Hoofdstuk1: ontvangen door middel van overdrachten waarbij buitenlandse

Hoofdstuk1: Wat is Witwassen? §1.1 Witwassen Het witwassen van geld is het verbergen van de bron vanhet illegaal ontvangen geld meestal is dit geld ontvangen door middel vanoverdrachten waarbij buitenlandse banken of legitieme bedrijven zijn betrokken.Voorbeelden van geld die wordt witgewassen zijn geld van onder anderedrugshandel, bankoverval, terroristische activiteiten, mensen handel, fiscalefraude en andere zware criminaliteiten.

Maar ook geld uit legale arbeid zoalstuinman waarover geen aangifte bij de belastingdienst wordt gedaan dus geenbelasting wordt betaald levert het delict witwassen op.Witwassen is in vrijwel alle landeneen strafbaar misdrijf. Wie zich hiermee bezig houdt loopt een risico vanstrafvervolging, bestuursrechtelijke sancties en tuchtsancties. Witwassen is inNederland meestal een zelfstandig delict. Door het zo moeilijk mogelijk temaken financiële voordelen uit criminele activiteiten te kunnen trekken, hooptde overheid criminaliteit te ontmoedigen.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

 Het witwassen van geld gaat niet omhet krijgen van geld. Het gaat om dat zwart geld er legaal uitziet. Er zijnverschillende manieren om illegaal geld te krijgen, zoals door verduistering,steekpenningen, fraude enz. Als iemand plotseling ‘te veel’ geld heeft, kunnende autoriteiten achterdochtig zijn. Als iemand bijvoorbeeld gewoonlijk elk jaar100.000 dollar verdient en hij/zij binnen een week plotseling 100.000 dollar opde bankrekeningen stort, willen de autoriteiten en de bank graag weten hoe jeaan dit geld bent gekomen. Daarvoor moet je een verklaring voorkunnen geven, bijvoorbeeld dat je een legitiem bedrijf hebt, waar daar zwartgeld wordt gezet en wordt verklaart als winst (legaal geld).

Dat is wat wewitwassen noemen. Er zijn drie vormen van witwassen: opzetwitwassen,gewoonte witwassen en schuld witwassen.OpzetwitwassenDepersoon die het geld witwast is op de hoogte dat het geld op een illegalemanier of misdrijf is verkregen. Of met andere woorden: het is een opzettelijkevorm van witwassen, doordat het met opzet is gedaan.

Hij kan dit vanaf hetbegin weten, maar hij kan het ook op een later tijdstip weten. Als hij besluithet geld toch bij zich te houden is er sprake van opzetwitwassen.GewoontewitwassenAls iemand meerdere keren het opzetwitwassen gaatherhalen is er sprake van gewoonte witwassen. Aan de naam zie je meteen dat hetom een gewoonte gaat, dus je bent al gewend aan opzetwitwassen en gaat ditherhalen en hierdoor wordt het een gewoonte. Maar er wordt alleen gesproken vangewoonte witwassen als het persoon al gepakt is voor opzetwitwassen.  SchuldwitwassenSchuldwitwassen is wanneer de persoon niet wist dat hetgeld verkregen is uit een misdrijf. Het verschil tussen schuldwitwassen enopzetwitwassen is dat bij schuldwitwassen de persoon een vermoeden heeft ofniks weet van het witwassen terwijl bij opzetwitwassen de persoon al weet dater witwassen zal plaatsvinden.            §1.

2 Geschiedenis van Witwassen Witwassen is oorspronkelijkbegonnen bij de wasserijen in Amerika door de maffia. Door gokken, drugs,prostitutie etc. verdienden ze veel illegaal geld (ook zwart geld genoemd) enhierdoor zochten ze manieren om aan te tonen dat het geld legaal (ook witgenoemd) was.  Het begon bij een man die Al Capone(Scarface)heette.

