Mete olan PYD’nin alan hakimiyeti sa?lamas? ve

Mete Yarar,
Nuh Tufan?’n? referans gösterdi; ‘Zeytin Dal?’ ad?yla ne mesaj verilmek
isteniyor?

“Harekâtla, çölün ortas?nda bir vaha yaratmak amaçlan?yor, in?allah
ba?ar?r?z”

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Karar yazar? Mete Yarar, Türk Silahl? Kuvvetleri’nin (TSK),
Suriye’nin kuzeybat?s?nda bulunan Afrin’e yönelik olarak düzenledi?i Zeytin
Dal? harekât?n?n ismininin anlam?n? de?erlendirdi. Yarar, Nuh Tufan?’n?
referans göstererek, “San?r?m Türkiye PYD sonras? bölgeden gitmek zorunda
olan bütün Suriyelilere art?k Tufan’?n bitti?inin i?areti olarak zeytin dal?n?
gösteriyor. Ayn? geçmi?te oldu?u gibi geri dönebileceklerini anlat?yor”
ifadesini kulland?.

Mete
Yarar’?n, “?smin arkas?ndaki gizem: Zeytin Dal?” ba?l???yla
yay?mlanan yaz?s? ?öyle:

Afrin
bölgesinde Türkiye taraf?ndan icra edilen askeri operasyona “Zeytin Dal?” ismi
verildi. Baz? ki?iler askeri operasyona nas?l olup da bar???n simgesi olan bu
ismin verildi?i sordular.

Asl?nda buna
benzer isimler daha önce de ba?ka ülkeler taraf?ndan kullan?ld?. Tek iste?i
Irak i?gali olan ABD harekata “Irak’? özgürle?tirme operasyonu” kod ismini vermi?tir.

Yine
Afganistan operasyonuna da “Kal?c? Özgürlük” kod ad? verilmi?ti. Ne var ki
gittikleri her yerde olan özgürlü?ü de yerle bir ettiler.

Türkiye ise
F?rat Kalkan? ile amaçlad??? DAE? temizli?ini bölgede yapt? . Ad?n? özgürlük
koymamas?na ra?men hayat? normalle?tirerek insanlar?n hayat?n?, namusunu ve mal
emniyetini tesis etti. DAE?’ten temizlenen di?er yerlerin aksine bu bölgenin
nüfusu on kat yükseldi. Bunun sebebi di?er yerlerde DAE? yerine ba?ka bir terör
örgütü olan PYD’nin alan hakimiyeti sa?lamas? ve kendinden olmayanlar? etnik
bir süpürme ile bölgeden ç?karmas?yd?.

Bu sefer
Türkiye operasyonun ismini “Zeytin Dal?” koydu. Asl?nda tam da bugünü anlatan
bir adland?rmayd?. Zeytin dal? yaln?zca bar??? simgelemez. Ba?ka anlatt???
simgeler de vard?r.

‘G?lgam??
Destan?’ndan üç büyük semavî dinin kutsal kitaplar?na de?in antik ve kutsal
metinlerde yer alan Büyük Tufan’daki rivayete göre Nuh Peygamber, tufan biraz
durulunca geminin güvertesinden beyaz bir güvercin uçurur. Bu beyaz güvercin
bir müddet sonra gemiye a?z?nda bir zeytin dal?yla döner. Böylece Nuh Peygamber
tufan?n bitti?ini ve sular?n çekil­di?ini anlar.”

San?r?m
Türkiye PYD sonras? bölgeden gitmek zorunda olan bütün Suriyelilere art?k
Tufan’?n bitti?inin i?areti olarak zeytin dal?n? gösteriyor. Ayn? geçmi?te
oldu?u gibi geri dönebileceklerini anlat?yor.

Türkiye bu
operasyonun ard?ndan e?er Mümbiç’i de PYD’den temizleyebilirse tersine göç ile
bölgeye 400 ila 500 bin ki?in geri dönece?ini dü?ünüyor.

Yani çölün
ortas?nda bir vaha yaratmay? amaçl?yor . ?n?allah bunu ba?ar?r?z.

Türkiye’nin
resmî aç?klamalar?nda bölgeye operasyon yapma nedeni olarak PKK ile beraber
DAE? de gösteriliyor. Baz? ki?iler bölgede DAE? yok ki diye konu?uyor. O zaman
onlara küçük bir hat?rlatma.

