Müzebilimciler yeryüzüne ula??r.Güne?’in üc günde yaym?? oldu?u

Müzebilimcilertaraf?ndan en sert tart??malara konu edilmi? olan bu mesele,gerçekten büyük birönem ta??r.

Kullan?l??? kolay,????? ayarlanabilir ve sabit olan,ayn? zamandamimari unsurlara tam de?erlerinin verilmesini de sa?layan elektrik?????n?n,yaln?z gün ?????yla münavebeli olarak kullan?lmas? de?il,fakat onunyerine bile geçmesi dü?ünüldü.Bununla beraber,tecrübe bizi,gün ?????n?nözellikle idari masraflar? hesaba katmak gerekti?inde yerine ve mevsimine görede?i?meler ve mahzurlar göstermesine ra?men,bir müzenin ayd?nlatmas?nda en iyiyol olarak kald???n? kabule zorlamaktad?r.?u halde,salonlar,bu u?urda di?erbaz? yap? unusurlar? feda etmek gerekse bile,bu ???k kayna??ndan en iyifaydalanacak ?ekilde düzenlenmelidir.Do?al???k;tepeden yada yandan gelebilir.Birinci halde,sergi salonlar?n?n tavanlar?nabüyük özel camlar yerle?tirilicek.?kinci halde,bir ya da birçokduvarda,yükseklik ve geni?likleri ihtiyaçlara göre tayin edilicek olanpencereler aç?lacakt?r.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

 En önemlido?al ayd?nlatma güne?tir. Çevresine ?s? ve ???k yayan güne?ibizim icin evrendeki en onemli y?ld?z yapan ozellikleri; büyüklü?ü, etraf?ndakigezegenlerle olan ba?lant?s? ve yayd??? özel ???nlard?r. Güne?, dunyada canl?bir ya?am?n olu?abilmesi ve devam edebilmesi icin gereken en ideal de?erleresahiptir. ??te bu nedenle bilim adamlar? güne?i,yeryuzundeki canl?l???n”ya?am kayna??” olarak nitelendirmektedirler.

Güne? dünyan?n günlükolarak ihtiyac duydu?u enerjinin 15.000 kat?n? verebilecek kapasitededir. Güne?yeryüzü için do?al enerji ve ???k kayna??d?r.Güne? yeryüzü icin do?al enerji ve ???kkayna??d?r. “Güne? % 70 hidrojen, %20 helyum ve %5 de di?er elementlerdenolu?ur. Güne?te hidrojenin helyuma donu?mesi s?ras?nda (fuzyon – erimebirle?me)buyuk bir enerji ortayac?kar.

Güne?ten c?kan enerjinin 2 milyondabirlik k?sm? yeryüzüne ula??r.Güne?’in üc günde yaym?? oldu?u enerji, dunyadakitum petrol, a?ac, do?algaz, vb.yak?ta e?de?erdir” (2) K?z?l ötesi ???nlar ?s? dalgalar? olarakyeryüzüne ula??rken mor otesi ???nlar yüksekenerjili olup canl?lar üzerinde zararl?etkiler olu?turabilmektedirler. K?z?l otesi ???nlaratmosferden gecerek dünyay? canl?lar?nya?amas? icin elveri?li hale getirecek ?s?y?sa?larlar.

Mor otesi ???nlar ise sadecebelirli bir oranda yeryüzüne ula?abilirler. Buoran?n biraz daha fazla olmas? durumundacanl?lar?n dokular? zarar gorur ve ölumlereyol acar. Az olmas? durumunda isecanl?lar?n ihtiyac? olan enerji sa?lanamaz.”Güne? ?????n?n ?s?s? 6000K`dir.

Fakatatmosferdeki faktorler bunun ozellikle altfrekans?ndaki dalga boylar?n? emerek yuksekdalga boylar?n? b?rak?r. Böylece mavikomponentlerin ac??a c?kmas?na neden olur,güne? ?????n?n gecti?i atmosferikkal?nl?k artt?kca kücük dalga boylar? olank?rm?z?l?k emilerek mavi e?ilimi de artar.Renk ?s?s? dü?er ve insan gozunun ?????daha mavi gormesine sebep olur.

De?i?ikatmosferik ko?ullardaki renk ?s?s? Tablo 2.7.1 ‘de belirtilmi?tir.

x

Hi!
I'm Mary!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out