Sec?iunea 3, pct.1 lit. b din 
Statut.

3
Anexa IX, Sec?iunea 3, pct.1 lit. c din 
Statut.

4
Anexa IX, Sec?iunea 3, pct.1 lit. d, e, f din 
Statut.

5
Anexa IX, Sec?iunea 3, pct.1 lit. g din 
Statut.

6
Anexa IX, Sec?iunea 3, pct.1 lit. h din 
Statut.

Sanc?iunile
disciplinare aplicabile func?ionarilor europeni

 

Sediul
materiei în privin?a r?spunderii disciplinare ?i a sanc?iunilor aplicabile
func?ionarului Uniunii Europene este reprezentat de con?inutul Titlului VI al
Statutului Func?ionarului Uniunii Europene, respectiv, articolul 86 raportat la
articolul 51, din a c?ror analiz? reiese faptul c? legiuitorul a reglementat
ierarhizarea sanc?iunilor, de la cele mai u?oare pân? la cele mai grave.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Deopotriv?,
se desprinde ?i caracterul legal al acestor sanc?iuni, reg?sindu-se în sfera
disciplinarului principiul legalit??ii din penal, nullum crimen sine legem,
nulla poena sine lege.

Totodat?,
prevederile titlului VI care reglementeaz? “regimul disciplinar”, raportat la
cele ale Anexei IX care le completeaz?, stabilesc c? autoritatea care aplic?
sanc?iunea este ?inut?, în realizarea competen?ei sale, de aplicarea acelor
sanc?iuni prev?zute de Statut ?i dup? procedura instituit? de acesta ?i de
anexele sale.

Astfel,
în conformitate cu dispozi?iile articolului 86 alineatul (1) din Statutul
Func?ionarilor Uniunii Europene, “neîndeplinirea
de c?tre un func?ionar sau de c?tre un fost func?ionar a obliga?iilor ce îi
revin în temeiul prezentului statut, cu inten?ie sau din neglijen??, îl face
pasibil de sanc?iuni disciplinare”.

“(2) În cazul în care
autorit??ii împuternicite s? fac? numiri sau Oficiului European Antifraud? li
se aduc la cuno?tin?? elemente de prob? privind eventualitatea neîndeplinirii
obliga?iilor în sensul alineatului (1), acestea pot deschide o anchet? administrativ?
pentru a verifica abaterea presupus?.

(3) Regulile,
procedurile ?i sanc?iunile disciplinare, precum ?i normele ?i procedurile care
reglementeaz? anchetele administrative, sunt stabilite în anexa IX”.

Prin
urmare, la art. 9 al Anexei IX S e c ? i u n e a 3 SANC?IUNI DISCIPLINARE sunt
prev?zute sanc?iunile aplicabile func?ionarului Uniunii Europene, respectiv “(1)
Autoritatea împuternicit? s? fac? numiri poate aplica una dintre urm?­ toarele
sanc?iuni:

(a)
avertisment scris;

(b)
mustrare; 

(c)
suspendarea avans?rii în treapt? pe o perioad? cuprins? între o lun? ?i
dou?zeci ?i trei de luni;

(d)
retrogradare în treapt?;

(e)
retrogradare temporar? pe o perioad? cuprins? între 15 zile ?i un an;

(f)
retrogradare în cadrul aceleia?i grupe de func?ii;

(g)
încadrarea într-o grup? de func?ii inferioar?, cu sau f?r? retrogradare;

(h)
destituirea din func?ie, înso?it?, dup? caz, de reducerea pro tempore a pensiei
sau o re?inere, pentru o perioad? determinat?, din presta?ia de invaliditate,
f?r? ca efectele acestei sanc?iuni s? poat? fi extinse asupra succesorilor în
drepturi ai func?ionarului. Cu toate acestea, în cazul efectu?rii unei astfel
de re?ineri, venitul fostului func?ionar nu poate fi mai mic decât valoarea
minimului de subzisten?? prev?zut la articolul 6 din anexa VIII la prezentul
statut, majorat, dup? caz, cu aloca?iile familiale.

Aceste
sanc?iuni pot fi grupate în mai multe categorii:

1.
Din punct de vedere al naturii lor, identific?m:

a)
sanc?iuni cu caracter moral (avertismentul, blamul – mustrarea);

b)
sanc?iuni care afecteaz? cariera func?ionarului;

c)
sanc?iuni cu caracter pecuniar (suspendarea dreptului la pensie al
func?ionarului, ca sanc?iune complementar? al?turi de revocare);

d)
sanc?iuni cu caracter complex, care afecteaz?, în egal? m?sur?, cariera
func?ionarului dar au ?i caracter pecuniar (exemplu reducerea cu una sau mai
multe trepte, retrogradarea).

2.
Din punct de vedere al caracterului lor, putem determina:

a)
sanc?iuni cu caracter principal (avertismentul, mustrarea, suspendarea
temporar? la avansare pe scar? ierarhic?, destituirea);

b)
sanc?iuni cu caracter complementar (suspendarea dreptului la pensie).

