Mümbiç’te taraftan da 268 ki?i etkisiz hale getirildi”

Mümbiç’te Kürt yok, yüzde 95’i Arap

“Hesap, orada yeniden bir terör devleti olu?turman?n hesab?yd?. Araplar? oradan
kovdunuz ayn? ?ekilde teröristleri y??d?n?z”

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Cumhurba?kan? Erdo?an, Türk Silahl? Kuvvetleri’nin (TSK) Suriye’nin
Kuzeybat?s?’nda bulunan Afrin’e yönelik balatt??? operasyonlara neden ‘Zeytin
Dal? Harekât?’ isminin verildi?ini aç?klad?. “13-15 ya??ndaki çocuklar?,
ya?l? kad?nlar? ellerine silah tutu?turarak foto?raflar?n? yay?nlayan bir
örgütle mücadele etmeye çal??ld???n?” belirten Erdo?an, “Zeytin bizim
inanc?m?zda çok kutludur. Bu ayn? zamanda özgürlüklerin müjdecisidir. Biz de bu
zeytin dal? olarak bunu kullan?rken dedik ki, toparlayal?m, kucaklayal?m ve
böyle bir özgürlük ad?m?n? att?k” diye konu?tu.

“Afrin’de tüm insanl???n dü?man? olan bir zihniyetle mücadele
ediyoruz!” diyen Erdo?an, konu?mas?n?n devam?nda, ?unlar? kaydetti:

“Ate? alt?ndaki sivillerin tahliyesini engelleyen, canl? kalkan olarak
kullanan bu zihniyet, çukur eylemlerinde de kar??m?za ç?km??t?. Biz 13-15
ya??ndaki çocuklar?, ya?l? kad?nlar? ellerine silah tutu?turarak foto?raflar
yay?nlayan bir örgütü tepelemeye çal???yoruz.”

“7-8 ?ehit var”

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile Türk Silahl? Kuvvetleri’nin (TSK) 7-8 ?ehidi
oldu?unu söyleyen Cumhurba?kan?, “Tespit etti?imiz kadar?yla, kar??
taraftan da 268 ki?i etkisiz hale getirildi” ifadesini kulland?.

“Derdimiz toprak de?il,
Suriyelilerin evlerine dönmesi”

“Ya çekip gidecekler, ya çekip gidecekler bunun ba?ka çaresi yok”
diyen Erdo?an, “Bizim derdimiz oran?n topraklar? de?il, orada adaletin
tesisidir. Bizim derdimiz, 3.5 milyon Suriyeli benim ülkemde ya??yor, bu
insanlar?n kendi topraklar?na dönmesidir” aç?klamas?nda bulundu.

Muhtarlar toplant?s?nda konu?an Cumhurba?kan? Erdo?an’?n aç?klamalar?
?öyle:

Bu ay sonu itibar?yla muhtarlar?m?zla bulu?mam?z?n 3. y?l?n? geride
b?rak?yoruz. Ülkemiz ve dünya tarihinde örne?i olmayan geni? tabanl? kucakla?maya
e?lik etti?iniz için her birinize ayr? ayr? ?ahs?m, milletim ad?na te?ekkür
ediyorum. Ülkemizdeki 50 bin muhtar?n tamam?yla bir araya gelene kadar bu
bulu?malar?m?z? sürdürece?iz.

“Afrin ad?m ad?m kontrol alt?na al?n?yor”

Yine tarihi bir hadiseyi tüm s?cakl??? ya?ad???m?z ?u günlerde sizlerle
dertle?mek üzere bir araday?z. Afrin’i teröristlerden temizlemek için
ba?latt???m?z ve Zeytin Dal? ad?n? verdi?imiz operasyon ba?ar?yla sürüyor.
TSK’ya ait birliklerle bölgenin asli sahipleri olan Suriyeli karde?lerimizden
olu?an ÖSO unsurlar? ad?m ad?m Afrin’i kontrol alt?na al?yor. Son terörist
etkisiz hale getirilinceye kadar bu operasyon devam edecek. S?n?r güvenli?imiz
elbette önemlidir. Vatanda?lar?m?z?ncan ve mal güvenli?ine kasteden s?n?r ötesi
tehditler elbette önemlidir. Biz Suriye’deki Arap, Kürt ve Türkmen
karde?lerimizin gelece?ini en az kendimizinki kadar önemli görüyoruz.

