Odabrana najbolji odnos cijene i kvaliteta usluge.

Odabrana strategija je zapravo strategija koja odgovara
trenutnoj situaciji na tržištu i industriji. Dakle imamo jasno definisano tržište,
ograni?en broj postoje?ih konkurenata i ustaljena pravila „ponašanja” unutar
industrije. Dakle, radi se o Red Ocean strategiji, koja je svojevrsna analogija
za okean sa ajkulama koje se bore za isti plijen, odnosno klijente. Krajnji
cilj je biti percipiran od strane klijenata, odnosno korisnika, kao najbolji
odnos cijene i kvaliteta usluge.

Iako postoje odre?ene inovacije u kontekstu ponude, i dalje
se radi o borbi na ve? postoje?em tržištu koje ima svoja pravila i ozbiljnu
konkurenciju. U tom kontekstu je i cilj da se pobijedi konkurencija i ostvari
željeni cilj pozicioniranja u svijesti korisnika.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Konkretno, tržište koje bi bilo fokus, u kontekstu ovog
rada, jeste tržište cijele Bosne i Hercegovine, pri ?emu bi se, shodno
postoje?im politi?ko/ekonomsko/društvenim odnosima, odre?ena prednost dala
regiji Federacije Bosne i Hercegovine. Postoje?a instalirana infrastruktura
apsolutno može podržati realizaciju ove strategije. Najve?i napori, odnosno
„radovi” bi se odvijali u segmentu kreiranja ponude u segment poslovnih
korisnika. Kako je navedeno, cilj je kreirati ponudu koju ?e korisnici,
postoje?i i potencijalni, smatrati najboljim odnosnom cijene i kvaliteta. U tom
smislu je i prodajni sektor, odnosno sektor kreiranja usluga, u segmentu
poslovnih korisnika najve?i nosilac aktivnosti realizacije strategije.
Konkretno kada je ponuda u pitanju, po?etna to?ka jeste detaljna, ali vremenski
brza, analiza ponude konkurencije. Kako bi se potukla konkurencije, potrebno je
analizirati njezinu ponudu i korisnicima ponuditi superiorno rješenje, u
kontekstu cijene i kvaliteta, u skladu sa trendovima u industriji. Dakle, u
kreiranju nove, osvježene ponude, prednost ?e biti na Internet paketima
uklju?enim u razli?ite pakete usluga, kao i uklju?ene minute razgovora. Najmanje
pažnje ?e biti, i u kontekstu same ponude ali i dalje komunikacije, na SMS
porukama. Komunikacija promjena, odnosno nove ponude, bi se realizovala u dvije
faze. Prva faza bi bila komunikacija promjena ponude ve? postoje?im
korisnicima. Realizacija prve faze ?e biti izvedena putem telefonskih razgovora
sa kontak osobama na strani klijenta, i li?nim posjetama kada su u pitanju
najzna?ajniji klijenti. S obzirom da sam segment poslovnih korisnika BH
Telecoma funkcioniše na sistemu account managementa gdje menadžeri znaju svoje
korisnike, komunikacija izmjena ponude ?e biti brza i efikasna, sa minimalnim
problemima pri prelasku na nove modele usluge. Naime, cilj je da postoje?i
korisnici „bezbolno”, ali na svoje zadovoljstvo, pre?u na nove modele usluga. Ovako
„li?an odnos” prema postoje?im klijentima ?e imati pozitivan efekt na razini
industrije u fazi lojalnosti. Naime svi korisnici ?e biti obaviješteni o
promjenama, poboljšanjima ponude, putem telefonskih razgovora, mailova i
poruka. Po realizaciji ove faze, slijedi realizacija druge faze komunikacije,
odnosno komunikacija sa potencijalnim korisnicima. Ova faza komunikacije ?e
biti realizovana upotrebom postoje?ih marketing kanala kao što su TV i radio
reklame, online marketing, web stranica, newsletteri i drugi marketing alati
koje kompanija BH Telecom koristi. Poruka koja bi se komunicira bi bila u
skladu sa ciljem da BH Telecom postane pozicioniran u svijesti poslovnih
korisnika kao najbolji odnos cijene i kvaliteta, a sve bi se zasnivalo na
pouzdanoj analizi konkurencije i kreiranju ponude koja nadmašuje ono što
konkurencija ima da ponudi. Pri tome bi se obratila pažnja i na trenutne
trendove u industriji i predvi?anja budu?ih tokova.

I na kraju, u kontekstu troškova i vremena, realizacija ne
bi zahtijevala preveliku investiciju i u vremenu ni u novcu, s obzirom da su
sve klju?ne informacije, po pitanju analize konkurencije i trendova, ve?
dostupne na web stranicama konkurenata. Na osnovu tih informacija i li?nog
iskustva i sami korisnici kreiraju percepciju svog operatera ali i
konkurencije. U kontekstu troškova, uglavnom bi se svelo na oportunitetne
troškove/dobitke, koji ne bi zna?ajno utjecali na budu?e poslovanje same
kompanije ukoliko se ispuni cilj pozicioniranja au svijesti kupaca kao ponude
sa najboljim odnosnom cijene i kvaliteta. Potrebno je napomenuti još i da ovaj
cilj ne podrazumijeva nužno najnižu cijenu, nego superioran odnos cijene i
kvaliteta u odnosno na ono što nudi konkurencija. 

