Ozna?ení dohledat pot?ebné informace, nap?. ke svému

Ozna?ení pochází z anglického Personal Computer, zkrácen?PC.  Osobní po?íta? a jeho typy podle použití      V dnešní dob? se každý den setkávám alespo? s jednoutechnologickou „vychytávkou”. Za posledních pár desítek let se technologie neskute?n?rychle rozvinuly a dnes lidem usnad?ují každodenní život.

Digitální technologie v každodenním život?       Lidé mohou nainternetu zažít spoustu zábavy, to už záleží na jednotlivci, podle toho, jaké mákoní?ky nebo oblíbené internetové stránky. Uživatel m?že trávit ?as na sociálníchsítích, sledováním videí, film? nebo seriál?. M?že hrát internetové hry nebo nakupovatváno?ní dárky. V tomto sm?ru jsou možnosti neomezené. Internet jako prost?edekzábavy       Lidé mohoupoužívat internet, jako prost?edek ke vzd?lávání. Na internetu existuje mnohanau?ných stránek, kde si lidé mohou doplnit své v?domosti. Pokud se cht?jí n??emunovému p?iu?it, mohou si pustit video tutoriál na Youtube. Také si mohoup?e?íst spoustu odborných ?lánk? od významných osobností.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Také spousta student?si na internetu m?že dohledat pot?ebné informace, nap?. ke svému domácímu úkolunebo ke studiu na vysoké škole. Prost?edekvzd?lávání       Velkou výhodouinternetu je také vyhledávání informací. Jsou vyhledatelné velmi rychle av mnoha p?ípadech jde o kvalitní a p?esné informace. Uživatel siv dnešní dob? nemusí kupovat ve stánku noviny, aby se dozv?d?l, co se vesv?t? d?je. Sta?í když si na internetu otev?e stránky s aktuálnímizprávami.

Noviny v elektronické podob? mohou být nap?. www.novinky.cz Nevýhodou internetu se mohoustát webové stránky, které nebudou uživateli podávat pravdivé informace. Zdroj informací        Lidé siFacebook oblíbili hned z n?kolika d?vod?, nap?. mohou sledovat životysvých p?átel nebo rodiny, mohou si s nimi 24 hodin denn? chatovat, mohouse svými p?áteli sdílet fotografie nebo videa nebo mají p?ehled, kdy má kdonarozeniny.

Lidé se staly na Facebooku závislí a tráví na n?m n?kolik hodinkaždý den.       Facebook jecelosv?tov? rozsáhlý spole?enský webový systém, který slouží hlavn?k tvorb? sociálních sítí, komunikaci mezi uživateli, sdílenímmultimediálních dat udržování vztah? a zábav?. Facebook má momentáln? okolo1,393 miliard uživatel?. Z nich je denn? aktivních pouze 890 milion?. Facebook        Mezikomunika?ní prost?edky m?žeme ?adit nap?. e-mail, Skype, Twitter, chat, alenejvíce používaným prost?edkem je momentáln? Facebook.

        ?lov?k m?žeinternet používat jak k pracovní, tak osobním komunikaci, díkyelektronické pošt?. Elektronická pošta, e-mail, má hned n?kolik výhod. Jednímz nejv?tších benefit? je rozhodn? rychlost, lidé nemusí ?ešit kupováníznámky, chození na poštu. Jednoduše sta?í jeden klik a pošta je odeslána.

Díkyinternetu se komunikace stala pohodlná, p?ijatou poštu si lidé také mohoup?e?íst až v dob?, kdy mají ?as a nemusí mít obavy, že by tím n?kohorušili. Pomocí elektronické poštu jsou lidé schopni posílat nejen text, ale izvuky, obrázky nebo dokumenty nejr?zn?jšího formátu. Všechno by se mohlo zdátperfektní, ale není tomu tak. Elektronická pošta není schopná p?enéstnonverbální projevy pisatele. V mnoha p?ípadech nejde pouze o to, co lidésd?lují, ale také o to, jakým zp?sobem a v jaké situaci jedinec informacisd?luje.

