Ø eksporteve të mallrave. Sipas autoritetit qendror

Ø  Potencialii turistëve në eco hotelin “The Green Idea”         Në vitin 2016 kontributi nga udhëtimet dhe turizëm përbënte 11.1% tëGDPsë (1)                           Sipas të dhënave në INSTAT  numri i turistëve arriti rreth 2 milionë (2).

Turizmi në Shqipëri është një sektor i cili është në rritje dhe kontribuon nëekonominë vendase. Kushte këto për krijimin e bizneseve të ndryshme të lidhurame fushën e turizmit, siç do të jetë eco hoteli “The Green Idea”. Vizitorëtudhëtojnë në sezone të ndryshme të vitit për turizëm veror, dimëror, kulturor,historik etj. Në jugun e Shqipërisë nurmi i turistëve është i lartë dhe ardhjetmvizotërojnë gjatë gjithë vitit.Sipas të dhënave në faqen https://sq.wikipedia.org/wiki/Turizmi_n%C3%AB_Shqip%C3%ABri   Gjithnjë e me shumë turizmi në Shqipëri poshndërrohet në furnizuesin kryesor të ekonomisë, me të ardhura. Turizmi u ngjitnë krye të klasifikimit për sa i përket prurjeve valutore në ekonominë vendasenga jashtë.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Vlerat monetare që u përfituan kaluan dërgesat e emigranteve, të ardhuratnga eksportet dhe të ardhurat që futen nga investimet direkte, duke ushndërruar në një burim madhor të ardhurash dhe punësimi. Mirëpo zhvillimispontan i pambështetur me strategji të qarta dhe cilësi shërbimesh, nuk mund tëshndërrohet në një mjet të qëndrueshëm për të garantuar ritme të lartarritjeje. Për 9-mujorin, të ardhurat nga turizmi arritën në 754 milionë euro,një vlere kjo rreth 28 për qind më e larte se vlera e eksporteve të mallrave.Sipas autoritetit qendror bankar, rritja vjetore e të ardhurave nga turizmivlerësohet në rreth 23 për qind. Ritmet e rritjes së këtij sektori, në fakt,rezultojnë të jenë më të larta se në çdo sektor tjetër. Ekspertet shpjegojnëse, hapësirat për një rritje më të larte janë të mëdha, por parashikueshmëritë esakta mungojnë.

Sipas strategjisë aktuale për zhvillimin e turizmit, e cilaështë aktualisht në fuqi, të ardhurat nga ky sektor deri në vitin 2012 duhet tëarrijnë në 464 milionë dollarë. Ndërkohe jemi të paktën pesë vite në kohe parakëtij parashikimi, ku prurjet nga turizmi në fund të vitit 2006 ishin mëshumë se 800 milionë euro. Vetëm nga janari deri në shtator të këtij viti ekanë vizituar vendin tonë 1 milion e 600 mije persona, ndërsa strategjiaparashikon që deri në vitin 2012 numri i vizitoreve të arrinte në 1 milion e250 mije persona.

       Në Sarandë numri i turistëve tëarritur në port ishte rreth 200.000 veta (3). Vizitorët në Ksamil parashikohettë përbëjnë 30% të tyre (60.000 veta) dhe ” The Green Idea” synon të zotërojë25% të tregut (15.000 veta)Ø  Çmimete eco shtëpive do të jenë të vendosura sipas madhësisë së tyreEco shtëpi të vogla 75 €Eco shtëpi të mesme 100 €Eco shtëpi të mëdha 175 €Ø  Preferencate vizitorëve parashikohen të jenë si më poshtëEco shtëpi të vogla  30% (4.500 veta) Eco shtëpi të mesme 50% (7.500 veta)Eco shtëpi të mëdha 20% (3000 veta)  Ø  Tëardhurat totale parashikohen të jenë 1.537.

500 €Ø  Shpenzimete parashikuaraShpenzimet përfshinë kostot përshtëpitë, tokën, punëtorët,marketingun, mobilimin etj.           Dhjetë shtëpitë do të ndërtohen prej druri.Çmimi mesatar i llogaritur për ndërtimin e një shtëpie është 20.

000€. Detajepër materialet, veglat etj. Gjenden në faqen  https://www.logcabinhub.

com/costs-to-build-a-log-cabin/           Stafi do të përbëhet nga katër manaxher(krijuesit e këtij projekti), personeli i sanitarisë dhe ndihmës të tjerë. Pagatotale e tyre vjetore parashikohet të jetë 50.000 €. Do të përfshihen  rreth 14 punonjës me pagë mujore mesatare 300€.            Vlera e moblilimit, kryesisht mematerial bamboo, parashikohet të këtë vlerën 100.000€ për të dhjeta shtëpitë.Do të përfshihen krevate, karrige, tavolina, dollape etj.             Llojet të tjera pajisjesh sipanelet, pajisjet elektroshtëpiaket ekologjike etj.

parashikohet të kenë vlerën140.000€ për të gjitha eco shtëpitë.         Sipas marrëveshjes, zotëruesi i tokës ku do të ndërtohen eco shtëpitë dotë marri 20% të fitimit.

Vlera llogaritet të jetë 307.500€         Shpenzimet për marketing si reklamat, broshurat, krijimi dheadministrimi i faqes së internetit etj. parashikohet të jenë rreth 90.000€ Ø  Totalii ketyre shpenzimeve është 937.500€Ø  Fitimiparashikohet të jetë 1.537.500-937.500= 600.000€                                                                                                 Misi

x

Hi!
I'm Mary!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out