Ozna?ení dohledat pot?ebné informace, nap?. ke svému

Ozna?ení pochází z anglického Personal Computer, zkrácen?
PC.  

Osobní po?íta? a jeho typy podle použití

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

      V dnešní dob? se každý den setkávám alespo? s jednou
technologickou „vychytávkou”. Za posledních pár desítek let se technologie neskute?n?
rychle rozvinuly a dnes lidem usnad?ují každodenní život.

Digitální technologie v každodenním život?

 

      Lidé mohou na
internetu zažít spoustu zábavy, to už záleží na jednotlivci, podle toho, jaké má
koní?ky nebo oblíbené internetové stránky. Uživatel m?že trávit ?as na sociálních
sítích, sledováním videí, film? nebo seriál?. M?že hrát internetové hry nebo nakupovat
váno?ní dárky. V tomto sm?ru jsou možnosti neomezené.

Internet jako prost?edek
zábavy

 

     Lidé mohou
používat internet, jako prost?edek ke vzd?lávání. Na internetu existuje mnoha
nau?ných stránek, kde si lidé mohou doplnit své v?domosti. Pokud se cht?jí n??emu
novému p?iu?it, mohou si pustit video tutoriál na Youtube. Také si mohou
p?e?íst spoustu odborných ?lánk? od významných osobností. Také spousta student?
si na internetu m?že dohledat pot?ebné informace, nap?. ke svému domácímu úkolu
nebo ke studiu na vysoké škole.

Prost?edek
vzd?lávání

      Velkou výhodou
internetu je také vyhledávání informací. Jsou vyhledatelné velmi rychle a
v mnoha p?ípadech jde o kvalitní a p?esné informace. Uživatel si
v dnešní dob? nemusí kupovat ve stánku noviny, aby se dozv?d?l, co se ve
sv?t? d?je. Sta?í když si na internetu otev?e stránky s aktuálními
zprávami. Noviny v elektronické podob? mohou být nap?. www.novinky.cz Nevýhodou internetu se mohou
stát webové stránky, které nebudou uživateli podávat pravdivé informace.

Zdroj informací

 

      Lidé si
Facebook oblíbili hned z n?kolika d?vod?, nap?. mohou sledovat životy
svých p?átel nebo rodiny, mohou si s nimi 24 hodin denn? chatovat, mohou
se svými p?áteli sdílet fotografie nebo videa nebo mají p?ehled, kdy má kdo
narozeniny. Lidé se staly na Facebooku závislí a tráví na n?m n?kolik hodin
každý den.

      Facebook je
celosv?tov? rozsáhlý spole?enský webový systém, který slouží hlavn?
k tvorb? sociálních sítí, komunikaci mezi uživateli, sdílením
multimediálních dat udržování vztah? a zábav?. Facebook má momentáln? okolo
1,393 miliard uživatel?. Z nich je denn? aktivních pouze 890 milion?.

Facebook

 

      Mezi
komunika?ní prost?edky m?žeme ?adit nap?. e-mail, Skype, Twitter, chat, ale
nejvíce používaným prost?edkem je momentáln? Facebook. 

      ?lov?k m?že
internet používat jak k pracovní, tak osobním komunikaci, díky
elektronické pošt?. Elektronická pošta, e-mail, má hned n?kolik výhod. Jedním
z nejv?tších benefit? je rozhodn? rychlost, lidé nemusí ?ešit kupování
známky, chození na poštu. Jednoduše sta?í jeden klik a pošta je odeslána. Díky
internetu se komunikace stala pohodlná, p?ijatou poštu si lidé také mohou
p?e?íst až v dob?, kdy mají ?as a nemusí mít obavy, že by tím n?koho
rušili. Pomocí elektronické poštu jsou lidé schopni posílat nejen text, ale i
zvuky, obrázky nebo dokumenty nejr?zn?jšího formátu. Všechno by se mohlo zdát
perfektní, ale není tomu tak. Elektronická pošta není schopná p?enést
nonverbální projevy pisatele. V mnoha p?ípadech nejde pouze o to, co lidé
sd?lují, ale také o to, jakým zp?sobem a v jaké situaci jedinec informaci
sd?luje. Bohužel, „smajlík” opravdové emoce jen t?žko vyjád?í.