Odabrana strategija je zapravo strategija koja odgovara
trenutnoj situaciji na tržištu i industriji. Dakle imamo jasno definisano tržište,
ograni?en broj postoje?ih konkurenata i ustaljena pravila „ponašanja” unutar
industrije. Dakle, radi se o Red Ocean strategiji, koja je svojevrsna analogija
za okean sa ajkulama koje se bore za isti plijen, odnosno klijente. Krajnji
cilj je biti percipiran od strane klijenata, odnosno korisnika, kao najbolji
odnos cijene i kvaliteta usluge.

Iako postoje odre?ene inovacije u kontekstu ponude, i dalje
se radi o borbi na ve? postoje?em tržištu koje ima svoja pravila i ozbiljnu
konkurenciju. U tom kontekstu je i cilj da se pobijedi konkurencija i ostvari
željeni cilj pozicioniranja u svijesti korisnika.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Konkretno, tržište koje bi bilo fokus, u kontekstu ovog
rada, jeste tržište cijele Bosne i Hercegovine, pri ?emu bi se, shodno
postoje?im politi?ko/ekonomsko/društvenim odnosima, odre?ena prednost dala
regiji Federacije Bosne i Hercegovine. Postoje?a instalirana infrastruktura
apsolutno može podržati realizaciju ove strategije. Najve?i napori, odnosno
„radovi” bi se odvijali u segmentu kreiranja ponude u segment poslovnih
korisnika. Kako je navedeno, cilj je kreirati ponudu koju ?e korisnici,
postoje?i i potencijalni, smatrati najboljim odnosnom cijene i kvaliteta. U tom
smislu je i prodajni sektor, odnosno sektor kreiranja usluga, u segmentu
poslovnih korisnika najve?i nosilac aktivnosti realizacije strategije.
Konkretno kada je ponuda u pitanju, po?etna to?ka jeste detaljna, ali vremenski
brza, analiza ponude konkurencije. Kako bi se potukla konkurencije, potrebno je
analizirati njezinu ponudu i korisnicima ponuditi superiorno rješenje, u
kontekstu cijene i kvaliteta, u skladu sa trendovima u industriji. Dakle, u
kreiranju nove, osvježene ponude, prednost ?e biti na Internet paketima
uklju?enim u razli?ite pakete usluga, kao i uklju?ene minute razgovora. Najmanje
pažnje ?e biti, i u kontekstu same ponude ali i dalje komunikacije, na SMS
porukama. Komunikacija promjena, odnosno nove ponude, bi se realizovala u dvije
faze. Prva faza bi bila komunikacija promjena ponude ve? postoje?im
korisnicima. Realizacija prve faze ?e biti izvedena putem telefonskih razgovora
sa kontak osobama na strani klijenta, i li?nim posjetama kada su u pitanju
najzna?ajniji klijenti. S obzirom da sam segment poslovnih korisnika BH
Telecoma funkcioniše na sistemu account managementa gdje menadžeri znaju svoje
korisnike, komunikacija izmjena ponude ?e biti brza i efikasna, sa minimalnim
problemima pri prelasku na nove modele usluge. Naime, cilj je da postoje?i
korisnici „bezbolno”, ali na svoje zadovoljstvo, pre?u na nove modele usluga. Ovako
„li?an odnos” prema postoje?im klijentima ?e imati pozitivan efekt na razini
industrije u fazi lojalnosti. Naime svi korisnici ?e biti obaviješteni o
promjenama, poboljšanjima ponude, putem telefonskih razgovora, mailova i
poruka. Po realizaciji ove faze, slijedi realizacija druge faze komunikacije,
odnosno komunikacija sa potencijalnim korisnicima. Ova faza komunikacije ?e
biti realizovana upotrebom postoje?ih marketing kanala kao što su TV i radio
reklame, online marketing, web stranica, newsletteri i drugi marketing alati
koje kompanija BH Telecom koristi. Poruka koja bi se komunicira bi bila u
skladu sa ciljem da BH Telecom postane pozicioniran u svijesti poslovnih
korisnika kao najbolji odnos cijene i kvaliteta, a sve bi se zasnivalo na
pouzdanoj analizi konkurencije i kreiranju ponude koja nadmašuje ono što
konkurencija ima da ponudi. Pri tome bi se obratila pažnja i na trenutne
trendove u industriji i predvi?anja budu?ih tokova.

I na kraju, u kontekstu troškova i vremena, realizacija ne
bi zahtijevala preveliku investiciju i u vremenu ni u novcu, s obzirom da su
sve klju?ne informacije, po pitanju analize konkurencije i trendova, ve?
dostupne na web stranicama konkurenata. Na osnovu tih informacija i li?nog
iskustva i sami korisnici kreiraju percepciju svog operatera ali i
konkurencije. U kontekstu troškova, uglavnom bi se svelo na oportunitetne
troškove/dobitke, koji ne bi zna?ajno utjecali na budu?e poslovanje same
kompanije ukoliko se ispuni cilj pozicioniranja au svijesti kupaca kao ponude
sa najboljim odnosnom cijene i kvaliteta. Potrebno je napomenuti još i da ovaj
cilj ne podrazumijeva nužno najnižu cijenu, nego superioran odnos cijene i
kvaliteta u odnosno na ono što nudi konkurencija. 

x

Hi!
I'm Mary!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out