Kurakl?k ?ehri Tahran’?n sonbahar ya???lar?n?n beklenilen seviyede gerçekle?memesi

Kurakl?k nedeniyle ya?mur duas?na ç?k?lan Tahran’a kar ya?d?

Euronews

 

Son güncellenen: 29/01/2018

Ortado?u’nun en büyük ?ehri Tahran’?n sonbahar ya???lar?n?n
beklenilen seviyede gerçekle?memesi nedeniyle uzun zamand?r kurakl?k sorunu
ya?ad???, bu duruma çözüm arayan yetkililer öncülü?ünde yap?lan ya?mur duas?n?n
ard?ndan ?ehire kar ya?d??? ö?renildi.

 

 Kurakl?k nedeniyle
ya?mur duas?na ç?k?lan Tahran’a kar ya?d?

BU HABER? PAYLA?

 

facebook

Share

twitter

Tweet

mail icon

send

messenger-dsk

Send

 

More

linkedin

Share

Google + logo

Share

MET?N BOYUTU

Aa Aa

Ülkenin önemli din adamlar?ndan Ayatollah Reza Ostadi’nin
son Cuma vaaz?nda kurakl?k konusuna de?indi?i ve « Allah daima insanlar?
çe?itli felaketlerle s?namaktad?r. Bizler ya?mur duas? için ak?tt???m?z göz
ya?lar?m?z? ba???lanmam?z için ona sunuyoruz. » ?eklinde konu?tu?u ö?renildi.

 

O gün yap?lan duan?n ard?ndan Cumartesi günü ba?layan kar
f?rt?nas? ?ehri beyaza bürüdü. Kar alarm? verilen ülkenin birçok yerinde kara
ve hava ula??m? aksad?, okullar tatile girdi. Hava s?cakl???n?n -20 dereceyi
gördü?ü ?ehirde on bine yak?n ki?inin acil durum bar?naklar?na yerle?tirildi?i
aç?kland?.

 

?ran’da yaln?zca Alborz da?? civar?nda görülen kar
böylelikle ba?kent ba?ta olmak üzere birçok ?ehire ya?d?. Kar?n tad?n? ç?karmak
isteyen vatanda?lar soka?a ç?karak kar topu oynay?p kardan adam yapt?. Ya?an
karla birlikte sevinçlerini sosyal medyadan payla?an baz? vatanda?lar?n bu
ya???? ?ran’da 47 y?ld?r ya?anan kurakl???n son bulmas? için bir umut oldu?u
baz?lar?n?n ise ülkede ihtiyaç duyulan ?eyin ya?mur de?il iyi bir lider oldu?u
yönünde yorumlar yapt??? ö?renildi.

 

?ran Çevre ve ?ehircilik Bakanl???’ndan Kaveh Madeni «
Tahran’da bir daha asla kar görmeyece?imizden korkuyorduk » dedi.

 

12 milyonluk ?ehire içme suyu sa?layan en büyük iki
barajlar?n su seviyesinin tarihin en dü?ük seviyesinde oldu?u ö?renildi. Bu
durumun elektrik üreten barajlar? da olumsuz etkiledi?ini söyleyen Tahran
Elektrik ?daresi Müdürü Gholamreza Khoshkholq ülkede uzun süreli kesintilerin
ya?anabilece?ini belirtti. Kurakl?k nedeniyle zeminde ya?anan su kayb?n?n da
birçok yol ve köprüde hasara yol açt??? bildirildi.

 

Bu durumun ülkedeki kötü ekonomik ko?ullar ve bask?c?
yönetimden s?k?lan vatanda?lar?n yeniden yönetimi protesto etmesine yol
açmas?ndan korkuluyor.

x

Hi!
I'm Mary!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out