?nternet di?er nokta ise kullan?c?lar?n s?k?lmamas? için bannerlar?n

?nternet reklamc?l??? türlerinden biri de pankart, afi? reklamlar?d?r. Pankart reklamlar (banner) t?klan?ld??? zaman ilgili siteye yönlendiren resim veya resimlerden olu?an ?erit veya bant ?eklindeki reklamlard?r. Tek resim veya birbirini takip eden resimlerden olu?an reklamlar olma özelliklerine göre göre durgun ve dinamik reklam olarak ayr?l?rlar. Dinamik reklamlar animasyon ve ses içerebilirler ve bu nedenle daha çok ilgi çekidirler. Bu ?ekilde banner?n t?klanma say?s? artar. Bir banner?n ba?ar?s? da t?klanma say?s? ile do?ru orant?l?d?r. Bu nedenle pankart reklam?n tasar?m?, rengi gibi unsurlar dikkati seçilmelidir. En bilinen banner türleri standart, diker, floating, rollover, showcase, toproll bannerlard?r. Bu reklamlar?n amac? temelde internet sitesine yönelen mü?teri say?s?n? art?rmakt?r. Di?er amaçlar? ise internet sitesinin, hizmetin mü?teriye tan?t?lmas?, al??veri? i?lemlerine yönlendirme, ?irketin bilinirli?ini art?rma ve etkile?im sa?lamak olarak s?ralanabilir. Her reklamda oldu?u gibi pankart reklamlarda da reklam hedef kitleye göre tasarlanmal?d?r. Dikkat edilmesi gereken bir di?er nokta ise kullan?c?lar?n s?k?lmamas? için bannerlar?n s?k s?k de?i?tirilmesi gerekti?idir. Pankart reklamlar ekonomik oldu?u ve çok say?da renk ve içerik seçene?i içerdi?i için tercih edilen bir reklam türüdür. Pankart reklamlar?n yay?nlanmas? için ise genellikle Google Adwords platformu kullan?lmatad?r. Bu ?ekilde Adwords reklamlar?n? yay?nlayan birçok sitede reklamlar yay?nlanabilmektedir. Bing ve Yahoo’nun da media.net isimli ortak bir reklam platformu bulunmaktad?r. Ayr?ca Facebook, Twitter, Insatgram gibi sosyal medya kanallar?nda da pankart reklamlar yay?nlanmaktad?r.Teknolojinin günden güne geli?mesi ile pankart reklamlar?n da geli?mi? hali olarak zenginle?tirilmi? reklamlar (rich media) ortaya ç?km??t?r. Zenginle?tirilmi? reklamlar animasyon, hareketli görüntüler, etkile?imli uygulamalar, özel efektler içeren reklamlard?r. Zenginle?tirilmi? reklamlar?n en önemli ve ay?rt edici özelli?i kullan?c?lar? etkile?imde bulunmaya te?vik etmesidir. Kullan?c? reklam?n üzerine geldi?inde reklam büyüyebilir, video veya ses aç?labilir veya durabilir. Bu gibi özelliklerle kullan?c? reklama yön verebilir. Klasik, tek görselli bannerlar yerine aktif, etkile?ime olanak sa?layan bu zenginle?tirilmi? reklamlar ile reklamlar daha ilgi çekici bir hal alm??t?r. Zenginle?tirilmi? reklamlar intersitial ve supersitial olarak ikiye ayr?lmaktad?r. Intersitial reklamlar pop-up reklam gibi ekranda belirir ancak pop-up reklamlar gibi siteyi ziyaret eden ki?inin ziyaretini kesintiye u?ratmazlar. Supersitial reklamlar ise ziyaretçinin gezintisini bölen reklamlard?r.?nternet reklamc?l???n?n bir di?er çe?idi elektronik posta reklamc?l???d?r. E-posta yoluyla kampanyalar, duyurular, indirimler, yeni ürün ve hizmetler tan?t?labilir. E-posta reklamc?l???nda ?irketin veri taban?nda bulunan isim, soy isim, ya? gibi ki?isel veriler kullan?l?r. Bu bilgiler formlar gibi yollarla elde edilebilir ve bu sayede bir veri taban? olu?turulabilir. Bu sayede e-bülten gönderim, bas?n-medya gönderim listesi