Komunika?ní prost?edek

·      
Zábava –
poslouchání hudby, sledování videí, sociální sít?, sledování film?…

·      
Prost?edek
vzd?lávání

·      
P?enos informací

·      
Komunika?ní
prost?edek

      Oblasti internetu,
které mají pozitivní vliv:

Pozitivní
vliv internetu

 

       Je zjišt?no, že v ?eské republice používá
internet p?es 90 % adolescent? ve v?ku 12-19 let, podobná situace probíhá i
v ostatních vysp?lých zemích. Postupem v?ku uživatele však užívání
internetu klesá, nap?. v období mladé dosp?losti (20-29 let), internet
využívá 80 % lidí, zatímco ve v?ku 50–59 let internet využívá pouze 37 % a ve
v?ku 60 let a více 14 %. Je tedy evidentní, že s nar?stajícím v?kem,
užívání internetu prudce klesá. Možná je tato situace zap?í?in?na tím, že
starší generace není tak technologicky gramotná, jako ta mladší. Adolescenti
tráví spoustu ?asu na sociálních sítích, hraním internetových her nebo propadli
fenoménu zvaným „Youtube?i”, který se zpropagoval celosv?tov? v posledních
cca 8 letech, a díky tomu tráví n?kolik hodin denn? sledováním videích na
Youtubu.

Závislost
adolescent? na internetu

 

      Internet je celosv?tová po?íta?ová sí?, která
jednozna?n? p?ispívá k p?enosu informací po celém sv?t?. Díky internetu
jsou lidé nejen ve spojení nap?í? kontinenty, p?edevším díky sociálním sítím,
ale také jsou schopni si dohledat jakékoli informace, které zrovna pot?ebují.
Internetem se propojil sv?t a snad každý ?lov?k v dnešní spole?nosti ho
dennodenn? používá. Existují dva typy p?ipojení k internetu: drátové a
bezdrátové. Drátové p?ipojení k internetu je rychlejší než bezdrátové a
uskute??uje se pomocí televizních kabel? ve m?stech. Bezdrátové p?ipojení
k internetu se stalo každodenním luxusem v?tšiny spole?nosti
v technologicky vysp?lých zemí. K tomuto typu p?ipojení lidé
pot?ebují nap?. Wi-Fi, satelitní p?ipojení nebo 3G sí?. Rychlost bezdrátového
p?ipojení je ovlivn?na vytížením – nap?. n?kolik r?zných za?ízení je p?ipojeno
na jednu Wi-Fi.

Internet

 

      V dnešním
pokrokovém sv?t? se lehce buduje vysp?lá informa?ní spole?nost. V takové
spole?nosti se ale vyskytuje mnoho rizik a úskalí. Tato rizika obnáší rozdílné stupn?
závažnosti v jednotlivých fázích vývoje vysp?lé informa?ní spole?nosti.
Nejv?tším vývojovým rizikem, které se m?že vyskytnout v rozvíjející se
informa?ní spole?nosti je celosv?tová globalizace. Nej?ast?ji se tímto pojmem
pojmenovává p?echod sv?tového hospodá?ství na prostor, který nemá hranice,
prostor, ve kterém se mikroekonomie i makroekonomie postupn? standardizovala.
Pravdou je, že spousta stát? globalizaci podporuje, jako p?íklad m?že být
?lenství v Evropské Unii. Na druhé stran? existují státy, které se
globalizaci brání. Globalizace je p?edevším uskute?n?ná díky vysp?lým
elektronickým technologiím a rychlému p?enosu informací po celém sv?t? b?hem
n?kolika vte?in.

