Ricardo leiderschapsstijlen. Transactioneel leiderschap is het proces tussen

 Ricardo Semler is het voorbeeld van een succesverhaal. Zijn bedrijf SEMCOdoet het erg goed in de markt en dat mede dankzij de gemotiveerde werknemers. Demanier waarop hij werknemers de vrijheid heeft gegeven met een radicale maniervan leidinggeven, heeft een zeer positief effect gehad op het bedrijf: hetheeft vandaag de dag een waarde van 5,4 miljoen US dollars.

De medewerkersmogen zelf hun werktijden, salaris en werklocatie bepalen. Er zijn geen regelsen iedereen heeft een eerlijke stem in het bedrijf over de gang van zaken. Semleris een voorstander van flexibiliteit en Dit roept vragen op: hoe belangrijk is het om je werknemers te motiveren? Opwelke manieren kan dit worden gedaan? Wie kan dit het beste doen? De hoofdvraag die wordt onderzocht luidt als volgt: In welke mate kan doormiddel van verschillende soorten motivatie en leiderschapsstijlen de motivatievan werknemers worden beïnvloed en zorgen voor een gemotiveerde werkplek? Dezevraag kan alleen beantwoord worden als het begrip leiderschap en motivatieverder word uitgelegd.De deelvragen die hierbij horen zijn:Wat voor soort leiderschapsstijlen zijn er?Watis motivatie en hoe kan dit worden beïnvloed?Hoe kan een soort leidinggevende stijl bijdragen aanmotivatie?        TheorieLeiderschapLeiderschap is een divers en complex begrip.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Murphy (1941) stelt datleiderschap een functie is in een situatie, het is geen kwaliteit maar eenproces en is daarom niet statisch maar dynamisch. Maxwell (1998) heeft eensimpele definitie, het is niets anders als invloed. Geleerden die het hebbenover leiderschap, geven geen definitie van het begrip, enkel het idee (Rost,1991). Leiderschapsstijlen zijn nog complexer als het begrip zelf. Volgens Lewin,Lippitt en White zijn er 3 leiderschapsstijlen: de democratische stijl,autocratische en laissez-faire stijl (1939).

Goleman (2000) onderscheidt 6soorten leiderschapsstijlen en Barber (1977) stelt dat leiderschap een actieveen passieve dimensie heeft. Maar de meeste geleerden onderscheiden 2 soortenstijlen van leiderschap namelijk transactioneel en transformationeelleiderschap. Deze worden uitgelegd om een beter beeld te krijgen van de 2belangrijkste soorten leiderschapsstijlen.

 Transactioneel leiderschap is het proces tussen leiders en volgers, waarinde leider in ruil voor bepaalde verwachtingen en eisen, de volgers beloont.Ongewenst gedrag of resultaten kunnen ook worden gestraft (Bass,1985). Dit typeleiderschap investeert niet in de volgers en houdt geen rekening met hunpersoonlijke waarden. Transformationeel leiderschap is een stijl waarin de leider actiefparticipeert en rekening houdt met de normen en waarden van de volgers. Deleider gebruikt zijn enthousiasme en energie om de volgers te motiveren. Opdeze manier zet de transformationele leider hogere eisen dan een  transactionele leider en bereikt hierdoor ookmeer (Bass & Avolio, 1994).

 Motivatie Motivatie is volgens Kreitner (1995) het psychologische proces dat gedrag eendoel geeft. Ongemotiveerde werknemers zouden een lagere kwaliteit van werkproduceren, minder moeite in hun werk steken en zoveel mogelijk de werkplekvermijden (Lindner, 1998). Bovendien is motivatie nodig om de organisatiesuccesvol te laten bestaan.

Het motiveren van werknemers is essentieel voorbedrijven om bedrijfsdoelen te kunnen behalen. Maslow en Herzberg waren deeersten die motivatie onder werknemers aankaartten.  Herzberg (1959) heeft de 2 factoren theorie ontworpen.

Er zijn 2 soortenfactoren die motivatie en werktevredenheid kunnen beïnvloeden: motivatiefactoren en hygiëne factoren.     Motivatie factoren zijn intrinsieke factoren en gaan over de werkkern.Onderdeel hiervan zijn erkenning en waardering, realiseren van doelen, leverenvan prestaties etc. Hierbij geldt dat enkel de intrinsieke factoren kunnenbijdragen aan de tevredenheid van medewerkers, als deze niet adequaat zijnveroorzaken ze geen ontevredenheid of negatieve invloed.

Hygiëne factoren zijn extrinsieke factoren en gaan over de werkomgeving.Onderdeel hiervan zijn arbeidsvoorwaarden, salaris, werksfeer etc. Hierbijgeldt dat hygiëne factoren niet kunnen motiveren, maar enkel demotiveren. Alsdeze niet adequaat zijn zorgen ze voor een negatieve invloed op tevredenheid. Hieronder zijn de motivatie en hygiëne factoren uitgewerkt in een schema.

 De theorie van Herzberg is direct gekoppeld aan de theorie van Maslow(1943) genaamd de behoeftepiramide. Er zijn 5 soorten basisbehoeften van demens in deze piramide: lichamelijke behoeften, veiligheid en zekerheid,behoefte aan sociaal contact, erkenning en waardering en zelfactualisatie. Pasna bevrediging van de lagere behoeftes, streeft een mens naar bevrediging vanhogere behoeftes.

x

Hi!
I'm Mary!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out