p.p1 si? nadzorowanie powrotu uchod?ców, je?ców wojennych i

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 12.0px ‘Times New Roman’; color: #000000; -webkit-text-stroke: #000000}p.

p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 12.0px ‘Times New Roman’; color: #000000; -webkit-text-stroke: #000000; min-height: 15.0px}li.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

li1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 12.

0px ‘Times New Roman’; color: #000000; -webkit-text-stroke: #000000}span.s1 {font-kerning: none}ul.ul1 {list-style-type: disc}UNTAG zosta? utworzony dnia 16 lutego 1989 r. oraz mia? za zadanie pomóc Specjalnemu Przedstawicielowi w zapewnieniu, ?e: b?d? przeprowadzenie wolne i demokratyczne wybory, potwierdzaj?ce podmiotowo?? prawnomi?dzynarodow? Namibii, zostan? rozbrojone si?y partyzanckiej Organizacji Narodu Afryki Po?udniowo-Zachodniej (South West African People Organization – SWAPO), b?dzie obserwowana demobilizacja Obrony Terytorialnej Po?udniowo-Zachodniej Afryki (South West Africa Territory Defence – SWAFT), b?dzie nadzorowane eskortowanie wycofuj?cych si? konwojów wojsk po?udniowoafryka?skich (South African Defence Force – SADF), powstrzymaj? przenikania z Angoli i Zambii Ludowej Armii Wyzwolenia Namibii (People`s Liberation Army of Namibia – PLAN), organizuje si? nadzorowanie powrotu uchod?ców, je?ców wojennych i wi??niów politycznych – a w szerszej perspektywie – wspó?udzia?u w budowaniu narodu namibijskiego. W misji wzi??o udzia? 4493 ?o?nierzy, 1500 policjantów i blisko 2000 personelu cywilnego i lokalnego z 50 pa?stw. W sk?ad UNTAG wchodzi?a polska jednostka logistyczna (POLLOG), która odpowiedzialna by?a za zapewnienie funkcjonowania centralnych magazynów zaopatrzenia oraz zaopatrywanie batalionów operacyjnych i komponentu cywilnego w pó?nocnej cz??ci Namibii.

Dodatkowo w sk?ad grupy obserwatorów wojskowych wchodzi?o 20 polskich oficerów. ??czna liczba polskiego personelu nale??cego do wojskowego kontyngentu UNTAG to 373 osoby, w tym 241 ?o?nierzy zawodowych i 132 ?o?nierzy s?u?by zasadniczej. Pa?stwa uczestnicz?ce: Australia, Austria, Bangladesz, Barbados, Belgia, Chiny, Czechos?owacja, Dania, Egipt, Fid?i, Finlandia, Francja, Ghana, Grecja, Gujana, Hiszpania, Holandia, Indie, Indonezja, Irlandia, Jamajka, Japonia, Jugos?awia, Kanada, Kenia, Kongo, Kostaryka, Malezja, Nowa Zelandia, Niemiecka Republika Demokratyczna, Nigeria, Norwegia, Pakistan, Panama, Peru, Polska, Portugalia, Republika Federalna Niemiec, Singapur, Sudan, Szwajcaria, Szwecja, Tajlandia, Togo, Trynidad i Tobago, Tunezja, W?gry, Wielka Brytania, W?ochy, Zwi?zek Radziecki.

x

Hi!
I'm Mary!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out