Het dagen drijven ze het Spaanse leger nagenoeg

Het boek begon met de echtgebeurde Rif oorlog in Marokko tussen deSpanjaarden en de Riffijnen, waarbij er over meerdere Spaanse soldaten werdverteld vanaf een auctoriaal perspectief (het hele boek is dat zo).  Hoofdpersoon in het eerste deel is de Spaanseofficier Augusto Santamaría, die ook in het vervolg van het verhaal vandichtbij wordt gevolgd.

Zijn memoires en brieven zijn door het hele boek heengeweven. Na een intermezzo over de levenswandel van de republikeinse politicusIgnacio Ubrique, gaat het in deel twee over de nasleep van de moord op eenvriend van Ubrique in een Madrileens bordeel. Santamaría, die inmiddels inMadrid bij de politie werkt, moet de zaak onderzoeken.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Er blijkt eendagboek met belastende gegevens te zijn, dat in handen is van het hoertjeEsperanza en dat het hele boek door een belangrijke rol blijft spelen. Deeldrie gaat over chantage, seks, ontvoering van jonge kinderen en zwarte magie;pas helemaal aan het eind van dit deel wordt duidelijk wat het verband is metde rest van het boek. Het vierde deel is het vervolg op deel twee.

Santamaríakomt erachter wie de moordenaar is, maar op hetzelfde moment wordt hijgedwarsboomd: hij wordt aangeklaagd vanwege zijn rol in de strijd in Marokko(uit deel 1). Intussen wordt er een staatsgreep voorbereid. In het laatste deelkomen alle lijnen samen.De titel geeft al erg de spanning aan die in het verhaalzit. VerteldetijdHet boek vindt plaats in de jaren20-30.

Dit effectueert het verhaal doordat het in de oorlog afspeelt tussenSpanje en de Riffijnen.VerteltijdHet boek is in vele delen gesplitst, erg lang (600 bladzijden) en je bentdaarmee dus ook wel aardig lang mee bezig met het lezen. Het verhaal speelt zich in heteerste deel af in het noorden van Afrika (Marokko), het rest van het verhaal inSpanje (Madrid/ Barcelona), dit alles tijdens de echtgebeurde Rifoorlog inMarokko en de burgeroorlog in Spanje 1.     In hetRifgebergte komen Marokkaanse Berbers in opstand tegen de Spaanse bezetters. 2.

     In eenkwestie van dagen drijven ze het Spaanse leger nagenoeg in zee, een waarbloedbad aanrichtend. 3.     Alseen van de weinigen weet de jonge kapitein Augusto Santamaría te ontsnappen. 4.     Ternauwernoodoverleeft hij zijn verwondingen, maar hij raakt blijvend invalide en kan nietmeer terugkeren naar het leger.

Hij wordt aangesteld als commissaris bij deMadrileense veiligheidsdienst. Spanje is bevolkt door conservatieven, liberalen, anarchisten, communisten,socialisten, katholieken, industriëlen, arbeiders en militairen die met elkaaren in verschillende allianties een ingewikkeld en gewelddadig spel om de machtspelen. AugustoSantamaría de Valle, Hoofdpersoon (1edeel officier, rest van het verhaal rechercheur bij de Madrileense politie inMadrid.

Helena, Vrouw van de hoofdpersoon.Esperanza, Huismeisje van Santamaría.FrancescCartoux, Vriend van Ubriquedie vermoord is. Hetboeiendst zijn de meer persoonlijke stukken over Helena, de vrouw vanSantamaría, die met een in Marokko gelegerde maar om het leven gekomen soldaatzou gaan trouwen. Ook de lotgevallen van het hoertje Esperanza dat eerder metde vermoorde Cartoux in bed lag en later het dienstmeisje in het gezin vanHelena en Santamaría wordt, geven lucht aan het verhaal. Levend en tot deverbeelding sprekend wordt het echter nooit. Ignacio Ubrique,Politicus.

Cecilia,Prostituee die Esperanza chanteert.Serafin MaragallBorja, Moordenaar.Andres, Priester van de kerk in Barcelona en de broer van Borja. Het boek wordt vanaf een auctoriaal perspectief verteld. Hijonthoudt ook graag informatie aan de lezer, zoals de namen van personen overwie Santamaría als chef van de veiligheidsdienst graag meer wil weten.

Ook demoordenaar van Cartoux blijft lang verborgen voor de lezer. Behalve uit dememoires van Santamaría krijgt die ook informatie uit krantenberichten. Het thema is macht. Door het hele boek heen gaat het ommachinaties rond de macht. Leger, kerk en politiek draaien om elkaar heen omverzekerd te zijn van de macht. Bondgenootschappen wisselen elkaar af.

Chantagewordt niet geschuwd. Politieke en persoonlijke tegenstellingen lopen dwars doorelkaar heen. Helaas worden al die verwikkelingen te veel. Na verloop van tijdgaan de intriges op elkaar lijken.

Temeer daar de stijl erg vlak is, zoalsblijkt uit zinnen waarin iemand zijn conflicterende emoties wegdrukt.

x

Hi!
I'm Mary!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out