BBC kanal?,
Rakka operasyonunda,  PYD terör örgütü ve ABD’nin DAE? militanlar?n?
bölgeden silahlar? ile ç?kard???n?n görüntülerini yay?nlam??t?. Bunlar?n bir
k?sm?n?n Deyr-i Zor  di?er kalanlar?n?n da Türkiye s?n?r?na
götürüldü?ünü röportajlarla anlatm??t?. Militanlara ailelerine dokunmama ?art?
olarak Türkiye’ye kar?? canl? bomba olma ?art? getirilmi?ti.

?lk dalgay?
Afrin operasyonu ba?lamadan bir gün önce Azez’de gördük. PYD bölgesinden gelen
üç DAE?’li üzerlerindeki bomba yelekleri ile beraber etkisiz hale getirildi.

Gelen
istihbarat bilgileri, PYD’nin askerlerimize kar?? planlad??? bombal? araç
sald?r?lar?n? DAE? mensuplar?na yapt?raca?? yönünde. ??in iki yüzlülük olarak
adland?r?labilecek yan? ise, ABD’nin taraflara (terör örgütü ne zaman taraf
olduysa! ) DAE?’le mücadele konusuna odaklanma uyar?s? oldu.

Türkiye
bölgeyi bütün terör örgütlerinden kurtarmak için çaba sarfetmektedir. Bunu
yaparken de hedefine uygun olarak koydu?u isimlerin gere?ini yapmaktan da
çekinmemektedir. Çünkü Türkiye’nin gizli bir ajandas? yoktur.

Bölgenin
Türkiye gibi “delikanl?” devletlere ihtiyac? vard?r. Çünkü bölgenin derdi zaten
gizli kapakl? i?ler çeviren devletlerdir. Ne çektiyse hep onlardan çekmi?tir.

Bize laf
sokmaya çal??an K?br?s’taki gazete  gibi gazeteler olacakt?r. Mesele  bize
kimin ne söyledi?i de?il bizim kim oldu?umuzdur.

Allah bölgede
görev yapan güvenlik güçlerimizin ve yan?m?zda sava?an ÖSO askerlerinin yar ve
yard?mc?s? olsun.

Millet olarak
yan?n?zday?z

Mete Yarar,
Nuh Tufan?’n? referans gösterdi; ‘Zeytin Dal?’ ad?yla ne mesaj verilmek
isteniyor?

“Harekâtla, çölün ortas?nda bir vaha yaratmak amaçlan?yor, in?allah
ba?ar?r?z”

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Karar yazar? Mete Yarar, Türk Silahl? Kuvvetleri’nin (TSK),
Suriye’nin kuzeybat?s?nda bulunan Afrin’e yönelik olarak düzenledi?i Zeytin
Dal? harekât?n?n ismininin anlam?n? de?erlendirdi. Yarar, Nuh Tufan?’n?
referans göstererek, “San?r?m Türkiye PYD sonras? bölgeden gitmek zorunda
olan bütün Suriyelilere art?k Tufan’?n bitti?inin i?areti olarak zeytin dal?n?
gösteriyor. Ayn? geçmi?te oldu?u gibi geri dönebileceklerini anlat?yor”
ifadesini kulland?.

Mete
Yarar’?n, “?smin arkas?ndaki gizem: Zeytin Dal?” ba?l???yla
yay?mlanan yaz?s? ?öyle:

Afrin
bölgesinde Türkiye taraf?ndan icra edilen askeri operasyona “Zeytin Dal?” ismi
verildi. Baz? ki?iler askeri operasyona nas?l olup da bar???n simgesi olan bu
ismin verildi?i sordular.

Asl?nda buna
benzer isimler daha önce de ba?ka ülkeler taraf?ndan kullan?ld?. Tek iste?i
Irak i?gali olan ABD harekata “Irak’? özgürle?tirme operasyonu” kod ismini vermi?tir.

Yine
Afganistan operasyonuna da “Kal?c? Özgürlük” kod ad? verilmi?ti. Ne var ki
gittikleri her yerde olan özgürlü?ü de yerle bir ettiler.