Hij was een Amerikaanse gangster, misdaadbaas en zakenman en gebruikteverschillende manieren om geld wit te wassen. Eén van de bekendste manieren wasdoor aankoop van legale wasserettes. Door veel wasserettes te kopen, mixte hijhet illegaal geld samen met het legaal geld en zo konden ze aantonen dat hetgeld legaal was.

Het geld dat de criminele praktijken opleverden was vaakcontant en in munten, dus konden ze het niet storten op banken want dan zoudener vragen worden gesteld en dat wilden ze niet.  Zo creëerden ze wasserijenen bedrijven waar ze de munten in muntautomaten stopten om het verkregen geldte bewaren. Maar in 1931 werd Al Capone veroordeeld voor belastingontduiking.Het ging niet om het witwassen, want ze konden niet bewijzen dat hij geld witwaste, maar doordat hij de belasting niet betaalde moest hij toch naar degevangenis.

De term witwassen werd voor het eerst gebruikt door justitie tijdenshet Watergate schandaal. Sindsdien is het woord bekend geworden over de helewereld.  Sterling Seagrave beschreefin zijn boek “Lords of the Rim” een samenvatting van de geschiedenis van deChinezen.

Hij legt uit hoe de heersers, koopmannen misbruikten om hunbezittingen af te pakken en zelf gebruiken, hierdoor moesten ze manieren zoekenom deze bezittingen bedekken en ervoor zorgen dat niemand ervan wist. Na ditmoesten ze het ook nog transporteren naar andere plekken zonder betrapt teworden. Deze manier van witwassen heerste rond 4000 jaar voor Christus en washet begin van het nieuwe witwassen die we nu kennen, ofwel “geld witwassen”.Sinds die tijd zijn de principes niet veranderd, maar wat wel veranderd is, is demanier en werking van witwassen.

    §1.3 Fasen van Witwassen Er zijn drie fasen van witwassen te onderscheiden,namelijk: stortingsfase, verhullingsfase en integratiefase. Fase 1: Stortingsfase Bij deze eerste fase wordt het contant geld dat is verkregen via illegale misdrijvenvoor het eerst in het financiële betalingsverkeer gebracht, en maken ze hetgiraal om zo het makkelijker te kunnen verplaatsen. Er zijn bij deze fase altijdfinanciële instellingen betrokken. Hierbij sturen ze vaak het gestorte geld naareen ander land dan waar het verdiend is, om zo het veilig in hetbetalingsverkeer geplaatst kan worden. Ook wordt het contant geld omgezet in grotebiljetten of andere valuta om de herkomst en het eigendom van het illegaal geldte bedekken. Fase 2: De verhullingsfase Bij de tweede fase wordt het “illegaal” geld in het legale betalingsverkeergebracht en kan men het gaan toepassen in een aantal doelen.

Het doel van dezefase is om de herkomst en het eigendom van het illegaal geld te bedekken doorhetzelfde geld meerdere keren te verplaatsen om het geld te kunnen verspreiden.Dit wordt vaak over de hele wereld verplaatst om zo zeker te zijn dat niemander achter komt. Dit wordt “giraal kriskrassen” genoemd, er wordt grote bedragengeld in een korte tijd verplaatst over de wereld. Het geld kan ook gesplitstworden in kleinere laagjes geld “layering”.   Fase 3: De integratiefase In deze fase staat wordt het geld via een wettelijkeherkomst in het boven wereldeconomie gebracht.

Het geld staat nu onder een”legale” wettelijke herkomst en komt het in de economie terecht. Sommigen ziendeze fase ook als de tweede fase, namelijk de verhullingsfase maar weer anderenzien het als een andere fase. Hierbij beweren zij dat het nog een stapdoorbrengt om het geld te in de economie. Heeft dit hele proces geen sporen oftips achtergelaten waar het oorspronkelijke geld vandaan komt, dan is het eensucces en kan men het nu gaan gebruiken om te betalen of te investeren.        Fase 4:Investering  Nu heeft het geld een legale wettelijke herkomst en kanmen investeren in de bovenwereld.