Bohužel, „smajlík” opravdové emoce jen t?žko vyjád?í. Komunika?ní prost?edek·      Zábava –poslouchání hudby, sledování videí, sociální sít?, sledování film?… ·      Prost?edekvzd?lávání ·      P?enos informací ·      Komunika?níprost?edek       Oblasti internetu,které mají pozitivní vliv:Pozitivnívliv internetu         Je zjišt?no, že v ?eské republice používáinternet p?es 90 % adolescent? ve v?ku 12-19 let, podobná situace probíhá iv ostatních vysp?lých zemích. Postupem v?ku uživatele však užíváníinternetu klesá, nap?. v období mladé dosp?losti (20-29 let), internetvyužívá 80 % lidí, zatímco ve v?ku 50–59 let internet využívá pouze 37 % a vev?ku 60 let a více 14 %. Je tedy evidentní, že s nar?stajícím v?kem,užívání internetu prudce klesá.

Možná je tato situace zap?í?in?na tím, žestarší generace není tak technologicky gramotná, jako ta mladší. Adolescentitráví spoustu ?asu na sociálních sítích, hraním internetových her nebo propadlifenoménu zvaným „Youtube?i”, který se zpropagoval celosv?tov? v posledníchcca 8 letech, a díky tomu tráví n?kolik hodin denn? sledováním videích naYoutubu. Závislostadolescent? na internetu        Internet je celosv?tová po?íta?ová sí?, kterájednozna?n? p?ispívá k p?enosu informací po celém sv?t?. Díky internetujsou lidé nejen ve spojení nap?í? kontinenty, p?edevším díky sociálním sítím,ale také jsou schopni si dohledat jakékoli informace, které zrovna pot?ebují.Internetem se propojil sv?t a snad každý ?lov?k v dnešní spole?nosti hodennodenn? používá. Existují dva typy p?ipojení k internetu: drátové abezdrátové.

Drátové p?ipojení k internetu je rychlejší než bezdrátové auskute??uje se pomocí televizních kabel? ve m?stech. Bezdrátové p?ipojeník internetu se stalo každodenním luxusem v?tšiny spole?nostiv technologicky vysp?lých zemí. K tomuto typu p?ipojení lidépot?ebují nap?. Wi-Fi, satelitní p?ipojení nebo 3G sí?. Rychlost bezdrátovéhop?ipojení je ovlivn?na vytížením – nap?. n?kolik r?zných za?ízení je p?ipojenona jednu Wi-Fi.

Internet        V dnešnímpokrokovém sv?t? se lehce buduje vysp?lá informa?ní spole?nost. V takovéspole?nosti se ale vyskytuje mnoho rizik a úskalí. Tato rizika obnáší rozdílné stupn?závažnosti v jednotlivých fázích vývoje vysp?lé informa?ní spole?nosti.Nejv?tším vývojovým rizikem, které se m?že vyskytnout v rozvíjející seinforma?ní spole?nosti je celosv?tová globalizace. Nej?ast?ji se tímto pojmempojmenovává p?echod sv?tového hospodá?ství na prostor, který nemá hranice,prostor, ve kterém se mikroekonomie i makroekonomie postupn? standardizovala.Pravdou je, že spousta stát? globalizaci podporuje, jako p?íklad m?že být?lenství v Evropské Unii. Na druhé stran? existují státy, které seglobalizaci brání. Globalizace je p?edevším uskute?n?ná díky vysp?lýmelektronickým technologiím a rychlému p?enosu informací po celém sv?t? b?hemn?kolika vte?in.

