Demirta?’a HDP e? genel ba?kan? hakk?nda: “Halk?n iradesi

Demirta?’a tekrar selam gönderdiCumhuriyet Halk Partisi ?stanbul ?l Ba?kanl??? görevini Cemal Canpolat’tan devralanCanan Kaftanc?o?lu CHP taban?nda infial olu?turan sosyal medya payla??mlar? ve hakk?ndaç?kan ele?tiriler hakk?nda aç?klama yapt?.Daha önce “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” slogan?n? ele?tiren ve HDPile sözde Ermeni soyk?r?m?n? savunan Canan Kaftanc?o?lu, ?stanbul ?l Ba?kan?seçilmesinin ard?ndan gelen tepkiler üzerine bas?n aç?klamas? yaparak görevidevrald?.Kaftanc?o?lu yapt??? aç?klamada Selahattin Demirta?’a selam gönderdi, Ermenisoyk?r?m? yürüyü?üne kat?ld???n? kabul etti, “Mustafa Kemal’inaskerleriyiz” slogan?n? “militarist” buldu?unu söyledi.

Kaftanc?o?lu, CHP ?stanbul ?l Ba?kanl???nda düzenledi?i aç?klamada sosyalmedyada payla??lan domuz eti yenmi? taba?? gösterip, “?u resmi kar??n?zagetirmekten utanç duyuyorum”  diyerek, b?çakve çatal?n kar?? tarafta oldu?unu söyledi ve domuz eti yiyen ki?inin e?iolmad???n? iddia etti.’DEM?RTA?’A SELAM GÖNDERD?’HDP e? genel ba?kan? hakk?nda:”Halk?n iradesi ile seçilmi? Selahattin Demirta?’a selam söylüyorum.”Gezi hakk?nda:Gezi ile ilgili olarak söyledi?im her ?eyin arkas?nday?m.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

FETÖ DARBE G?R???M? HAKKINDA SÖZLER?N?SAVUNDUAl?n size nur gibi ma?duriyet demi?im, yalan m? söylemi?im arkada?lar?Kendileri demediler mi “Bu darbe bizim için Allah’?n lütfu” diye.Hepimiz birlikte ya?am?yor muyuz OHAL’i.’MUSTAFA KEMAL’?N ASKERLER?Y?Z’SLOGANI M?L?TAR?STBen Mustafa Kemal’inde?erlerini ya?am?? ve özümsemi? biri olark hiçbir zaman ‘Ben Atatürkçüyüm, bensolcuyum’ gibi kendimi tan?mlamad?m.

Benim hekim olarak insan haklar?savunucusu olarak ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ ifadesini militer buldu?umusöyledim ancak Mustafa Kemal’in yolda?? oldu?umuzu söyledim.”Ermeni soyk?r?m? iddialar?yla ilgili payla??mlar?n? da savunan Kaftanc?o?lu,sözde soyk?r?m anmas?na kat?ld???n? belirterek, “Ermeni soyk?r?m? vard?r”diyenin de “Soyk?r?m yoktur” diyenin de büyük ac?y? görmedi?ini, hep birliktetek vücut olunmas? gerekti?ini savundu. Kaftanc?o?lu, “Bu i?lertarihçilerin i?idir” dedi.

x

Hi!
I'm Mary!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out