Pegasus adl? uçak, ini? yapaca?? s?rada kumanda

Pegasus uça??n?n 2. pilotu Trabzon’da ini?yapmaya  haz?rland??? s?rada ‘otomatikgazdan ç?kmak’ yerine, yanl??l?kla ‘pas geçme’ butonuna bast?.  Geçti?imizgünlerde Trabzon Havaliman?na ini? yapmak üzereyken denize dü?mesine ramak kalakayal?klara as?l? vaziyette duran uçak için yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.

 Elde edilenbilgilere göre uça??n ini? yapmak üzereyken ‘otomatik gazdan ç?kma’ yerine ‘pasgeçme’ butonuna bas?lm?? olmas? pilottan kaynaklanan bir ‘hata’ olarak aç?kland?.Pilotun yanl?? buton hareketini fark etmesi olas? kazay? önleyemedi çünkü motorfreni aktif de?ildi ve uça??n sa? motoru kendini ‘pas’ modunda sanmas? uça??ndevrini yükseltti. Ve uçak sola kaçt?. P?LOT HATASIPilotlar?nverdikleri ifadede elde edilen bilgilere göre yap?lan kaza de?erlendirmesinde Kaptanpilot Ender Bayraktar ve ikinci pilot ?rfan Yavuz yönetimindeki PegasusHavayollar?’na ait 737-800 tipi Zeynep adl? uçak, ini? yapaca?? s?rada kumanda ikincipilot Yavuz’dayd? ve piste ini? yapmas?ndan Yavuz sorumluydu. ‘Otomatik pilot’tanç?kartt??? uçak modunu manuel olarak devam ettirdi.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Ne olduysa da bu s?radaoldu pilot yanl??l?kla otomatik gaz kollar?n? devre d??? b?rakmak yerine ‘pasgeçme’ butonuna bast?. ??lerin yolunda gitmedi?ini fark eden uça??n as?l pilotuolay? fark etti ve müdahale etti uça?? normal bir ?ekilde piste yakla?t?. ?ni?yapt??? s?rada uça??n gaz kollar?n? kesti ve uça??n sol motorunda ki motorfrenini kapatt?. Bu olaydaki en ilginç perde arkas? ise uça??n sa? motorunreverse’si çal??m?yordu ve bilinen bu duruma kar?? bir emniyet k?s?tlamas?uygulanmam??t?.FAC?AOLAB?L?RD?Ankara –Trabzon seferi yapan uçakta kimsenin burnunun bile kanamamas? bir mucize oldu.Uçakta tam 162 yolcu vard? ve 6 mürettebat bulunuyordu.

Uça??n çamur olantopra?a saplanm?? olmas? olas? bir facian?n önüne geçilmi? oldu.  

x

Hi!
I'm Mary!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out