Diyarbak?r statü aray?? çabalar? Kürtlerin meselesi olmasa gerek.”

Diyarbak?r Milletvekili Galip Ensario?lu, “Türke? döneminde MHP ?rkç? birpartiydi”Rusya’n?n Sesi’nde yay?mlanan Bidebunudinle program?na konuk olan AK Parti Diyarbak?rMilletvekili Galip Ensario?lu, AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi aras?ndageli?tirilen ittifak çal??malar?na yönelik aç?klamalarda bulundu.Hükümete muhalif duru?uyla bilinen Yavuz O?han’?n sunucu oldu?u programakat?lan Ensario?lu gündeme ili?kin aç?klamalarda bulundu.Ensario?lu, “AK Parti’yle MHP’nin ittifak yapma konusuna ili?kin, AKParti’yle Güneydo?u’da oy kaybettirir ?eklinde alg? yapanlar, 1991 y?l?ndaRefah Partisi’yle MHP’nin yapm?? oldu?u ittifak? referans al?yorlar.”diyerek sözlerine ba?lad?. Ensario?lu, “1991’in ?artlar?nda, Kürtsorununun çat??mal? ortam?nda, her gün insan haklar? ihlâllerinin oldu?u, köyyakmalar?n oldu?u bir ortamda, Kürt sorunu çözülmemi? bir haldeydi.

Ama art?k ogünkü hukuk d??? yöntemler yok. 1991 y?l?ndaki MHP de yok. O gün ülkücülerinkat? ?rkç? yakla??m? vard? ve Kürtlere bak?? aç?s? farkl?yd?. Bahçeli’ylebirlikte, MHP’nin ya?ad??? sürece bakt???n?z zaman, Bahçeli ülkücüleri?iddetten ar?nd?r?p sokaktan toplad?. Bahçeli, daha çok siyasi milliyetçili?eta??d? MHP’yi. Ne Kürtler 1991’deki gibi ne de MHP 1991’deki MHP.” diyekonu?tu.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

“Üç-Dört sene önce iç sava? ç?kard?”Ensario?lu, HDP’nin E? Genel Ba?kanlar? ve milletvekillerinindokunulmazl?klar?n?n kald?r?l?p, Selahattin Demirta?, Figen Yüksekda?, ?drisBaluken, Aysel Tu?luk gibi isimlerin tutuklu olmas? ve HDP’li belediyeba?kanlar?n?n görevden al?n?p yerlerine kayy?m atanmas?na ili?kin ?u yorumuyapt?: “Dokunulmazl?klar?n kald?r?lmas?na kar??yd?m. Üç dört sene öncebelediye ba?kanlar? görevden al?nsayd?, milletvekilleri, e? genel ba?kaniçeride olsayd? iç sava? ç?kard?. Ama hendekler meselesi, Kürtlerde ciddi birk?r?lmaya neden oldu.””Suriye’de olu?acak yeni rejim içinde”Suriye’de YPG’nin kontrolündeki Afrin’e yap?lmas? planlanan operasyona dade?inen Ensario?lu, Kürtlerin hendek nedeniyle ya?ad??? k?r?lman?n ard?ndan,Afrin’e yap?lacak operasyona tepkisiz oldu?unu sözlerine ekledi. Ensario?lu,”Suriye’de olu?acak yeni bir rejim içinde, Kürtlerin, PYD’nin PKK’ninde?il, tüm Kürtlerin ortakla?t??? bir yap?, statü elde ederse buna hiç kimsenindiyecek bir ?eyi olamaz.

Ama sadece PKK’nin kendisine statü aray?? çabalar?Kürtlerin meselesi olmasa gerek.” sözlerini noktalad?.

x

Hi!
I'm Mary!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out