Hoe het lichaam. De aorta vertakt zich

Hoewerkt het hart?Inhet hart zitten 4 holle ruimtes deze ruimtes zorgen ervoor dat heeljou lichaam voedingstoffen krijgt en zuurstof.

Het bloed gaat 2 keernaar het hart, dit noem je de dubbele bloedsomloop. Dat word de grotebloedsomloop en de kleine bloedsomloop genoemd.Hetpompen van het hart Hetbegint bij de rechterboezem, daar gaat het bloed heen dat zuurstofarmis. Daarna gaat de rechterhartklep open (die klep zorgt ervoor dathet bloed niet de verkeerde richting op gaat stromen) en komt hetbloed vervolgens in de rechterkamer terecht.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Vervolgens word hetzuurstofarme bloed door de rechterkamer in de longslagader gepompt.Dit bloed gaat dan naar de longen waar het zuurstofarme bloedkoolstofdioxide afgeeft en zuurstof opneemt. Van de longen gaat hetzuurstofrijke bloed via de longader weer terug naar het hart dan komthet terecht in de linkerboezem.

Het zuurstofrijke bloed gaat nu weerdoor de linker hartkleppen, in de linkerkamer deze heeft een dikkerespierlaag om het door de aorta heen te duwen want dit bloed moet doorhet hele lichaam. Gemiddeld pompt het hart zo’n 4 tot 5 liter bloeddoor ons lichaam per minuut. Inons lichaam zit een uitgebreid vaat stelsel om het bloed tevervoeren, er zijn 3 soorten bloedvaten:Slagaders:Deze vervoeren zuurstofrijk bloed van het hart naar het hele lichaam.Met als enige uitzondering de longslagader die vervoert zuurstof armbloed naar de longen. Slagadershebben een dikke, elastische wand, waarmee ze de druk die op devaatwand staat goed op kunnen vangen.Deaorta of grote lichaamsslagader is het grootste bloedvat van hetlichaam. De aorta vertakt zich tot steeds kleinere bloedvaten enuiteindelijk tot haarvaten.

Het hart krijgt zuurstof envoedingsstoffen via de kransslagaders. Deze slagaders liggen als eenkrans rond het hart.Aders:Adersvervoeren bloed terug naar het hart, het bloed bevat namelijkkoolstofdioxide en andere afvalstoffen en natuurlijk te weinigzuurstof. Aders staan minder onder druk dan slagaders en hebbendaarom een dunnere wand. Ook bevatten aders kleppen om het bloed nietde verkeerde kant op te laten stromen.

Haarvaten:Haarvatenzijn kleine bloedvaatjes die rondom de organen liggen ze gevenzuurstof en voedingstoffen aan de organen en nemen afvalstoffen op envoeren die af.5Welkeproblemen zijn er met het hart?Hart-en vaatziekten zijn een belangrijke doodsoorzaak in Nederland. Eenderde van alle mensen die dood gaan, sterftaan een hart- of vaat-ziekte.

Dat zijn er in Nederland jaarlijksongeveer 45.000. Alswe bij problemen bij het hart gaan kijken zijn het er eigenlijk nogbest veel maar de meeste zijn goed te behandelen en is er eigenlijkniks aan de hand als je de juiste zorg krijgt teminste.

Als eerste hebben kunnen mensen een aangeboren hartafwijking hebben.Of kan het spontaan voorkomen dat gebeurt meestal bij ongezondlevensstijl maar welke problemen zijn er zowel met hethart? Bij mensen met een hartritmestoornis is er iets mis met devorming van de elektrische prikkel of met de geleiding van dieprikkel. Het hart gaat dan te snel, te langzaam ofonregelmatig kloppen. Er zijn verschillende soortenhartritmestoornissende meest voorkomende zijn boezemfibrilleren,boezemflutter,Zieke sinusknoop enAV-blok. AVNRT en WPW-syndroom.BoezemfibrillerenBoezemfibrillerenook wel antriumfibrilleren is een veel voorkomende hartritmestoornisdie vooral voorkomt bij ouderen, hierbij is de hartslag meestalonregelmatig en meestal te hoog.

Boezemfibrilleren is nietlevensbedreigend maar het word wel behandeld om schade aan het hartte voorkomen. Bij een normaal hartritme ontstaat een elektrischeprikkel in de sinusknoop. Deze prikkel verspreidt zich daarna over deboezems. Bij boezemfibrilleren ontstaan de elektrische prikkels nietop een plek maar op meer plaatsen in de boezems.