Globalizace

 

      Informatizace
bývá ?asto ozna?ována jako proces, na který se p?ihlíží stejn? podstatn?, jako
v minulosti na industrializaci. Industrializace významn? posílila fyzické
schopnosti a sílu ?lov?ka, stejn? tak m?žeme nahlížet na informatizaci, která
na druhou stranu rozvinula stránku duševní. Informatizace v dnešní dob?
stále více zasahuje do chodu nadnárodních útvar?, do politiky, do školství, do
hromadných sd?lovacích prost?edk?, do reklamy, do obchodování, do zábavy… Tedy
do obor?, které jsou postaveny na vzájemné komunikaci a mezilidských vztazích.

Informatizace spole?nosti

 

·      
Zdroj moci

·      
?tvrtý faktor
rozvoje spole?nosti

·      
Strategickou
surovinu

·      
Oporu demokracie

·      
Faktor úsp?šnosti
podnikání

·      
Výrobní faktor
podniku

·      
Podstatu podnikání

      Informace jsou
velmi obsáhlý, mnohozna?ný pojem, který m?že být použitý v hned n?kolika
r?zných významech. Etymologický pojem informace vychází z latinského slova
„informatio”, slovo, které bylo
odvozeno od slovesa „informare”, což
v p?ekladu znamená informovat. Tento termín jsme mohli poprvé zaznamenat
ve st?edov?ké filozofii, kdy se používalo ve smyslu – dát formu myšlence neboli
zformulovat myšlenku. Z toho jednozna?n? vyplývá, že od samotného za?átku
tento pojem popisoval ur?ité zhmotn?ní myšlenky, která byla p?enesená do
komunika?ní podoby s cílem sd?lit, pop?ípad? p?enést informace nebo
myšlenku, jednoduše – komunikovat. Zatímco do nedávna byly za nejd?ležit?jšími
faktory ekonomického nebo spole?enského r?stu surovinové nebo ekonomicky
prosp?šné zdroje, dnes se za nejpodstatn?jší faktor považují práv? informace.
Díky vysoké kvalitnímu technickému pokroku, spole?nost dosáhla takové úrovn?,
že díky nejr?zn?jším digitálním technologiím, dokáže informace efektivn?
zpracovávat, uchovávat nebo p?enášet v jakékoli podob?, nap?. vizuální,
psané nebo zvukové. A to vše bez ohledu na ?as, vzdálenost nebo kapacitu dat.
Základními faktory tohoto komunika?nímu pokroku jsou vysp?lé komunika?ní
technologie spole?n? s informa?ními systémy. ?asové p?ekážky byly
odstran?ny pomocí sítí, nap?. telefonními, satelitními, kabelovými apod. Další
podstatná zm?na se uskute?nila díky základním službám jako nap?. elektronická
pošta, telefonování, videokonference, diskuzní skupiny na internetu, sociální
sít? (Facebook, Twitter) a také díky aplikacím v chytrých telefonech.
V dnešní dob? se informace považují za:

Informace

 

  V dnešní
dob? je pro spole?nost zcela normální každodenn? používat chytré mobilní
telefony, po?íta?e, internet, televizi nebo internetovou poštu. V pr?b?hu
posledních desítek let se celý sv?t rapidn? zrychlil. Lidé necht?jí ?ekat,
cht?jí mít vše co nejrychleji, nejlépe hned. S tím souvisí p?edevším
získávání informací. Díky internetu a pár klinutí myší si dokáží dohledat
v podstat? jakékoli informace, s tím se pojí pojmy jako nap?.
informatizace spole?nosti. Informa?n? gramotní lidé se nau?ili, jak se
v dnešním sv?t? u?it. V?dí, jak se o n??em dozv?d?t n?co více, protože
v?dí, jakým zp?sobem informace vyhledat a produktivn? se z nich n?co
nau?it, pop?ípad? díky nim u?it i ostatní. Díky této informa?n? rychlé dob?,
jsou lidé vystav?ni celoživotnímu vzd?lání. Nemusí si b?hem týdne naplánovat,
kdy jít do knihovny a tam strávit n?kolik hodin hledáním pro n? podstatných
informací. V dnešní dob? mohou díky internetu vždy najít pouze ty
informace, které jsou pot?ebné pro jejich nezodpov?d?né otázky, a v tom je
kouzlo dnešní usp?chané doby. Informace se tedy pro nás staly klí?em
k úsp?chu.