3.
Din punct de vedere al efectelor lor, sanc?iunile disciplinare pot fi:

a)
sanc?iuni care atrag încetarea raportului de func?ie european? (destituirea);

b)
sanc?iuni care nu atrag încetarea acestui raport ( restul sanc?iunilor, cu
caracter material sau moral).

De
asemenea, Statutul prevede ?i faptul c? pentru o abatere disciplinar? nu se
poate aplica decât o singur? sanc?iune disciplinar? ce este propor?ional? cu
gravitatea abaterii comise. Pentru a stabili gravitatea abaterii ?i pentru a
decide ce sanc?iune disciplinar? s? fie aplicat?, se iau în considerare, în
special:

(a)
natura abaterii ?i circumstan?ele în care a fost comis?;

(b)
importan?a prejudiciului adus integrit??ii, reputa?iei sau intereselor
institu?iilor ca urmare a comiterii abaterii;

(c)
m?sura în care abaterea a fost comis? cu inten?ie sau din neglijen??;

(d)
motivele care l-au determinat pe func?ionar s? comit? abaterea;

(e)
gradul ?i vechimea în munc? a func?ionarului;

(f)
gradul de r?spundere personal? a func?ionarului;

(g)
nivelul func?iilor ?i responsabilit??ilor func?ionarului;

(h)
dac? func?ionarul se afl? la prima abatere sau a mai comis abateri în trecut;

(i)
conduita func?ionarului pe parcursul întregii sale cariere.

Avertismentul scris1
este cea mai u?oar? sanc?iune disciplinar? a func?ionarului european, din punct
de vedere al gravit??ii lor, care se aplic? în cazul celor mai pu?in
periculoase abateri disciplinare.

În
dreptul public românesc avertismentul, ca sanc?iune care intervine în cazul
r?spunderii contraven?ionale este definit ca atragerea aten?iei persoanei
asupra faptei s?vâr?ite, pericolului acesteia, cu recomandarea ca pe viitor s?
nu mai repete fapta respectiv? ?i s? se conformeze dispozi?iilor legale.

Avertismentul
reprezint? o sanc?iune principal? cu caracter moral, iar rolul s?u este, pe de
o parte, de a pune pe f?ptuitor în postura de a-?i con?tientiza fapta, dar
totodat? de a-l determina s? nu o mai repete în viitor. În cazul
avertismentului primeaz? rolul preventiv fa?? de cel sanc?ionator.

În dreptul muncii avertismentul este definit ca
fiind “comunica­rea scris? f?cut? salariatului prin care i se atrage
aten?ia asupra faptei s?vâr?ite ?i i se pune în vedere c? ,dac? nu se va
îndrepta ?i va s?vâr?i noi abateri, i se vor aplica sanc?iuni mai grave, pân?
la desfacerea contractului de munc?”.

El
reprezint? o sanc?iune mai grav? decât mustrarea, care este prima sanc?iune
disciplinar?.

Procedura
aplic?rii avertismentului este comun? cu procedura blamului ?i const? în
urm?toarele aspecte: competent? s? aplice cele dou? sanc?iuni este autoritatea
investit? cu puterea de numire; aceasta va proceda la aplicarea uneia din cele
dou? sanc?iuni, fie din proprie ini?iativ?, fie la propunerea superiorului
ierarhic al func?ionarului care a comis fapta; autoritatea competent? s? aplice
sanc?iunea nu este obligat? s? solicite avizul consiliului de disciplin?;
subzist? dreptul func?ionarului european de a fi ascultat înainte de a i se
aplica una din cele dou? sanc?iuni; se aplic? scris.

Mustrarea2
se aplic? tot pentru abateri care nu au o gravitate deosebit?, dar care, dac?
se repet?, pot atrage consecin?e negative atât pentru institu?ie, cât ?i pentru
func?ionar. Spre deosebire de sanc?iunea avertismentului, unde reg?sim expres
formulat? forma scris? a acestuia, la mustrare textul nu mai prevede forma
scris?, rezultând, per a contrario, c? poate îmbr?ca atât forma oral? cât ?i
cea scris?. Are tot un caracter moral ?i urmeaz? aceea?i procedur? de aplicare
ca ?i avertismentul.

Suspendarea avans?rii în treapt? pe o perioad? cuprins?
între o lun? ?i dou?zeci ?i trei de luni 3,
este o sanc?iune care afecteaz? ?i
cariera func?ionarului, dar ?i drepturile sale b?ne?ti, dat fiind faptul c? o
avansare în ierarhie implic? un spor de retribu?ie.

În cariera func?ionarului european
exist? o norm? de principiu, instituit? prin articolul 44 din Statutul
Func?ionarului  Uniunii Europene,
potrivit c?reia orice func?ionar care a împlinit doi ani vechime pe o anumit?
treapt? a gradului s?u, accede în mod automat la treapta superioar? pe acest
grad. Este instituit? regula c? avansarea este determinat? de o anumit?
vechime. Avansarea intervine automat la to?i func?ionarii, cu excep?ia acelora
care au comis abateri disciplinare, situa?ie în care are loc o întrerupere a
acestei avans?ri determinat? de comportamentul necorespunz?tor al
func?ionarului european.