Dit zorgt voor veelkleine elektrische stroompjes die niet op de juiste plaats komen. Dithartritme kan twee keer zo hoog oplopen tot 150 slagen per minuut.Boezemflutter Boezemflutteris een hartritmestoornis waarbij de boezems zo’n 300 keer perminuut samentrekken Dit is niet levensbedreigend maar moet ookbehandeld worden. Boezemflutter lijkt op boezemfibrilleren. Alleenbij boezemfibrilleren is het ritme chaotisch.

Bij boezemflutter is ereen regelmatig ritme. Alleen is dit wel extreem hoog wel 120 tot 170slagen per minuut. Dit komt door de AV-knoop normaal laat die alleelektrische prikkels door alleen bij boezemflutter is dit de helft.Dat heet 2-op-1 geleiding.

Ziekesinusknoop Desinusknoop is een groepje cellen in de rechterboezem. Deze cellenregelen de snelheid waarmee het hart klopt. Bij het zieke sinussyndroom geeft de sinus knoop meestal te weinig prikkels af en is hethartritme te langzaam. Het komt voor dat de sinusknoop afwisselendteveel en te weing prikkels geeft, waardoor het hart op het enemoment heel langzaam slaat en het andere moment heel snel. Deoorzaken zijn door ouderdom of door bepaalde medicijnen, maar soms isde oorzaak onbekend.AV-blokAV-blok(atrioventriculair blok) is een hartritmestoornis die redelijk vaakvoorkomt. Er gaat dan iets mis in de AV-knoop van het hart. Hierdoorvertraagt de hartslag.

Bij een normaal hartritme ontstaat er eenelektrische prikkel in de sinusknoop. Vanuit daar verspreidt deprikkel zich over beide boezems richting de AV-knoop.6 Hierwordt de prikkel even vastgehouden.

Daarna verspreidt de prikkel zichover de hartkamers. Bij een AV-blok houdt de AV-knoop de elektrischeprikkel langer vast dan normaal. Het hartritme word dan vertraagd.AVNRTInde AV-knoop kan er een tachycardie gebeuren (een versneld hartritmegebeuren).

De meest voorkomede is AVNRT, de afkorting voorAtrioVentricular Nodal Re-entry Tachycardie, ook wel re-entrytachycardie in de AV-knoop. De term re-entry lijkt op een soortelektrische rotonde in de AV-knoop. Deze rotonde ontstaat door eenextra bundel cellen naast de cellen van de AV-knoop, waardoor deelektrische prikkel in een cirkeltje blijft ronddraaien. Daardoorworden de boezems en de kamers in een hoog ritme aangezet totsamentrekken. AVNRT komt meer voor bij vrouwen (75 procent) dan bijmannen (25 procent). De hartritmestoornis kan plotseling voor en kanook plotseling weer verdwijnen. AVNRT kan hinderlijk zijn, vooral alsde hartritmestoornis zich regelmatig voordoet.

WPW-syndroomHetWPW-syndroom werd voor het genoemd door drie Amerikaanse artsen:Louis Wolff, John Parkinson en Paul Dudley White. Het WPW-syndroom iseen hartritmestoornis die wordt veroorzaakt door een extra bundelgeleidende cellen in het weefsel tussen boezems en kamers. Wat ergebeurd is een alternatieve route voor de elektrische prikkel om vande boezems naar de kamers over te springen. Dat kan het hartritmeveranderen, want de AV-knoop houdt de prikkel een fractie van eenseconde tegen, maar de alternatieve route niet. Die laat de prikkelop volle snelheid door. Het resultaat is dat de kamers te vroegworden geprikkeld waardoor het hartritme abnormaal kan versnellen.

Daarnaast kan het hartritme ook worden verstoord doordat deelektrische prikkel in een cirkelbeweging via de alternatieve routeweer terugspringt naar de boezems. Hart-en vaat ziekte voorkomen 1.stop met rokenDoorroken krijg je slagader verkalking als tot een verhoogde bloeddruk.Na het stoppen met roken is het kans op het krijgen van hart- ofvaatziekten binnen een half jaar enorm gedaald.

2.voedingVerzadigdvet verhoogt het cholesterolgehalte in je bloed. Te vettevoedingkan daardoor slagaderverkalking veroorzaken.

