Dört ortam güvenli?ini sa?lamal? tüm kontroller yap?ld?ktan sonra

Dört i? güvenli?i uzman? ile yapt???m yüksekte çal??ma ve yüksekte çal??ma i? kazas? söyle?i çal??mas?na göre i? kazalar?n?n olu?mamas? için gerekli faktörler ?öyle s?ralanm??t?r.- ?lk olarak çal??anlar?n yüksekte çal??mas?na uygun olup olmad???na i? yeri hekimlerinin karar vermesi gerekmektedir. Gerekli testleri isteyerek incelemeleri yapmas? gerekmekte yüksekte çal??ma yapacak ki?ilerin tansiyon, ?eker, kalp hastas?, sara hastas?, vertigo, uyu?turucu madde kullan?m?, depresyon tedavisi görüyor olmamas? gerekmekte oldu?unu saptamas? gerekmektedir. Tüm analizler ve gözlemler neticesinde her özellik yüksekte çal??maya uygunsa yüksekte çal??mas? uygundur diye rapor vermesi gerekmektedir.- ?kinci a?ama e?itim a?amas?d?r. Ki?ilerin en az?ndan okur yazar olmas? belge ile kan?tlamas? istenmektedir. Ki?iler bu a?amadan sonra on alt? saatlik Temel ?? Sa?l??? ve Güvenli?i e?itimine tabi tutulmal? ba?ar?l? olanlar en az sekiz saatlik yüksekte çal??ma e?itimine tabi tutulmal?d?r. E?itim verecek ki?ilerin bu e?itimleri verebileceklerine dair sertifikalar? olmas? gerekmektedir. E?itimleri tamamlanan ki?iler ancak çal??ma sahas?na al?nmas? gerekmektedir.- Üçüncü a?ama ise in?aat sektöründe önceli?in toplu koruma önlemlerine verilmesidir. Bu toplu koruma önleri güvenlik a?lar?(d?? cephe ve ?aft içi), korkuluklar vb. al?nmas? gerekmektedir.- Dördüncü olarak çal??an ki?ilerin KKD’lerini eksiksiz olarak kullanmas? gerekmektedir. KKD’ler EN 397 standard?nda baret, EN345 standard?nda i? ayakkab?lar?(çelik burun çelik taban veya kompozit burun kompozit taban), reflektrörlü yelek, EN 361 standard?nda tam vucut sar?ml? emniyet kemeri, çift karabinal? lanyardalar, ?ok emiciler, dü?ey dü?ü? tutucular, geri sarmal? dü?ü? durdurucu(yoyo) vb. tüm ekipmanlar?n eksiksiz olarak kullan?lmas? gerekmektedir.- Be?inci ve en önemli a?amada ise çal??ma ortam? kontrolleri çal??an kontrolleri yer almaktad?r. Çal??acak ki?iler önce ?ahsi güvenli?ini sa?lamal?, ortam güvenli?ini sa?lamal? tüm kontroller yap?ld?ktan sonra çal??maya ba?lamas? gerekmekte oldu?u söyle?imizden ç?kan ortak kanaatt?r.

x

Hi!
I'm Mary!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out