Ozna?ení pochází z anglického Personal Computer, zkrácen?
PC.  

Osobní po?íta? a jeho typy podle použití

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

      V dnešní dob? se každý den setkávám alespo? s jednou
technologickou „vychytávkou”. Za posledních pár desítek let se technologie neskute?n?
rychle rozvinuly a dnes lidem usnad?ují každodenní život.

Digitální technologie v každodenním život?

 

      Lidé mohou na
internetu zažít spoustu zábavy, to už záleží na jednotlivci, podle toho, jaké má
koní?ky nebo oblíbené internetové stránky. Uživatel m?že trávit ?as na sociálních
sítích, sledováním videí, film? nebo seriál?. M?že hrát internetové hry nebo nakupovat
váno?ní dárky. V tomto sm?ru jsou možnosti neomezené.

Internet jako prost?edek
zábavy

 

     Lidé mohou
používat internet, jako prost?edek ke vzd?lávání. Na internetu existuje mnoha
nau?ných stránek, kde si lidé mohou doplnit své v?domosti. Pokud se cht?jí n??emu
novému p?iu?it, mohou si pustit video tutoriál na Youtube. Také si mohou
p?e?íst spoustu odborných ?lánk? od významných osobností. Také spousta student?
si na internetu m?že dohledat pot?ebné informace, nap?. ke svému domácímu úkolu
nebo ke studiu na vysoké škole.

Prost?edek
vzd?lávání

      Velkou výhodou
internetu je také vyhledávání informací. Jsou vyhledatelné velmi rychle a
v mnoha p?ípadech jde o kvalitní a p?esné informace. Uživatel si
v dnešní dob? nemusí kupovat ve stánku noviny, aby se dozv?d?l, co se ve
sv?t? d?je. Sta?í když si na internetu otev?e stránky s aktuálními
zprávami. Noviny v elektronické podob? mohou být nap?. www.novinky.cz Nevýhodou internetu se mohou
stát webové stránky, které nebudou uživateli podávat pravdivé informace.

Zdroj informací

 

      Lidé si
Facebook oblíbili hned z n?kolika d?vod?, nap?. mohou sledovat životy
svých p?átel nebo rodiny, mohou si s nimi 24 hodin denn? chatovat, mohou
se svými p?áteli sdílet fotografie nebo videa nebo mají p?ehled, kdy má kdo
narozeniny. Lidé se staly na Facebooku závislí a tráví na n?m n?kolik hodin
každý den.

      Facebook je
celosv?tov? rozsáhlý spole?enský webový systém, který slouží hlavn?
k tvorb? sociálních sítí, komunikaci mezi uživateli, sdílením
multimediálních dat udržování vztah? a zábav?. Facebook má momentáln? okolo
1,393 miliard uživatel?. Z nich je denn? aktivních pouze 890 milion?.

Facebook

 

      Mezi
komunika?ní prost?edky m?žeme ?adit nap?. e-mail, Skype, Twitter, chat, ale
nejvíce používaným prost?edkem je momentáln? Facebook. 

      ?lov?k m?že
internet používat jak k pracovní, tak osobním komunikaci, díky
elektronické pošt?. Elektronická pošta, e-mail, má hned n?kolik výhod. Jedním
z nejv?tších benefit? je rozhodn? rychlost, lidé nemusí ?ešit kupování
známky, chození na poštu. Jednoduše sta?í jeden klik a pošta je odeslána. Díky
internetu se komunikace stala pohodlná, p?ijatou poštu si lidé také mohou
p?e?íst až v dob?, kdy mají ?as a nemusí mít obavy, že by tím n?koho
rušili. Pomocí elektronické poštu jsou lidé schopni posílat nejen text, ale i
zvuky, obrázky nebo dokumenty nejr?zn?jšího formátu. Všechno by se mohlo zdát
perfektní, ale není tomu tak. Elektronická pošta není schopná p?enést
nonverbální projevy pisatele. V mnoha p?ípadech nejde pouze o to, co lidé
sd?lují, ale také o to, jakým zp?sobem a v jaké situaci jedinec informaci
sd?luje. Bohužel, „smajlík” opravdové emoce jen t?žko vyjád?í.