Türkiye ise
F?rat Kalkan? ile amaçlad??? DAE? temizli?ini bölgede yapt? . Ad?n? özgürlük
koymamas?na ra?men hayat? normalle?tirerek insanlar?n hayat?n?, namusunu ve mal
emniyetini tesis etti. DAE?’ten temizlenen di?er yerlerin aksine bu bölgenin
nüfusu on kat yükseldi. Bunun sebebi di?er yerlerde DAE? yerine ba?ka bir terör
örgütü olan PYD’nin alan hakimiyeti sa?lamas? ve kendinden olmayanlar? etnik
bir süpürme ile bölgeden ç?karmas?yd?.

Bu sefer
Türkiye operasyonun ismini “Zeytin Dal?” koydu. Asl?nda tam da bugünü anlatan
bir adland?rmayd?. Zeytin dal? yaln?zca bar??? simgelemez. Ba?ka anlatt???
simgeler de vard?r.

‘G?lgam??
Destan?’ndan üç büyük semavî dinin kutsal kitaplar?na de?in antik ve kutsal
metinlerde yer alan Büyük Tufan’daki rivayete göre Nuh Peygamber, tufan biraz
durulunca geminin güvertesinden beyaz bir güvercin uçurur. Bu beyaz güvercin
bir müddet sonra gemiye a?z?nda bir zeytin dal?yla döner. Böylece Nuh Peygamber
tufan?n bitti?ini ve sular?n çekil­di?ini anlar.”

San?r?m
Türkiye PYD sonras? bölgeden gitmek zorunda olan bütün Suriyelilere art?k
Tufan’?n bitti?inin i?areti olarak zeytin dal?n? gösteriyor. Ayn? geçmi?te
oldu?u gibi geri dönebileceklerini anlat?yor.

Türkiye bu
operasyonun ard?ndan e?er Mümbiç’i de PYD’den temizleyebilirse tersine göç ile
bölgeye 400 ila 500 bin ki?in geri dönece?ini dü?ünüyor.

Yani çölün
ortas?nda bir vaha yaratmay? amaçl?yor . ?n?allah bunu ba?ar?r?z.

Türkiye’nin
resmî aç?klamalar?nda bölgeye operasyon yapma nedeni olarak PKK ile beraber
DAE? de gösteriliyor. Baz? ki?iler bölgede DAE? yok ki diye konu?uyor. O zaman
onlara küçük bir hat?rlatma.

BBC kanal?,
Rakka operasyonunda,  PYD terör örgütü ve ABD’nin DAE? militanlar?n?
bölgeden silahlar? ile ç?kard???n?n görüntülerini yay?nlam??t?. Bunlar?n bir
k?sm?n?n Deyr-i Zor  di?er kalanlar?n?n da Türkiye s?n?r?na
götürüldü?ünü röportajlarla anlatm??t?. Militanlara ailelerine dokunmama ?art?
olarak Türkiye’ye kar?? canl? bomba olma ?art? getirilmi?ti.

?lk dalgay?
Afrin operasyonu ba?lamadan bir gün önce Azez’de gördük. PYD bölgesinden gelen
üç DAE?’li üzerlerindeki bomba yelekleri ile beraber etkisiz hale getirildi.

Gelen
istihbarat bilgileri, PYD’nin askerlerimize kar?? planlad??? bombal? araç
sald?r?lar?n? DAE? mensuplar?na yapt?raca?? yönünde. ??in iki yüzlülük olarak
adland?r?labilecek yan? ise, ABD’nin taraflara (terör örgütü ne zaman taraf
olduysa! ) DAE?’le mücadele konusuna odaklanma uyar?s? oldu.

Türkiye
bölgeyi bütün terör örgütlerinden kurtarmak için çaba sarfetmektedir. Bunu
yaparken de hedefine uygun olarak koydu?u isimlerin gere?ini yapmaktan da
çekinmemektedir. Çünkü Türkiye’nin gizli bir ajandas? yoktur.

Bölgenin
Türkiye gibi “delikanl?” devletlere ihtiyac? vard?r. Çünkü bölgenin derdi zaten
gizli kapakl? i?ler çeviren devletlerdir. Ne çektiyse hep onlardan çekmi?tir.

Bize laf
sokmaya çal??an K?br?s’taki gazete  gibi gazeteler olacakt?r. Mesele  bize
kimin ne söyledi?i de?il bizim kim oldu?umuzdur.

Allah bölgede
görev yapan güvenlik güçlerimizin ve yan?m?zda sava?an ÖSO askerlerinin yar ve
yard?mc?s? olsun.

Millet olarak
yan?n?zday?z

x

Hi!
I'm Mary!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out