Mümbiç’te Kürt yok, yüzde 95’i Arap

“Hesap, orada yeniden bir terör devleti olu?turman?n hesab?yd?. Araplar? oradan
kovdunuz ayn? ?ekilde teröristleri y??d?n?z”

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Cumhurba?kan? Erdo?an, Türk Silahl? Kuvvetleri’nin (TSK) Suriye’nin
Kuzeybat?s?’nda bulunan Afrin’e yönelik balatt??? operasyonlara neden ‘Zeytin
Dal? Harekât?’ isminin verildi?ini aç?klad?. “13-15 ya??ndaki çocuklar?,
ya?l? kad?nlar? ellerine silah tutu?turarak foto?raflar?n? yay?nlayan bir
örgütle mücadele etmeye çal??ld???n?” belirten Erdo?an, “Zeytin bizim
inanc?m?zda çok kutludur. Bu ayn? zamanda özgürlüklerin müjdecisidir. Biz de bu
zeytin dal? olarak bunu kullan?rken dedik ki, toparlayal?m, kucaklayal?m ve
böyle bir özgürlük ad?m?n? att?k” diye konu?tu.

“Afrin’de tüm insanl???n dü?man? olan bir zihniyetle mücadele
ediyoruz!” diyen Erdo?an, konu?mas?n?n devam?nda, ?unlar? kaydetti:

“Ate? alt?ndaki sivillerin tahliyesini engelleyen, canl? kalkan olarak
kullanan bu zihniyet, çukur eylemlerinde de kar??m?za ç?km??t?. Biz 13-15
ya??ndaki çocuklar?, ya?l? kad?nlar? ellerine silah tutu?turarak foto?raflar
yay?nlayan bir örgütü tepelemeye çal???yoruz.”

“7-8 ?ehit var”

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile Türk Silahl? Kuvvetleri’nin (TSK) 7-8 ?ehidi
oldu?unu söyleyen Cumhurba?kan?, “Tespit etti?imiz kadar?yla, kar??
taraftan da 268 ki?i etkisiz hale getirildi” ifadesini kulland?.

“Derdimiz toprak de?il,
Suriyelilerin evlerine dönmesi”

“Ya çekip gidecekler, ya çekip gidecekler bunun ba?ka çaresi yok”
diyen Erdo?an, “Bizim derdimiz oran?n topraklar? de?il, orada adaletin
tesisidir. Bizim derdimiz, 3.5 milyon Suriyeli benim ülkemde ya??yor, bu
insanlar?n kendi topraklar?na dönmesidir” aç?klamas?nda bulundu.

Muhtarlar toplant?s?nda konu?an Cumhurba?kan? Erdo?an’?n aç?klamalar?
?öyle:

Bu ay sonu itibar?yla muhtarlar?m?zla bulu?mam?z?n 3. y?l?n? geride
b?rak?yoruz. Ülkemiz ve dünya tarihinde örne?i olmayan geni? tabanl? kucakla?maya
e?lik etti?iniz için her birinize ayr? ayr? ?ahs?m, milletim ad?na te?ekkür
ediyorum. Ülkemizdeki 50 bin muhtar?n tamam?yla bir araya gelene kadar bu
bulu?malar?m?z? sürdürece?iz.

“Afrin ad?m ad?m kontrol alt?na al?n?yor”

Yine tarihi bir hadiseyi tüm s?cakl??? ya?ad???m?z ?u günlerde sizlerle
dertle?mek üzere bir araday?z. Afrin’i teröristlerden temizlemek için
ba?latt???m?z ve Zeytin Dal? ad?n? verdi?imiz operasyon ba?ar?yla sürüyor.
TSK’ya ait birliklerle bölgenin asli sahipleri olan Suriyeli karde?lerimizden
olu?an ÖSO unsurlar? ad?m ad?m Afrin’i kontrol alt?na al?yor. Son terörist
etkisiz hale getirilinceye kadar bu operasyon devam edecek. S?n?r güvenli?imiz
elbette önemlidir. Vatanda?lar?m?z?ncan ve mal güvenli?ine kasteden s?n?r ötesi
tehditler elbette önemlidir. Biz Suriye’deki Arap, Kürt ve Türkmen
karde?lerimizin gelece?ini en az kendimizinki kadar önemli görüyoruz.

x

Hi!
I'm Mary!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out