Kimyasal peelingler içerdikleri maddelere göre s?n?flara ayr?l?rlar ve

Kimyasal PeelingCildimiz birçok iç ve d??etken yüzünden zamanla y?pran?r.

?nce k?r???kl?klar, lekeler ve sivilce izlericildimizin kalitesini dü?ürmekte ve oldu?undan ya?l? görünmesine sebep olur. Kimyasalpeeling yani kimyasal soyucular bu anlamda cilt kalitemizi artt?rabilmemiz içincildin üst tabakas?n? soyarlar. Sivilce izlerinin üst tabakalar soyuldukçaazald???n? ve güne? lekelerinin soyulan tabakalar sonras?nda görünümününhafifledi?ini gözlemleyebiliriz. Kimyasal peeling ile soyulan üst tabakan?nyerini alttan gelen taze doku al?r ve bu sayede cildimiz gençle?mi? olur.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

 Kimyasal peeling nas?l uygulan?r? Kimyasal peelinguygulamalar?nda amaca göre soyulmak istenen derinlik belirlenir öncelikle. Bua?amadan sonra uygun olan peeling seçilir. Kimyasal peelingler içerdiklerimaddelere göre s?n?flara ayr?l?rlar ve uygulamalar? da buna göre farkl?l?kgösterir. Kimyasal peeling sonras?nda istenilen katmana kadar cilt soyulur vealttan daha pürüzsüz ve taze bir cilt gelir.

Kimyasal peeling sonras?nda ciltte nas?l de?i?iklikler olur? Yüzeysel soyma yapankimyasal peelingler ayda bir uygulanabilirken orta derecede soyma yapankimyasal peelinglerin y?lda iki kez uygulanmas? önerilmektedir. Kimyasalpeeling uygulanmas? esnas?nda ciltte ka??nma ve hafif yanma hissi duyulur fakatrahats?z edici boyutta de?ildir. Yüzeysel yap?lan kimyasal peelingler de sosyal ya?am? etkilemeyecekkadar kuruluk, k?zar?kl?k ve kabuklanma gözlemlenir. Yüzeysel kimyasal peelinglerde k?zar?kl?k, kabuklanma ve kuruluk çok az olur ve günlük ya?am?, çal??mahayat?n? engellemez. Orta dereceli kimyasal peelingler sonras?nda soyulma vek?zar?kl?k bir hafta kadar sürebilmektedir. ??lem sonras?nda hastan?n mutlakagüne? koruyucu ve günlük nemlendirici kullanmas? önerilmektedir. Kimyasalpeeling sonras? beklenen etki olan canl? ve daha parlak bir cilde kavu?mak isesadece bir hafta sonra mümkün olacakt?r.

x

Hi!
I'm Mary!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out