M?s?r’?n getirdi ve koltuk, iktidar pe?inde olmad???n? bundan

M?s?r’?n seçilmi? ilk
cumhurba?kan? olan Muhammed Mursi’yi darbe ile deviren Abdulfettah Sisi, ikinci
dönemi için cumhurba?kanl???na yeniden aday oldu.

Abdulfettah Sisi, M?s?r’?n ba?kenti Kahire’de düzenlenen “Vatan
Hikayesi” isimli üç gün süren konferans?n kapan?? konu?mas?n? yapt?. Sisi,
M?s?r halk?na seslendi?i konu?mas?nda ikinci dönem Cumhurba?kanl??? yapmak
istedi?ini söyleyerek halktan onay talep etti. M?s?r halk?ndan seçimlere yüksek
kat?l?m bekledi?ini söyledi.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Cumhurba?kanl??? seçimlerinin ana fikrinin ‘özgürlük,
?effafl?k ve adaylara e?it f?rsat’ olaca??n? belirten Sisi, görevi devrald???
süreç içerisinde emanetin sorumlulu?u bilincinde oldu?unu, kendisine verilen
emaneti korumak için elinden gelen bütün gayretleri gösterece?ini söyledi.

ÇOCUKLARINIZI VE
GELECE??N?Z? TESL?M EDECEKS?N?Z

Cumhurba?kan? Sisi; vatan? için can?n? vermeye haz?r
oldu?unu dile getirdi ve koltuk, iktidar pe?inde olmad???n? bundan sonrada
olmayaca??n? belirtti. Abdulfettah Sisi, yolsuzlu?a bula?m?? olanlar?n
cumhurba?kanl??? koltu?una yakla?mamas? için müsaade vermeyece?ini belirtti.

M?s?r Cumhurba?kan? Sisi konu?mas?n?n devam?nda ?unlar?
kaydetti: Oy verdi?inizde tercihlerinize dikkat edin, oylar?n?z? hak edenden
ba?kas?na vermeyin, sizler yeni gelecek olan cumhurba?kan?na kendi gelece?inizi
ve çocuklar?n?z? teslim edeceksiniz.  Yolsuzluklar?
engelleme imkân?m bulunsa engellerdim, yolsuzlu?a bula?anlar? biliyorum. Yolsuzluk
yapanlar?n cumhurba?kanl??? koltu?una yakla?mamalar? için elimden geleni
yapaca??m. Sisi, Allah’?n kendisinden hesap soraca??n? söyleyerek susmayaca??n?
söyledi.

2014’deki Cumhurba?kanl??? seçimleriyle göreve gelen Sisi,
ikinci dönem tekrar aday olup olmama konusunda aç?klama yapmayarak sadece ‘üçüncü
dönemde aday olmayaca??n?’ kamuoyuna aç?klam??t?.

Abdulfettah Sisi, 3 Temmuz 2013 tarihinde M?s?r’?n seçilmi?
ilk cumhurba?kan? olan Muhammed Mursi’yi askeri darbeyle devirmi?ti.  

M?s?r’?n seçilmi? ilk
cumhurba?kan? olan Muhammed Mursi’yi darbe ile deviren Abdulfettah Sisi, ikinci
dönemi için cumhurba?kanl???na yeniden aday oldu.

Abdulfettah Sisi, M?s?r’?n ba?kenti Kahire’de düzenlenen “Vatan
Hikayesi” isimli üç gün süren konferans?n kapan?? konu?mas?n? yapt?. Sisi,
M?s?r halk?na seslendi?i konu?mas?nda ikinci dönem Cumhurba?kanl??? yapmak
istedi?ini söyleyerek halktan onay talep etti. M?s?r halk?ndan seçimlere yüksek
kat?l?m bekledi?ini söyledi.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Cumhurba?kanl??? seçimlerinin ana fikrinin ‘özgürlük,
?effafl?k ve adaylara e?it f?rsat’ olaca??n? belirten Sisi, görevi devrald???
süreç içerisinde emanetin sorumlulu?u bilincinde oldu?unu, kendisine verilen
emaneti korumak için elinden gelen bütün gayretleri gösterece?ini söyledi.

ÇOCUKLARINIZI VE
GELECE??N?Z? TESL?M EDECEKS?N?Z

Cumhurba?kan? Sisi; vatan? için can?n? vermeye haz?r
oldu?unu dile getirdi ve koltuk, iktidar pe?inde olmad???n? bundan sonrada
olmayaca??n? belirtti. Abdulfettah Sisi, yolsuzlu?a bula?m?? olanlar?n
cumhurba?kanl??? koltu?una yakla?mamas? için müsaade vermeyece?ini belirtti.

M?s?r Cumhurba?kan? Sisi konu?mas?n?n devam?nda ?unlar?
kaydetti: Oy verdi?inizde tercihlerinize dikkat edin, oylar?n?z? hak edenden
ba?kas?na vermeyin, sizler yeni gelecek olan cumhurba?kan?na kendi gelece?inizi
ve çocuklar?n?z? teslim edeceksiniz.  Yolsuzluklar?
engelleme imkân?m bulunsa engellerdim, yolsuzlu?a bula?anlar? biliyorum. Yolsuzluk
yapanlar?n cumhurba?kanl??? koltu?una yakla?mamalar? için elimden geleni
yapaca??m. Sisi, Allah’?n kendisinden hesap soraca??n? söyleyerek susmayaca??n?
söyledi.

2014’deki Cumhurba?kanl??? seçimleriyle göreve gelen Sisi,
ikinci dönem tekrar aday olup olmama konusunda aç?klama yapmayarak sadece ‘üçüncü
dönemde aday olmayaca??n?’ kamuoyuna aç?klam??t?.

Abdulfettah Sisi, 3 Temmuz 2013 tarihinde M?s?r’?n seçilmi?
ilk cumhurba?kan? olan Muhammed Mursi’yi askeri darbeyle devirmi?ti.  

x

Hi!
I'm Mary!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out