Komunika?ní prost?edek

·      
Zábava –
poslouchání hudby, sledování videí, sociální sít?, sledování film?…

·      
Prost?edek
vzd?lávání

·      
P?enos informací

·      
Komunika?ní
prost?edek

      Oblasti internetu,
které mají pozitivní vliv:

Pozitivní
vliv internetu

 

       Je zjišt?no, že v ?eské republice používá
internet p?es 90 % adolescent? ve v?ku 12-19 let, podobná situace probíhá i
v ostatních vysp?lých zemích. Postupem v?ku uživatele však užívání
internetu klesá, nap?. v období mladé dosp?losti (20-29 let), internet
využívá 80 % lidí, zatímco ve v?ku 50–59 let internet využívá pouze 37 % a ve
v?ku 60 let a více 14 %. Je tedy evidentní, že s nar?stajícím v?kem,
užívání internetu prudce klesá. Možná je tato situace zap?í?in?na tím, že
starší generace není tak technologicky gramotná, jako ta mladší. Adolescenti
tráví spoustu ?asu na sociálních sítích, hraním internetových her nebo propadli
fenoménu zvaným „Youtube?i”, který se zpropagoval celosv?tov? v posledních
cca 8 letech, a díky tomu tráví n?kolik hodin denn? sledováním videích na
Youtubu.

Závislost
adolescent? na internetu

 

      Internet je celosv?tová po?íta?ová sí?, která
jednozna?n? p?ispívá k p?enosu informací po celém sv?t?. Díky internetu
jsou lidé nejen ve spojení nap?í? kontinenty, p?edevším díky sociálním sítím,
ale také jsou schopni si dohledat jakékoli informace, které zrovna pot?ebují.
Internetem se propojil sv?t a snad každý ?lov?k v dnešní spole?nosti ho
dennodenn? používá. Existují dva typy p?ipojení k internetu: drátové a
bezdrátové. Drátové p?ipojení k internetu je rychlejší než bezdrátové a
uskute??uje se pomocí televizních kabel? ve m?stech. Bezdrátové p?ipojení
k internetu se stalo každodenním luxusem v?tšiny spole?nosti
v technologicky vysp?lých zemí. K tomuto typu p?ipojení lidé
pot?ebují nap?. Wi-Fi, satelitní p?ipojení nebo 3G sí?. Rychlost bezdrátového
p?ipojení je ovlivn?na vytížením – nap?. n?kolik r?zných za?ízení je p?ipojeno
na jednu Wi-Fi.

Internet

 

      V dnešním
pokrokovém sv?t? se lehce buduje vysp?lá informa?ní spole?nost. V takové
spole?nosti se ale vyskytuje mnoho rizik a úskalí. Tato rizika obnáší rozdílné stupn?
závažnosti v jednotlivých fázích vývoje vysp?lé informa?ní spole?nosti.
Nejv?tším vývojovým rizikem, které se m?že vyskytnout v rozvíjející se
informa?ní spole?nosti je celosv?tová globalizace. Nej?ast?ji se tímto pojmem
pojmenovává p?echod sv?tového hospodá?ství na prostor, který nemá hranice,
prostor, ve kterém se mikroekonomie i makroekonomie postupn? standardizovala.
Pravdou je, že spousta stát? globalizaci podporuje, jako p?íklad m?že být
?lenství v Evropské Unii. Na druhé stran? existují státy, které se
globalizaci brání. Globalizace je p?edevším uskute?n?ná díky vysp?lým
elektronickým technologiím a rychlému p?enosu informací po celém sv?t? b?hem
n?kolika vte?in.

Globalizace

 

      Informatizace
bývá ?asto ozna?ována jako proces, na který se p?ihlíží stejn? podstatn?, jako
v minulosti na industrializaci. Industrializace významn? posílila fyzické
schopnosti a sílu ?lov?ka, stejn? tak m?žeme nahlížet na informatizaci, která
na druhou stranu rozvinula stránku duševní. Informatizace v dnešní dob?
stále více zasahuje do chodu nadnárodních útvar?, do politiky, do školství, do
hromadných sd?lovacích prost?edk?, do reklamy, do obchodování, do zábavy… Tedy
do obor?, které jsou postaveny na vzájemné komunikaci a mezilidských vztazích.