gibi listeler olu?turarak kitleye do?ru reklam iletilmi? olur. E-posta reklamlar?nda farkl? yollar kullan?labilir. ?irketler, hedef kitleye ve reklam?n içeri?ine göre banner, metin, link vb. yollara ba?vurabilir. E-posta reklamlar?n?n birçok avantaj? vard?r. Öncelikle e-posta reklamlar? ki?iselle?tirilebilir. Veri taban?ndaki bilgiler kullan?larak haz?rlanan elektronik postalar isim, soy isim gibi bilgilerin eklenmesi gibi yollarla ki?iye özel hale getirilebilir. Bir di?er avantaj? dü?ük maliyetli olmas?d?r. E-posta reklamlar?n?n dezavantajlar? da bulunmaktad?r. Bunlardan biri kullan?c? izni gerektirmesidir. ?irketin kullan?c?ya e-posta gönderebilmesi için kullan?c?n?n izin vermesi gerekmektedir. ?zin verilmedi?i halde gönderilen tan?t?m e-postalar? spam olmaktad?r ve kullan?c?n?n gelen kutusunda gözükmemektedir.Son y?llarda ön plana ç?kan bir internet reklamc?l??? türü de içerik reklamc?l???d?r. Reklam engelleme uygulamalar? yüzünden ba?ar?s? ve tercih edilirli?i dü?en banner reklamlar gibi geleneksel reklamlar yerlerini içerik reklamlar?na b?rakm??t?r. Reklam veren kurulu? kendi ürünü veya hizmeti ile ilgili içerik olu?turarak yay?nlayacak olan kurulu?un sitesinde yay?nlanmas?n? sa?lamaktad?r. Bu reklam türünde amaç hedef kitleye uygun, özel tasarlanm?? içerikler ile istenilen mesaj? ula?t?r?rken ve ürün veya hizmet tan?t?m? yaparken ayn? zamanda mü?teri ile ba? kurulmas?n? sa?lamakt?r. ?çerik reklamlar?n?n yükseli?inin Onedio gibi siteler ile oldu?unu söyleyebiliriz. ?çerik reklamlar?n?n popüler olmas?n?n birçok nedeni vard?r. Öncelikle içerik reklamlar? video, foto?raf gibi birçok medya ö?esini içermesine ra?men daha ekonomiktir. ?çerik reklamlar? hedef kitleye daha kolay ula?may? sa?lar ve payla??labilir olmas? daha fazla say?da ki?iye ula?may? kolayla?t?r?r.  Works Cited”E-Posta Reklam.” E-Posta Reklam Ve Pazarlama, e-posta.reklam.com.tr/yazilar/e-posta-reklam-ve-pazarlama/39/.”Email Reklamc?l???.” Pixelim Media, www.pixelim.com/email-reklamciligi.Gür?en, Engin. “Sponsorlu Içerik Çal??malar? Neden Popüler?” Medya ?stasyonu – Blog Yazarl???, Yazarak Para Kazanma, Tan?t?m Yaz?s?, Haber Sitesi Kurmak, 1 Jan. 1970, medyaistasyonu.blogspot.com.tr/2016/03/sponsorlu-icerik-calsmalar-neden-populer.html.”NTERNETTE REKLAM UYGULAMA EKLLER.” Erik Sponsorluu – Nternette Reklam Uygulamalar, www.medya-planlama.com/icerik-sponsor.htm.Nedir, Ne. “Zenginle?tirilmi? Medya Uygulamalar? (Rich Media Ads) Nelerdir? Ne Demek.” Ne Nedir, 15 Nov. 2014, nenedir.com.tr/zenginlestirilmis-medya-uygulamalari-rich-media-ads-nelerdir/.Protein, Digital. “Banner Nedir? T?klanan Banner Yapman?n Incelikleri?” Banner Nedir | T?klanan Banner Yapman?n Incelikleri, www.dprotein.com/blog/banner-nedir-tiklanan-banner-yapmanin-incelikleri.Uzman?, De?erlendiren?nternet Reklam. “?nternet Reklamc?l???: E-Mail Marketing (E-Posta Pazarlama).” RekClick Google Reklam Ajans?, 6 Sept. 2017, www.rekclick.com/internet-reklamciligi-e-mail-marketing/.”?nternet Reklamlar? Çe?itleri Ve Özellikleri.” Dijital Pazarlama, digitalpazarlama.blogspot.com.tr/2013/01/internet-reklamlar-cesitleri-ve.html.

x

Hi!
I'm Mary!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out