In deze fase is het doel bereikt en maakt hetgeld deel uit de economie. De bezitter van het geld kan nu beweren dat het geldlegaal verkregen is en gaat ermee investeren. Hierbij kan autoriteiten nikszeggen, dus heeft de bezitter het recht om te kunnen investeren.                       §1.4 Methodesvan Witwassen   Methodesvan witwassenEr zijn veel verschillende manieren om geld wit tewassen.

Hieronder geven we enkele manieren die bekend zijn bij de politie endie het meest wordt gebruikt.Via het buitenland Men gaat bedrijven oprichten in een ander land en storthet illegaal geld naar deze bedrijven in het buitenland die het weer investerenin een ander bedrijf dat ook van dezelfde personen zijn. Vervolgens leent hetbedrijf in het eigen land het geld van het bedrijf in het buitenland en gaatdit investeren in andere dingen zoals gebouwen. Hierdoor maakt de eigenaarwinst met het illegaal geld en wordt het moeilijk voor autoriteiten om achterte halen waar het geld vandaan komt, dus is dit een succes voor de eigenaar.Veel van deze gevallen gebeuren wanneer er een gebrekkige controle is in hetland zelf. Ook speelt transacties een grote rol, bijvoorbeeld: door de valutavan het geld steeds te wisselen. Ook moneytransfers spelen een grote rol, ditbetekent dat men geld snel kan storten en ook snel kan opnemen.

Soms kan ditzelfs na 15 minuten gebeuren.  Via Casino’s Dagelijks wordt er veel geprobeerd om via casino geld witte wassen. Sommigen kopen munten met zwart geld en dan laten ze het casino zeterug betalen op hun bankrekening, maar nu is het niet zo makkelijk om dit terealiseren, doordat er veel casino’s al weten hoe ze dit aanpakken en zijn ergoed voorbereid.

Toch kunnen ze op andere manieren via casino’s witwassen. Eenvan de bekendste manier is wanneer iemand naar een roulettetafel gaat zittenmet meer spelers. Hij kent deze spelers al maar ze doen alsof ze elkaar nietkennen. Iedere speler maakt van tevoren af een afspraak om alle nummers af tedekken zodat iemand kan winnen. Bij elke keer zit dan een winnaar, maarverliest het ander steeds geld. Dit maakt toch niet uit, want na de avondvraagt de persoon met de meeste winst of het Casino graag deze winst op debankrekening te zetten.

Wanneer dit gelukt is, verdelen ze het geld. Dus spelenze met illegaal geld om zo legaal geld terug te krijgen. Zij kunnen daarna meteen winstverklaring, bewijzen dat het geld gewonnen is in het casino en dat hetlegaal is.  Valse facturen Deze methode via valse facturen is vooral voor bedrijvendie goederen en diensten leveren en ontvangen. Zoals het naam al zegt, stuurtde ontvanger van het geld diensten en goederen naar een bedrijf, terwijl ditnooit heeft plaatsgevonden.

Hij beweert met een valse factuur dat hij dediensten wel heeft geleverd. Meestal gebruikt men facturen voor kleine bedragenomdat men verwacht dat ze minder streng zullen controleren en makkelijkerzullen betalen. Smurfen Bijna iedereen kent de film “TheSmurfs”. Een smurf is klein en heeft een blauwe kleur. Zoals het al zegtspreekt men van smurfen wanneer iets klein is. Smurfen wil zeggen dat er grotebedragen verdeeld wordt in kleinere bedragen onder een groep mensen waardoorhet minder opvallend wordt dat zwart geld er binnen komt. Het wordt vaak doormensen gedaan die zwart geld verdienen, zoals door drugs en prostitutie.

Maarals het om te grote bedragen gaan,kunnen de overheid en banken erachter komenen dus word je betrapt.   

x

Hi!
I'm Mary!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out