Maraming larangan ng edukasyon. Hindi rin daw sapat

Maraming negatibongopinyon at reaksyon ang tinanggap ng administrasyong Aquino sa ipinatupad na programangK-12 .

Hindi sila naniniwala na may makabuluhang batayan ang programa at sapat nasalapi upang matustusan ang nasabing pangangailangan ng programa mula sa aklat nagagamitin, mga bagong gusali, karagdagang bilang ng mga guro at marami pangiba.Umani ng napakaramingbatikos sa halip na papuri di lamang sa mga mag-aaral at magulang kundi pati narin ang ibang mga tagapagturo. Hindi sila sumasang-ayon na magtatagumpay ang ganitongmga pagbabago sa larangan ng edukasyon.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Hindi rin daw sapat ang pagdaragdag ng taonupang matamo ang kalidad ng pag-aaral at pagtuturo.Sa kabila ng lahatng ito makikita natin sa mahigit na dalawang buwang natitira sa taong kasalukuyanang mga mag-aaral na tatanggap ng kanilang diploma bilang katibayan sa kanilangpagtatapos. Marahil muli nilang itatanong kung ano ang epekto ng dalawang naidagdagna taon.

Hindi man sapat ang pasilidad tulad ng klasrum ngunit naniniwala parin ako na angbenipisyo ay natanggap na ng mga mag-aaral dahil mas maalam na silaat maaari na silang makipagsabayan sa lebel ng ibang bansa hindi lamang saAsya kundisa buong mundo.Maaari nating sabihinna mas lamang ang mga mag-aaral na nakatapos sa Senior High School. Handa nang sumabaksa trabaho sa taong ito kahit di pa sila tapos sa kolehiyo dahil sa kanilang Onthe Job Training (OJT). Mayroon na silang kompletong pagsasanay at buo ang tiwalani Tonisito Umali ( DepEdUndersecretary)Sa kanilang kahandaan.

Ang mga negosyante  dito sa Pilipinas at sa ibang bansaay mas magtitiwala na sa kanilang serbisyo dahil sa dagdag kasanayan at kaalamanmula sa Technical-Vocational-Livelihood sa Home Economics,Industrial Arts, Agriculture, Fishery Arts, at Information and CommunicationsTechnology na may National Certificate Level II dahil sa pagpasa nila ngcompetency based assessment galling sa Technical Education and SkillsDevelopment AuthorityIbig sabihin mas magaling at lamang sila kung ikukumpara sa 14taon sa lumang kurikula. Kaugnay nito, kikilalanin na rin tayo bilang magaling nabansa lalo na sa larangan ng teknolohiya. Isa sa magandang halimbawa ay ang SumitomoInternational Wiring Systems na kung saan karamihan sa mga car wiringmakers na binubuong  6,000 manggagawa sa TarlacCity ay mga high school graduates.Sang-ayon sa matataas na opisyales ng mga negosyanteng Haponmas gusto nila ang mga Pilipino na high school graduate na galling sa Tarlac,Pangasinan at Pampanga dahil sa talino at kasanayan nilaMayroon nang 23 libong mangagawa ang Sumitomo sa Southern atCentral LuzonSa nakaraang Economic Zone Forum na ginanap saDagupan City,sinabing opisyal ng Sumitomo na ang mga negosyanteng  Hapon ay nalungkot saginawa nilang pagsasanay sa Mexico at Cambodia.

Matagal at mahirap turuan bagonila matutunan ang sistemang wiring system hindi gaya ng mga Pilipino na sobranggaling. Idagdag pa dito ang kakayahan nila sa wikang Ingles.Dahil sa dagdag kasanayan bunga ng 16 taon na gugugulin ng mgamagsisipagtapos sa ilalim ng K-12 program, maraming Pilipino na ang makakapasok at makakatangap ng mataas na bayad sa trabaho.

Sinabi ng opisyal ng Sumitomo na sa planta lamang nila sa Tarlacay may anim na libong manggagawa na silang nabibigyan ng benipisyo sa trabaho . Nakakatuwang Makita na ang mga magsisipagtapossa Senior High School ay mga produktibong mamamayan ng bansa. Magsisilbi nga silangtunay na pag-asa ng bansa. 

x

Hi!
I'm Mary!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out