Parehng na lugar. Ang halimbawa para rito ay

Parehng ginagamit ang wika at diyalekto sa pakikipagtalastasan. Masasabing wika kapag ito ay hindi naiintindihan ng dalawang taong magkausap. Sa madaling salita, walang nabubuong koneksyon dahil walang pagkakaintindihan. Isang halimbawa ay dalawang tao sa airport. Ang isang Hapon na hindi marunong magsalita bukod sa kanilang sariling wika ay nagtanong sa isang OFW na galing sa probinsya. Walang pagkakaintindihan ang magaganap dahil hindi marunong ang Hapon magsalita ng Ingles o Filipino. Hindi rin naman ito maiintindihan ng OFW sapagkat hindi siya nag-aral ng Nihoggo. Sa kabilang dako, ang diyalekto naman ay kapag nagkakaintindihan ang dalawang tao, ngunit mayroong pagkakaiba nang kaonti sa paggamit ng mga salita. Kadalasan, mayroon itong nakadikit na lugar. Ang halimbawa para rito ay ang dalawang magkaklase, ang isa ay bagong pasok lamang sa paaralan at galing ito sa Timog-Luzon. Tinanong nito ang kaklase ng “Anong nigagawa mo?” Sumagot ang kaklase ng “nagsusulat” sapagkat mayroong lang konting pinagkaiba ito kaya naiintindihan pa rin.

x

Hi!
I'm Mary!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out