Een manier waarop zij leven helemaal niet

         Eenandere belangrijke vraag is: Waarom zouik op pelgrimstocht gaan als er een grote kans is op de dood? Vroegergebeurde dit vaker doormiddel van berovingen, doodvriezen en ziektes. Maar nu kan dit nog steeds gebeuren. Je kan eenziekte  krijgen en niet op tijd bij eenziekenhuis terecht komen omdat je misschien de taal niet spreekt of niet genoeggeld hebt. Maar je kan ook nog steeds beroofd worden. Of je kan misschien teerg uitgeput raken. Dit lijkt mij echt niet fijn, je moet hier goed over nadenken.

 Sommigemensen vinden dat ze verkeerd leven, daarom stellen zij zichzelf dan de vraag: Hoe wil ik leven? Als ze terug komen vande pelgrimstocht willen ze dus op een andere manier, deze manier proberen te leven.Of misschien komen ze er wel achter dat de manier waarop zij leven helemaalniet verkeerd is en gaan ze gewoon op de zelfde manier verder. Gelovigemensen geloven dat als god ze vergeeft, ze naar de hemel mogen als ze doodgaan.Ookdenk ik aan de vraag, zal ik mezelf/godmij ooit kunnen vergeven voor mijn zonde? veel mensen gaan namelijk ookpelgrimeren om goed na te denken over hun zonde om het vervolgens te kunnenvergeten.

Als ze terugkomen willen ze dan graag beginnen aan een nieuwe startte.  Zoalsbijvoorbeeld dat ze heel ziek zijn. Men geloofd dat in Rome (Vaticaanstad)genezing plaatsvind op heilige plekken. Er is geen bewijs of dit waar is.Misschien komt dit door de moed die de gedachte geeft, of misschien gebeurt erhier echt iets wonderbaarlijks. Niemand weet het, dus waarom zou je het nietproberen?Eenandere belangrijke vraag, die ook bij de eerste hoort is: is god voor mij belangrijk? Aangezien veel mensen naar Rome gaan,om te bidden en bijvoorbeeld vergiffenis te vragen aan god.

Maar mensen dieniet in god geloven hebben ook een hele andere reden om te gaan pelgrimeren.  Debelangrijkste levensvraag voor een pelgrim vind ik, Waarom ga ik op pelgrimstocht? Omdat er heel veel verschillendemensen die op pelgrimstocht gaan en ze hebben ook allemaal verschillende redenen.Sommige mensen zitten bijvoorbeeld heel erg met zichzelf in de knoop. Zijwillen na de pelgrimstocht zeker weten wie ze zijn en hoe ze verder willen. Maarnatuurlijk stelt de pelgrim ook levensvragen.  v  Hoereis ik terug? v  Welkeplekken zal ik onderweg bezoeken?v  Hoeveelkilometer moet ik per dag lopen/fietsen?v  Ga iklopend of fietsend mijn pelgrimstocht afleggen?v  Watzal mijn startpunt zijn?v  Zal ikalleen of met iemand anders gaan? EenPelgrim stelt zich zelf veel vragen voor en tijdens zijn pelgrimstocht. Devragen die hij/zij stelt voordat de pelgrimstocht start zijn niet echtlevensvragen, maar voorbereidingsvragen zoals: Welke levensvragenproberen pelgrims beantwoord te krijgen als ze op pelgrimstocht naar Rome gaan?                                      Erzijn in Rome en Vaticaanstad dus heel veel bezienswaardigheden zoals kerken,kathedralen, graven van belangrijke personen, etc. Vanwege dingen komen veelpelgrims hierheen.

Vooral in de 15e eeuw kwamen heel veel pelgrimsnaar Rome. Indit gebouw word de nieuwe paus gekozen. Het staat dicht bij de SintPietersbasiliek.Eenandere plek die vaak bezocht word door pelgrims is het Sixtijnse Kapel. Het isgebouwd door een architect die Giovanni dei Dolciheet. Het bouwen begon in het jaar 1473 en de bouw duurde acht jaar.Vaticaanstad is ook ergbelangrijk.

Het is het kleinste land ter wereld en het ligt in Rome. Vaticaanstadis de hoofdstad van de Rooms katholieke kerk. Daarom is dit land heelbelangrijk voor het Christendom.

Pelgrims gaan vaak op pelgrimstocht naar Romemaar dan vooral naar vaticaanstad. Het monument dat opPetrus zijn graf werd gebouwd is nu het Sint Pietersbasiliek. Dit is een kerkin Vaticaanstad. Het is gebouwd in de vierde eeuw door Constantein de Grote.Vroeger stond hier een andere kerk, deze kerk hebben ze een aantal keergerestaureerd.

Totdat hij in de zestiende eeuw werd gesloopt en werd herbouwdtot de sint Pietersbasiliek. Deze kerk is erg belangrijk voor het Christendomvanwege Petrus, maar vooral omdat de Paus hier nu in woont. Veel KatholiekenPelgrims gaan hier heen op pelgrimstocht, om te kunnen bidden.Hetlaatste voorbeeld is het graf van Paulus. Dat is nu ook een monument: hetSint-Paulus buiten de muren. Paulus was geboren op 3 na christus en hij isgestorven in het jaar 64/67. Paulus staat ook in de bijbel, hij is ookbelangrijk voor het christendom  Ook het graf van Petrusis bewaard gebleven. Boven op zijn graf is een klein monument gebouwd.

Petruswas een van de eerste paus voor de katholieken. Hij was erg belangrijk voor hetchristendom en een apostel van jezus. Zijn graf werd altijd vereerd en heelveel Christenen gingen op pelgrims tocht naar Rome om bij zijn graf te kunnenbidden.

Veel mensen wilden ook dichtbij zijn graf begraven worden. Maarsommige ook wel zoals het graf van de keizer Hadrianes. Hij was van het jaar117 tot het jaar 138 de keizer van Rome.   InRome zijn veel belangrijke personen begraven. Velen van deze graven zijn alleenniet bewaard gebleven.Romeis al ongeveer 1000 jaar de hoofdstad het Romeinse rijk en het centrum van hetChristendom. Dit is een reden waarom ook veel christenen naar Rome trekken.

 Erzijn in de afgelopen eeuwen heel veel verschillende soorten mensen naar Romegetrokken, bijvoorbeeld veroveraars, barbaren, kooplui, pelgrims, en,toeristen.Romeis een van de belangrijkste centrums van West Europa. Het heeft een historievan zo’n 2500 jaar. Dit is veel langer dan elke ander centrum in West Europazoals bijvoorbeeld Parijs of Amsterdam.  waarom is Rome eenbelangrijke stad als bestemming van de pelgrimstocht?

x

Hi!
I'm Mary!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out