Koroner popülasyonlarda obezlik ve ?eker hastal??? oranlar?n?n yüksek

Koroner arterhastal??? nedir? Koroner arter hastal???, koroner arterlerin genellikleateroskleroz (damar sertli?i) nedeniyle daralmas? veya t?kanmas?d?r.Ateroskleroz (di?er ad?yla arterlerin (atardamarlar?n) «sertle?mesi» veya«t?kanmas?»), arterlerin iç duvarlar?nda kolesterol ve ya? birikintilerinin(plak) meydana gelmesidir. Bu plaklar arteri fiziksel olarak t?kayarak veyaanormal arter tonu ve fonksiyonuna neden olarak kalp kas?na kan ak???n?s?n?rland?rabilir. Yeterli kan ak??? olmadan kalp, oksijene ve gerekti?i gibiçal??mak için ihtiyaç duydu?u ya?amsal besinlere aç hale gelir. Bu durum anjinad? verilen gö?üs a?r?s?na neden olabilir. Kalp kas?n?n bir k?sm?na akan kantamamen kesilir veya kalbin enerji ihtiyaçlar? kan ak???n?n miktar?n? a?arsabir kalp krizi (kalp kas?n?n hasar görmesi) meydana gelebilir.

Koroner arterhastal???n?n risk faktörleri nelerdir? De?i?tirilebilir olmayan risk faktörleri (de?i?tirilemezolanlar) ?unlard?r: ? Erkek cinsiyeti. Erkeklerde kalpkrizi riski kad?nlardakinden daha yüksektir ve erkekler kalp krizinikad?nlardan daha erken ya?ta geçirirler. Ancak 70 ya? ve üzerinde, erkekler vekad?nlar e?it risk ta??rlar. ? ?leri ya?.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Koroner arter hastal???n?n gerçekle?me ihtimali ya?land?kça, özellikle de 65ya??ndan sonra, artar. ? Ailede kalp hastal??? geçmi?ininolmas?. Ebeveynleriniz kalp hastal??? geçirdiyse (bilhassa 50 ya??ndan öncekalp hastal??? tan?s? konmu?sa) sizin de kalp hastas? olma riskiniz yüksektir.Erken te?his ve tedavi için kalp hastal??? taramalar?na ba?laman?z gerekenzaman? doktorunuza sorun. ? Irk.

Afrika kökenli Amerikal?lar Kafkas ?rk?na göre daha ciddi yüksek tansiyonsorunlar?na sahiptir ve dolay?s?yla kalp hastal??? riski daha yüksektir. Kalphastal??? riski Meksika kökenli Amerikal?lar, Amerikan yerlileri, Hawaiiyerlileri ve baz? Asya kökenli Amerikal?lar aras?nda da yüksektir. Bunun birnedeni, bu popülasyonlarda obezlik ve ?eker hastal??? oranlar?n?n yüksek olmas?d?r.De?i?tirilebilir risk faktörleri (tedavi veya kontrol edebilecekleriniz)?unlard?r: ? Sigara kullanmak ve sigaraduman?na maruz kalmak ? Kan kolesterolü vetrigliseritlerin yüksek olmas? –özellikle yüksek LDL veya «kötü» kolesterolün100 mg/dL’den fazla olmas? ve dü?ük HDL veya «iyi» kolesterolün 40 mg/dL’dendü?ük olmas?. Kalp veya kan damar? rahats?zl?klar? olan baz? hastalar veoldukça yüksek bir risk ta??yan di?er hastalar 70 mg/dL’den dü?ük bir LDLseviyesi hedeflemelidir.

? Yüksek tansiyon (140/90 mm/Hgveya üzeri) ? Kontrolsüz diyabet ? Fiziksel hareketsizlik ?Fazla kilolu olmak (beden kütle endeksi veya BMI 25- 29 kg/m2 ) veya obezolmak (BMI en az 30 kg/m2 ) NOT: Kilonuzun da??l?m? önemlidir. Belölçünüz, ya? da??l?m?n? belirlemenin bir yoludur. Bel çevreniz, belinizingöbe?in hemen üzerinden ölçülmesiyle elde edilir. Kad?nlarda 89 cm., erkeklerdeise 101,6 cm. üzerindeki bir bel ölçüsüyle kardiyovasküler hastal?k riskiartar.

? Kontrolsüz stres veya sinir ? Doymu? ya? ve kolesterol oran? yüksek bir diyet ? Çok fazla alkol almak Risk faktörleriniz ne kadar fazlaysakoroner arter hastal?k riskiniz o kadar büyüktür. 

x

Hi!
I'm Mary!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out