Globalizace        Informatizacebývá ?asto ozna?ována jako proces, na který se p?ihlíží stejn? podstatn?, jakov minulosti na industrializaci. Industrializace významn? posílila fyzickéschopnosti a sílu ?lov?ka, stejn? tak m?žeme nahlížet na informatizaci, kterána druhou stranu rozvinula stránku duševní. Informatizace v dnešní dob?stále více zasahuje do chodu nadnárodních útvar?, do politiky, do školství, dohromadných sd?lovacích prost?edk?, do reklamy, do obchodování, do zábavy… Tedydo obor?, které jsou postaveny na vzájemné komunikaci a mezilidských vztazích. Informatizace spole?nosti  ·      Zdroj moci ·      ?tvrtý faktorrozvoje spole?nosti ·      Strategickousurovinu·      Oporu demokracie ·      Faktor úsp?šnostipodnikání ·      Výrobní faktorpodniku·      Podstatu podnikání      Informace jsouvelmi obsáhlý, mnohozna?ný pojem, který m?že být použitý v hned n?kolikar?zných významech. Etymologický pojem informace vychází z latinského slova„informatio”, slovo, které byloodvozeno od slovesa „informare”, cožv p?ekladu znamená informovat. Tento termín jsme mohli poprvé zaznamenatve st?edov?ké filozofii, kdy se používalo ve smyslu – dát formu myšlence nebolizformulovat myšlenku. Z toho jednozna?n? vyplývá, že od samotného za?átkutento pojem popisoval ur?ité zhmotn?ní myšlenky, která byla p?enesená dokomunika?ní podoby s cílem sd?lit, pop?ípad? p?enést informace nebomyšlenku, jednoduše – komunikovat. Zatímco do nedávna byly za nejd?ležit?jšímifaktory ekonomického nebo spole?enského r?stu surovinové nebo ekonomickyprosp?šné zdroje, dnes se za nejpodstatn?jší faktor považují práv? informace.

Díky vysoké kvalitnímu technickému pokroku, spole?nost dosáhla takové úrovn?,že díky nejr?zn?jším digitálním technologiím, dokáže informace efektivn?zpracovávat, uchovávat nebo p?enášet v jakékoli podob?, nap?. vizuální,psané nebo zvukové. A to vše bez ohledu na ?as, vzdálenost nebo kapacitu dat.Základními faktory tohoto komunika?nímu pokroku jsou vysp?lé komunika?nítechnologie spole?n? s informa?ními systémy.

?asové p?ekážky bylyodstran?ny pomocí sítí, nap?. telefonními, satelitními, kabelovými apod. Dalšípodstatná zm?na se uskute?nila díky základním službám jako nap?. elektronickápošta, telefonování, videokonference, diskuzní skupiny na internetu, sociálnísít? (Facebook, Twitter) a také díky aplikacím v chytrých telefonech.V dnešní dob? se informace považují za: Informace   V dnešnídob? je pro spole?nost zcela normální každodenn? používat chytré mobilnítelefony, po?íta?e, internet, televizi nebo internetovou poštu. V pr?b?huposledních desítek let se celý sv?t rapidn? zrychlil. Lidé necht?jí ?ekat,cht?jí mít vše co nejrychleji, nejlépe hned. S tím souvisí p?edevšímzískávání informací.

Díky internetu a pár klinutí myší si dokáží dohledatv podstat? jakékoli informace, s tím se pojí pojmy jako nap?.informatizace spole?nosti. Informa?n? gramotní lidé se nau?ili, jak sev dnešním sv?t? u?it.

V?dí, jak se o n??em dozv?d?t n?co více, protožev?dí, jakým zp?sobem informace vyhledat a produktivn? se z nich n?conau?it, pop?ípad? díky nim u?it i ostatní. Díky této informa?n? rychlé dob?,jsou lidé vystav?ni celoživotnímu vzd?lání. Nemusí si b?hem týdne naplánovat,kdy jít do knihovny a tam strávit n?kolik hodin hledáním pro n? podstatnýchinformací.

V dnešní dob? mohou díky internetu vždy najít pouze tyinformace, které jsou pot?ebné pro jejich nezodpov?d?né otázky, a v tom jekouzlo dnešní usp?chané doby. Informace se tedy pro nás staly klí?emk úsp?chu.

x

Hi!
I'm Mary!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out