Retrogradarea în treapt?, retrogradarea temporar? pe o
perioad? cuprins? între 15 zile ?i un an, retrogradarea în cadrul aceleia?i
grupe de func?ii 4, reprezint? sanc?iuni ce vizeaz? o
reducere, o diminuare a gradelor. Sunt sanc?iuni care afecteaz? cariera dar ?i
veniturile func?ionarului. Spre deosebire de sanc?iunea
anterioar?, care vizeaz? o întrerupere în avansarea, acestea vizeaz? o coborâre
pe treapta de salarizare corespunz?toare gradului s?u

Totodat?, aceste sanc?iuni vizeaz?
coborârea în ierarhia gradului profesional, cu efecte asupra carierei, asupra
veniturilor dar ?i cu un important impact moral deoarece func?ionarul î?i
pierde, definitiv sau pentru o anumit? perioad? pozi?ia ierarhic?, existând
posibilitatea cât dureaz? sanc?iunea, s? lucreze în subordinea unor persoane
care sunt inferioare gradului s?u.

În
dreptul muncii, retrogradarea se situeaz?, de regul?, pe locul penultim, în
func?ie de gravitatea faptei ?i a sanc?iunilor, fiind ultima care poate fi
aplicat? astfel încât s? se p?streze raportul juridic de munc?.

Destina?ia
ei este s? se aplice acelor persoane care, nefiind la prima abatere disciplinar?, aducând prejudicii materiale ?i
morale însemnate unit??ii, în împrejur?ri ?i cu antecedente disciplinare care
confer? faptei un grad ridicat de periculozitate.

Încadrarea într-o grup?
de func?ii inferioar?, cu sau f?r? retrogradare 5, presupune implica?ii complexe, de
ordin patrimonial, social, al carierei ?i prestigiului func?ionarului
sanc?ionat. Acesta p?r?se?te grupa de func?ii administrative ?i coboar? în
grupa de func?ii de asistent, p?strându-?i acela?i grad profesional sau
dobândind unul inferior.

Destituirea din func?ie6 reprezint? sanc?iunea cea mai
grav?, având ca specific faptul c? pune cap?t definitiv unei anumite func?ii.

Poate fi înso?it? ?i de suprimarea
dreptului la pensie de vechime, f?r? ca efectele acestei sanc?iuni s? se poat?
întinde ?i asupra altor drepturi ale func?ionarilor.

Atunci
când func?ionarul ?i-a încetat în mod definitiv func?ia, dec?derea total? sau
par?ial? din dreptul de pensie poate s? intervin?, f?r? a putea afecta ?i alte
drepturi ale func?ionarului comunitar.

Revocarea
este singura sanc?iune disciplinar? care nu poate fi radiat? din dosarul
personal al func?ionarului, dat? fiind gravitatea ei, a faptelor care au
determinat-o ?i faptul c? ea determin? încetarea definitiv? a func?iei.

 

           

BIBLIOGRAFIE:       

1.    
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20140101:ro:PDF

2.    
C?linoiu,
Constan?a, Vedina?, Verginia. Teoria func?iei publice comunitare, Editura Lumina
Lex, Bucure?ti, 1999;

3.    
Fabián, Gyula.
Drept institu?ional al Uniunii Europene, Editura Hamangiu. Bucure?ti, 2012;

4.    
Nedelcu, Iulian –
Aspecte teoretice ?i practice privind legalitatea func?iei publice în Uniunea
European – “Conteciosul administrativ în spa?iul european”, Editura
Universitaria, Craiova, 2006;

5.    
Savenco,
Iulian  – Func?ia public? comunitar? – un posibil model european? –
Conferin?a interna?ional? “Administra?ia public? în statul de drept” a
Institutului de ?tiin?e Administrative din Republica Moldova, Chi?in?u, 27-28
septembrie 2008 (Caietul ?tiin?ific nr. 3);

6.    
Vedina?, Verginia,
C?linoiu, Constan?a. Statutul func?ionarului public european, Editura Universul
juridic, Bucure?ti, 2007;

7.    
Statutul
func?ionarilor Uniunii Europene ec.europa.eu/civil_service/index_ro.htm.

 

GRIGORE
GEORGE

Func?ia
public? european?

 

1
Anexa IX, Sec?iunea 3, pct.1 lit. „a” din 
Statutul Func?ionarului Uniunii Europene.

2
Anexa IX, Sec?iunea 3, pct.1 lit. b din 
Statut.

3
Anexa IX, Sec?iunea 3, pct.1 lit. c din 
Statut.

4
Anexa IX, Sec?iunea 3, pct.1 lit. d, e, f din 
Statut.

5
Anexa IX, Sec?iunea 3, pct.1 lit. g din 
Statut.

6
Anexa IX, Sec?iunea 3, pct.1 lit. h din 
Statut.

x

Hi!
I'm Mary!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out