FETÖ yaz?s?nda “Geliyoruz sözün özüne… ABD’li Savc? Preet

FETÖ soru?turmas?nda ifade verdiler

Sözcü gazetesi hakk?nda ba?lat?lan FETÖ soru?turmas? kapsam?nda gazetenin
yazarlar? U?ur Dündar, Emin Çöla?an, Necati Do?ru ve Sayg? Öztürk savc?ya ifade
verdi.

Sözcü Gazetesi’nin suça kar??t??? iddia edilen baz? çal??anlar?na ili?kin A??r
Ceza Mahkemesi’nde dava devam ederken ?stanbul Cumhuriyet Ba?savc?l???’nca
gazetenin kimi mensuplar?na yönelik devam eden bir soru?turma daha oldu?u
ö?renilmi?ti. ?stanbul Cumhuriyet Ba?savc?l???’nca yürütülen soru?turma kapsam?nda
yeni bir geli?me oldu.

YAZARLAR SAVCI KAR?ISINDA

Gazete yazarlar? U?ur Dündar, Emin Çöla?an, Sayg? Öztürk ve Necati Do?ru
haklar?ndaki iddialar çerçevesinde Ça?layan’daki ?stanbul Adliyesi’ne gelerek
soru?turma savc?s?na ‘?üpheli’ s?fat?yla ifade verdi. Geçti?imiz günlerde
gerçekle?tirilen ifade i?lemi ard?ndan ?üphelilerin adliyeden ayr?ld?klar?
ö?renildi. ?fade veren U?ur Dündar, Emin Çöla?an, Sayg? Öztürk ve Necati Do?ru
hakk?nda ‘FETÖ’ye yard?m’ konulu çe?itli iddialar gündeme gelmi?ti

U?UR DÜNDAR’IN YAZILARI DEL?L OLARAK DOSYAYA G?RD?

U?ur Dündar’?n Sözcü Gazetesi’nde yay?nlanan ve ABD Savc?l???’nca FETÖ
mensuplar?n?n te?vikiyle yürüttü?ü soru?turmaya ili?kin baz? yaz?lar? hakk?nda
tespit tutana?? düzenlenerek soru?turma dosyas?na delil olarak kondu?u ortaya
ç?km??t?. U?ur Dündar, ‘Zarrab soru?turmas?n?n uzanabilece?i vahim
boyutlar!…’ ba?l?kl? 3 Haziran 2016 tarihli yaz?s?nda “Geliyoruz sözün
özüne… ABD’li Savc? Preet Bharara Reza Zarrab’?, Devrim Muhaf?zlar?’na maddi
destek aktarmak ve böylece Kudüs Gücü’nün ba?ka ülkelerde terör eylemleri
yapmas?n? sa?lamakla suçluyor. Ayr?ca Reza Zarrab’?n bu faaliyeti, Türkiye’deki
baz? önemli siyasetçilere rü?vet vererek sürdürdü?ünü iddia ediyor. ?imdi
gördünüz mü, bir suikast giri?iminin ard?ndaki gerçekleri ve soru?turman?n
uzanabilece?i vahim derinlikleri?…” sat?rlar?na yer vermi?ti.

NAZLI ILICAK’LA AYNI GÜN AYNI ?EY? YAZMI?

Ayn? tarihte Nazl? Il?cak Fetullahç? Özgür Dü?ünce Gazetesi’nde U?ur Dündar ile
sözle?mi? gibi benzer ?u sat?rlar? kaleme alm??t?: “17-25 Aral?k’tan
sonra, yolsuzluklar?n örtülmesi hususunda kim kiminle el ele tutu?tu… R?za
Sarraf’?n avukat?n?n mahkemeye sundu?u belgeler bunu pek güzel gösteriyor. Ve
maalesef, kimilerinin gözü, Cemaat dü?manl???yla körle?ti?i için, Tayyip
Erdo?an, masum insanlar?n cezaevine at?lmas?na yol açan Cad? av?n? ba?ar?yla
yürütebiliyor. Ama bak?n Savc? Preet Bharara, avukat?n tezlerine kar?? ne dedi:
“Türkiye’deki dosya, savc? de?i?tirilince kapat?ld?. Savc?s? de?i?ince verilen
takipsizlik karar?n? dikkate alm?yoruz. Bir ba?ka ülkenin iç i?lerine
kar??m?yoruz ancak, orada elde edilen bilgiler ve deliller bizdekilerle
örtü?üyor.” Demek ortada bir Cemaat oyunu yok. Ciddi bir yolsuzluk söz
konusu. Türkiye’de önde gelenlerle rü?vet ili?kisi kurabildi?i için,
“Sarraf oraya kaçar ve bize iade etmezler” endi?esini ta??yan Savc?
Bharara, kefaletle tahliyeye kar?? ç?k?yor; “Bu Cemaat’in oyunu,
darbesi” tezine katiyen kat?lm?yor.”

U?UR DÜNDAR’IN D??ER YAZILARI DA DOSYAYA G?RD?

Yine U?ur Dündar’?n Halk TV’de yay?nlanan ‘Halk Arenas?’ program?nda Fetullahç?
polislerle irtibat? de?ifre olan ABD’li savc? Preet Bharara ile ilgili sözleri
de tespit tutana??na girmi?ti. Dündar’?n 22 May?s 2016’da kaleme ald??? ‘R?za
Zarrab dosyas?ndaki 91 Türk’ ba?l?kl? yaz?s? da tespit tutana??na konulmu?tu.
Yaz?da, “Savc?, Reza’n?n dosyas?na her geçen gün yeni bir suç orta??n?n
ad?n? ilave ediyor. Dosyadaki i?birlikçi Türk say?s?n?n ?imdilik 91’e ula?t???,
aralar?nda önemli siyasetçilerin bulundu?u öne sürülüyor” sat?rlar?na yer
verilmi?ti.

U?ur Dündar’?n 21 Aral?k 2013 tarihli ‘Ürkütücü gerçe?i aç?kl?yorum’ ba?l?kl?
yaz?s? da soru?turma dosyas?na girmi?ti. Yaz?da, U?ur Dündar’?n t?pk?
Fetullahç? Terör Örgütü mensuplar?n?n yapt??? gibi R?za Zarrab üzerinden Türk
siyasetçilerini suçlamas? dikkat çekmi?ti.

Ayr?ca, Emin Çöla?an’?n 29 Ekim 2015 tarihinde kaleme ald??? ‘?imdi Cemaati
Savunma Zaman?’ ba?l?kl? yaz?s?nda kulland??? ifadeler ve Necati Do?ru’nun 15
Temmuz darbe giri?iminden 2 gün sonra kaleme ald??? ‘Naylon darbe’ ba?l?kl?
yaz?s? dosyaya girdi.

x

Hi!
I'm Mary!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out