Informatizace spole?nosti

 

·      
Zdroj moci

·      
?tvrtý faktor
rozvoje spole?nosti

·      
Strategickou
surovinu

·      
Oporu demokracie

·      
Faktor úsp?šnosti
podnikání

·      
Výrobní faktor
podniku

·      
Podstatu podnikání

      Informace jsou
velmi obsáhlý, mnohozna?ný pojem, který m?že být použitý v hned n?kolika
r?zných významech. Etymologický pojem informace vychází z latinského slova
„informatio”, slovo, které bylo
odvozeno od slovesa „informare”, což
v p?ekladu znamená informovat. Tento termín jsme mohli poprvé zaznamenat
ve st?edov?ké filozofii, kdy se používalo ve smyslu – dát formu myšlence neboli
zformulovat myšlenku. Z toho jednozna?n? vyplývá, že od samotného za?átku
tento pojem popisoval ur?ité zhmotn?ní myšlenky, která byla p?enesená do
komunika?ní podoby s cílem sd?lit, pop?ípad? p?enést informace nebo
myšlenku, jednoduše – komunikovat. Zatímco do nedávna byly za nejd?ležit?jšími
faktory ekonomického nebo spole?enského r?stu surovinové nebo ekonomicky
prosp?šné zdroje, dnes se za nejpodstatn?jší faktor považují práv? informace.
Díky vysoké kvalitnímu technickému pokroku, spole?nost dosáhla takové úrovn?,
že díky nejr?zn?jším digitálním technologiím, dokáže informace efektivn?
zpracovávat, uchovávat nebo p?enášet v jakékoli podob?, nap?. vizuální,
psané nebo zvukové. A to vše bez ohledu na ?as, vzdálenost nebo kapacitu dat.
Základními faktory tohoto komunika?nímu pokroku jsou vysp?lé komunika?ní
technologie spole?n? s informa?ními systémy. ?asové p?ekážky byly
odstran?ny pomocí sítí, nap?. telefonními, satelitními, kabelovými apod. Další
podstatná zm?na se uskute?nila díky základním službám jako nap?. elektronická
pošta, telefonování, videokonference, diskuzní skupiny na internetu, sociální
sít? (Facebook, Twitter) a také díky aplikacím v chytrých telefonech.
V dnešní dob? se informace považují za:

Informace

 

  V dnešní
dob? je pro spole?nost zcela normální každodenn? používat chytré mobilní
telefony, po?íta?e, internet, televizi nebo internetovou poštu. V pr?b?hu
posledních desítek let se celý sv?t rapidn? zrychlil. Lidé necht?jí ?ekat,
cht?jí mít vše co nejrychleji, nejlépe hned. S tím souvisí p?edevším
získávání informací. Díky internetu a pár klinutí myší si dokáží dohledat
v podstat? jakékoli informace, s tím se pojí pojmy jako nap?.
informatizace spole?nosti. Informa?n? gramotní lidé se nau?ili, jak se
v dnešním sv?t? u?it. V?dí, jak se o n??em dozv?d?t n?co více, protože
v?dí, jakým zp?sobem informace vyhledat a produktivn? se z nich n?co
nau?it, pop?ípad? díky nim u?it i ostatní. Díky této informa?n? rychlé dob?,
jsou lidé vystav?ni celoživotnímu vzd?lání. Nemusí si b?hem týdne naplánovat,
kdy jít do knihovny a tam strávit n?kolik hodin hledáním pro n? podstatných
informací. V dnešní dob? mohou díky internetu vždy najít pouze ty
informace, které jsou pot?ebné pro jejich nezodpov?d?né otázky, a v tom je
kouzlo dnešní usp?chané doby. Informace se tedy pro nás staly klí?em
k úsp?chu.

x

Hi!
I'm Mary!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out