Google wilayah dan benua yang ada di dunia.

Google Maps merupakan capaian aplikasisecara digital yang menjadi sebahagian dalam kehidupan manusia.  Berteraskan kepada peta alam maya,kecanggihan peta digital ini terus mengamit masyarakat seluruh dunia secaraamnya.  Lebih-lebih lagi pembangunanteknologi telefon pintar yang telah berkembang pesat sejak kebelakangan initelah memudahkan capaian pengguna untuk mengakses maklumat tempat, lokasi dan arahtuju mereka.  Pemetaan secara dalam webini telah mengundang berbagai-bagai reaksi masyarakat dunia pada mulanya tetapidengan mempunyai kepelbagaian  dalam websedikit sebanyak memberi angin yang baru terhadap pemetaan seluruh dunia.

  Peta ini hanyalah dibangunkansemata-mata untuk memberi maklumat kepada masyarakat mengenai penempatan,kawasan taburan, tempat, wilayah dan benua yang ada di dunia.  Boleh dikatakan hampir setiap hari masyarakatdunia mengemaskini data-data didalam google maps.  Untuk memastikan setiap perincian maklumattepat bagi membolehkan mereka pergi lokasi-lokasi yang diinginkan.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

  Peggunaan Google Maps bukan setakat disitusahaja, ini termasuklah melawat  tempatyang menjadi tumpuan ramai khususnya di pusat bandar.  Seperti mengunjungi restoran-restoran, geraimakan dan tempat-tempat pelancongan. Seperti diketahui juga perisian Google telahpun membina dan melancarkanaplikasi sampingan berkenaan dengan restoran-restoran pilihan dan terkemuka.  Kelebihan aplikasi sampingan antara menjadikegilaan pengguna dengan mempunyai masa, harga, menu yang ditawarkan, tempatyang bersih dan banyak lagi.

  Menurutlaporan dari techtrunch.com “While Googlesays that it makes “millions” of updates to Maps every day, it’s still notenough to ensure that every location has the most accurate, detailedinformation. That’s why it’s turning to users to help it improve themapping service” .  Ini menandakan penguasaan masyarakat dunia terhadap betapapentingnya penggunaan peta dalam kegiatan dan aktiviti mereka.

Google Maps antara aplikasi yangmembina dan melakukan penyelidikan mereka tersendiri.  Dibantu dengan penggunaan satelit dan sistemmaklumat geografi (GIS).  Kekerapanpengguna menggunakannya menjadi satu kemestian apatah lagi  pergi ke tempat yang lain.

  Google juga amat berdaya saing denganmemperkenalkan sendiri “Google Map Vehicle” yang lebih terarah kepada “GoogleStreet View”.  Google Map mengumpul danmemperbanyakkan data-data kawasan yang terperinci dan memastikan ketepatanmaklumat dapat diberikan kepada pengguna. Kelebihan yang ada pada kereta google map ini ialah pengguna dapatmelihat sendiri kawasan-kawasan yang telah diambil gambar dan data oleh pihakgoogle.  Menjadi satu kewajipan kepadamasyarakat di dunia mengguna aplikasi sedemikian.  Dilaporkan pengguna google map telahpunmenjangkau sebanyak  billion penggunapada tahun 2017.

  Penggunaan google mapini terus berkembang dengan lahirnya bermacam-macam aplikasi seperti uber,waze,  grabcar, food panda, gojek danbanyak lagi.  Kesemua ini berpaksikankepada pemetaan yang dihasilkan oleh google map.  Navigasi yang tertumpu kepada GlobalPositioning System (GPS) dan Sistem Maklumat Geografi (GIS) (Mannings, 2008).

x

Hi!
I'm Mary!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out