Bovendien kun je er eente hoge bloeddruk van krijgen. Teveel zout in de voeding verhoogt debloeddruk. Kiesdaarom bewust voor een gezonde voeding.3.Zorg voor voldoende bewegingMetvoldoende beweging voorkom je de kans op hart-en-vaatziekten. Daarommoet je regelmatig sporten.Jehoeft niet perse te sporten maar bewegen is vooral het belangrijkstedat houd in: wandelen,fietsen en in de tuinwerken.

Iedere dag eenhalf uurtje bewegen is genoeg.7Watis de pacemaker en wanneer is die nodig?Depacemaker is een apparaatje dat ervoor zorgt dat het hart goed in eenritme blijft kloppen. Het zorgt meestal voor als iemand een te sloomritme heeft.Wieheeft de pacemaker nodigMensenmet een te traag hartritme dat kan komen door sick sinus syndroom,AV-blok en boezemfibrilleren. Alleen bij boezemfibrilleren zorgt depacemaker ervoor dat de kamers in het juiste ritme samentrekken. Voormensen met hartfalen is er een speciale pacemaker die ervoor zorgtdat de kamer meer synchroon samentrekken(cardialeresynchronisatietherapie CRT).SoortenpacemakersDepacemaker bestaat al sinds 1932.

dit was een pacemaker die uitwendigwas deze lag on een rijdend karretje. In 1958 was er de eersteinwendige pacemaker en deze werk ook gebruikt. De technologie achterpacemakers gaat steeds sneller ze worden kleiner en de instellingenword meer uitgebreid. In december 2012 was de eerste draadlozepacemaker geplaatst.Tegenwoordigzijn er 5 verschillende soorten pacemakers:1.AAI-pacemaker2.VVI-pacemaker3.

DDD-pacemaker4.CRT(Cardiale resynchronisatietherapie)5.ICDPlaatsenvan een pacemakerHetplaatsen van een pacemaker is vrij eenvoudig, zo’n operatie duurtrond de 1,5 tot 2 uur.

De pacemaker wordt vaak linksboven onder dehuid geplaatst. Je krijgt meestal een plaatselijke verdoving en bentbij kennis. Welkrijg je rustgevende medicijnen en pijnstillers. Een cardioloog maakteen snee van 5 tot 10 cm diep onder de huid op de plek waar depacemaker moet komen.

Daar maakt hij een holte onder de huid, waarinhij de pacemaker plaatst. Daarna schuifthij de elektrodedraden naar de juiste plek in het hart. Deuiteinden van de draden haken vast aan de binnenzijde van dehartwand.

De andere kant van de elektrodedraden worden aan de kop vande pacemaker vastgemaakt. Dan stelt de pacemakertechnicus depacemaker in en controleert hij of de pacemaker goed werkt.Nade behandelingNaeen paar weken moeten de elektroden tijd krijgen om vast te groeienaan het hart. Daarom moeten moeten mensen zich aan de volgende regelshouden:1.Probeer rekken strekken en ronddraaiende bewegingen te vermijden.2.Doe niet aan zwaar werk met je armen en til geen zware objecten op.

3.Probeerer op te letten dat je arm niet achter je lichaam komt. Bijvoorbeeldbij het aantrekken van een jas.4.Draag geen knellende kleding omdat de wond dan kan irriteren.8Nadatde pacemaker is geplaatst, is er regelmatig controle nodig.

Depacemakertechnicus test de pacemaker als het nodig is. De cardiolooglet op de medische controle van het hart.Vervangenvan de pacemakerDebatterijen van de pacemaker gaat van 5 tot 10 jaar mee. Bij controlesziet de arts wanneer de batterij leeg raakt. Als de pacemaker leeg ismoet hij vervangen worden (het kastje). Het vervangen van depacemaker kost niet veel moeite. Dan blijven de elektrodraden zittenen worden aan het nieuwe kastje aangesloten.

Verstorenvan de pacemakerTegenwoordigzijn pacemakers goed beschermd tegen invloeden van buitenaf. Toch kaneen sterk elektromagnetisch veld de pacemaker storen. Als depacemaker in zo’n veld terecht komt is dit meestal maar tijdelijkwant je loopt na een tijdje wel weer weg. Dan werkt de pacemakergewoon weer normaal.

x

Hi!
I'm Mary!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out