Dünyan?n pek iyimser bakmad?klar?n? ortaya koyuyor. ?ntihar oranlar?n?n

Dünyan?n nüfusu en h?zl? azalan ilk on ülkesi Do?u Avrupa’da

Tar?k Demirkan

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Budape?te

45 dakika önce

Payla? Facebook Payla? Twitter Payla? Messenger Payla?
E-posta Payla?

Bulgaristan’da terk edilmi? bir çiftlik

Image caption

Bulgaristan’?n 7 milyon olan nüfusunun 2050’de 5,4 milyona
dü?mesi bekleniyor

Birle?mi? Milletler taraf?ndan haz?rlanan bir ara?t?rma,
dünyada nüfusu en dramatik bir ?ekilde azalan ilk on ülkenin Do?u Avrupa’da
oldu?unu ortaya ç?kard?.

 

Bu ara?t?rmaya göre söz konusu ülkelerin nüfusu 2050 y?l?na
kadar ?u an sahip olduklar? nüfustan yüzde 15 ile 23 aras?nda de?i?en oranlarda
daha az olacak.

 

Bu ülkeler ?unlar:

 

Dü?ü? oranlar? grafi?i

Uzmanlara göre, Do?u Avrupa ülkelerinde durdurulamayan,
hatta giderek h?zlanan nüfus dü?ü?ünün ekonomiden sa?l??a pek çok nedeni var.

 

Do?um ve ölüm oranlar?

Do?um oranlar?ndaki dü?ü?, bu bölgede insanlar?n hayata ve
gelece?e pek iyimser bakmad?klar?n? ortaya koyuyor.

 

?ntihar oranlar?n?n da genel Avrupa ortalamas?n?n üzerinde
olmas? bunun bir kan?t? olarak de?erlendiriliyor.

 

Yüksek ölüm oranlar? ise sa?l?k hizmetlerindeki eksiklikleri
ve bölge insanlar?n?n sa?l?klar?na çok önem vermediklerini kan?tl?yor.

 

Bölge ülkelerinde içki ve sigara tüketme oranlar?n?n yüksek
olmas? da bunun göstergesi.

 

Bat?ya göç

Nüfustaki h?zl? azalman?n bir ba?ka önemli nedeni de göçler.
Bir k?sm? art?k Avrupa Birli?ine kat?lan, bir k?sm? da özel anla?malar
nedeniyle kom?u ülkelere vizesiz seyahat etme ve çal??ma hakk?na sahip olan bu
ülkelerin vatanda?lar? refah?n daha yüksek oldu?u ba?ka ülkelere çal??maya
gidiyorlar

 

Ukrayna’da göç dalgas? sava? nedeniyle artt?. Moldova,
Romanya, Bulgaristan’da ve Do?u Macaristan’?n baz? illerinde ise h?zla artan
göçlerin nedeni i?sizlik ve ekonomik s?k?nt?lar.

 

Küresel rekabet ve i?sizlik

Uzmanlara göre bunun nedeni bölgenin 1990’l? y?llardan sonra
denetimsiz bir ?ekilde piyasan?n etkilerine terk edilmesi. Bu bölgelerde
fabrikalar?n küresel rekabete dayanamamas? neticesinde arka arkaya kapanmas?
nedeniyle i?sizli?in % 50’ye vard??? bölgeler bulunuyor.

 

Bu ise bu yörelerden Avrupa Birli?i’nin geli?mi? ülkeleri
istikametinde durdurulamaz bir göç ba?lat?yor.

 

Birle?mi? Milletler raporu, nüfusun azalmas?n? Avrupa’n?n
do?usunda bulunan ülkeler aç?s?ndan en önemli sorun olarak tespit ediyor.

Dünyan?n nüfusu en h?zl? azalan ilk on ülkesi Do?u Avrupa’da

Tar?k Demirkan

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Budape?te

45 dakika önce

Payla? Facebook Payla? Twitter Payla? Messenger Payla?
E-posta Payla?

Bulgaristan’da terk edilmi? bir çiftlik

Image caption

Bulgaristan’?n 7 milyon olan nüfusunun 2050’de 5,4 milyona
dü?mesi bekleniyor

Birle?mi? Milletler taraf?ndan haz?rlanan bir ara?t?rma,
dünyada nüfusu en dramatik bir ?ekilde azalan ilk on ülkenin Do?u Avrupa’da
oldu?unu ortaya ç?kard?.

 

Bu ara?t?rmaya göre söz konusu ülkelerin nüfusu 2050 y?l?na
kadar ?u an sahip olduklar? nüfustan yüzde 15 ile 23 aras?nda de?i?en oranlarda
daha az olacak.

 

Bu ülkeler ?unlar:

 

Dü?ü? oranlar? grafi?i

Uzmanlara göre, Do?u Avrupa ülkelerinde durdurulamayan,
hatta giderek h?zlanan nüfus dü?ü?ünün ekonomiden sa?l??a pek çok nedeni var.

 

Do?um ve ölüm oranlar?

Do?um oranlar?ndaki dü?ü?, bu bölgede insanlar?n hayata ve
gelece?e pek iyimser bakmad?klar?n? ortaya koyuyor.

 

?ntihar oranlar?n?n da genel Avrupa ortalamas?n?n üzerinde
olmas? bunun bir kan?t? olarak de?erlendiriliyor.

 

Yüksek ölüm oranlar? ise sa?l?k hizmetlerindeki eksiklikleri
ve bölge insanlar?n?n sa?l?klar?na çok önem vermediklerini kan?tl?yor.

 

Bölge ülkelerinde içki ve sigara tüketme oranlar?n?n yüksek
olmas? da bunun göstergesi.

 

Bat?ya göç

Nüfustaki h?zl? azalman?n bir ba?ka önemli nedeni de göçler.
Bir k?sm? art?k Avrupa Birli?ine kat?lan, bir k?sm? da özel anla?malar
nedeniyle kom?u ülkelere vizesiz seyahat etme ve çal??ma hakk?na sahip olan bu
ülkelerin vatanda?lar? refah?n daha yüksek oldu?u ba?ka ülkelere çal??maya
gidiyorlar

 

Ukrayna’da göç dalgas? sava? nedeniyle artt?. Moldova,
Romanya, Bulgaristan’da ve Do?u Macaristan’?n baz? illerinde ise h?zla artan
göçlerin nedeni i?sizlik ve ekonomik s?k?nt?lar.

 

Küresel rekabet ve i?sizlik

Uzmanlara göre bunun nedeni bölgenin 1990’l? y?llardan sonra
denetimsiz bir ?ekilde piyasan?n etkilerine terk edilmesi. Bu bölgelerde
fabrikalar?n küresel rekabete dayanamamas? neticesinde arka arkaya kapanmas?
nedeniyle i?sizli?in % 50’ye vard??? bölgeler bulunuyor.

 

Bu ise bu yörelerden Avrupa Birli?i’nin geli?mi? ülkeleri
istikametinde durdurulamaz bir göç ba?lat?yor.

 

Birle?mi? Milletler raporu, nüfusun azalmas?n? Avrupa’n?n
do?usunda bulunan ülkeler aç?s?ndan en önemli sorun olarak tespit ediyor.

x

Hi!
I'm Mary!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out