Essay ne Kosove bashkepunojne me kompani nderkombetare,si dhe

Essay #1: How will the American University Preparatory Program (AUPP) help you enhance your professional career?Ne ditet e sotme gjuha angleze eshte gjuha e cila me se shumti perdoret ne mbare boten .Ne te vertet,ajo perdoret per qellime te ndryshme si qellime studimi,per pune,per komunikim te perditshem e kshtu me radhe. Per t`u pranuar ne nje universitet te jashtem si kusht kryesor eshte njohja e gjuhes angleze dhe per kete duhet deshmi,keshtu qe mendoj se pranimi ne kete program eshte nje mundesi shume e mire per te arritur synimet e miaShumica e studenteve qe deshirojne te studiojn jashte,nuk mund te perfitojn nga kjo mundesi per shkak se per te vazhduar studimet ne Universitete jashte vendit duhet treguar rezultate te larta ne testet Toefl,IELTS, etj, si deshmi e njohjes se gjuhes.. Une kam diplomuar ne nivelin bachelor ne fushen Civil engineering dhe endrra ime eshte te vazhdoj studimet jashte vendit ne menyre qe te avancoj edhe me shume ne kete fushe.

Sikur per studime qe duhet ndjekur ligjeratat,ashtu edhe per tu pergaditur per mesimin e gjuhes preferohet ndjekja e kurseve,e qe ne shumicen e rasteve jane shume te shtrenjta, e qe ne si student per shkak te kushteve e kemi te veshtire ti ndjekim,kjo ndikon qe ne shumicen e rasteve te nderpresim avancimin tone te metjeshem. Tani per tani nuk jam duke punuar,por edhe per te gjetur nje pune ne vendin tim,perparsi eshte njohja e gjuhes angleze,sepse shumica e kompanive ne Kosove bashkepunojne me kompani nderkombetare,si dhe shume projekte jane si donacion nga organizatat e huaja . Keshtuqe pranimi ne kete program do te me motivoj dhe do te me mbaj te fokusuar pasiqe eshte nje mundesi shume e mire qe une te pergaditem per testin toefl e qe nenkupton hapjen e dyerve per pranim ne fakultete te ndryshme jashte vendit dhe qe me mundeson gjetjen e nje pune me te mire dhe ne pergjithsi krijimin e nje karriere me te sukseshme.Si perfundim, mendoj se pranimi ne kete program do te me ndihmoje mua per vazhdimin e studimeve jashte vendit,gjetjen e nje pune me te mire,permiresimin e shkathtesive ne gjuhen angleze,mundesine e eksplorimit te vendeve te tjera,socializimin me njerez te vendeve te ndryshme etj,.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Nese do te isha bere pjese e ketij programi do te mundohem te jap me te miren nga vetja qe te arrije t`i fitoj njohurite e nevojshme,per arritjen e qellimeve ne te ardhmen.EssayHow will the American University Preparatory Program (AUPP) help me enhance my professional careerNowadays, the English language is the most widely used in all over the world. Indeed, is used for many different reasons as for study reasons, work, daily communication and so on. To be enrolled at an international university as a basic requirement is knowledge of the English language and for that, you must prove it. So, I think that admission to this program is a great opportunity to achieve my goals.Most of the students who want to study abroad cannot benefit from this chance because they need to show high scores in Toefl, IELTS, etc.

as a proof of language recognition for continuing to study abroad. I have a bachelor degree from the University, in major of Civil Engineering and my dream is to continue my studies abroad in order to advance even more in this field. In order to prepare for language learning, it is preferable to take courses, which in most cases are very expensive,so this has the effect of interrupting our advancement in most common cases. In the other hand, even for finding a job in my country, the knowledge of English is so important because most of the companies in Kosovo cooperate with international companies, and many projects are donations from foreign organizations. So admission to this program will motivate me and keep me focused because it is a great opportunity for me to prepare for the TOEFL test, which means opening the doors for admission at different faculties abroad and enabling me to find a better job and in general the creation of a more successful career. In conclusion, I think that acceptance in this program will help me to continue my studies outside, finding a better job, improving English language skills, opportunities to explore other countries, socializing with people from different countries etc. If I could be part of this program I would try to give the best from myself to get the knowledge I need to achieve the goals in the future.

x

Hi!
I'm Mary!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out