D örtünmü?kad?nlar, D vitamini eksikli?i olan anneden do?mu?çocuklar

D vitamini ile insan sa?l??? aras?ndakiili?ki, 1900’lerin ba??nda rikets tedavisinde Dvitaminin etkili oldu?unun gözlenmesi ilekurulmu?tur. Daha sonraki y?llarda, bat? ülkelerindesüt ve ekmek gibi besinlerin D vitamini ilegüçlendirilmesi ve destek programlar? ile D vitamineksikli?i bir halk sa?l??? sorunu olmaktan ç?km??t?r(1). Vücudumuz D vitamini ihtiyac?n?n, %90’?n?güne? ????? yoluyla al?rken, yaln?zca %10’ubesinlerden kar??lanmaktad?r.

Besin kaynaklar?;güçlendirilmi? süt ürünleri, bal?k ve yumurtad?r.Ayr?ca, haftada 3-4 gün, günde en az 15 dakika gün?????, D vitamini ihtiyac?n? kar??lamak içingereklidir (2).D vitamininin bilinen en iyi fonksiyonu,ince ba??rsaklar, kemikler ve böbrekleri etkileyerek,kalsiyum ve fosforun normal plazma düzeylerinindevaml?l???n? sa?lamakt?r. D vitamini eksikli?i,besin eksikliklerine veya tümüyle örtünmü?kad?nlar, D vitamini eksikli?i olan anneden do?mu?çocuklar ve güne?i az olan kuzey iklimleri gibinedenlerle güne? ?????n?n s?n?rl? al?nmas?na ba?l?olarak geli?ir. Neden ne olursa olsun, D vitaminieksikli?i hipokalsemiye yol açmaya e?ilimlidir.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Ülkemizde do?urganl?k ya? grubundakikad?nlardaki D vitamini eksikli?inin %80 oran?ndaoldu?u bildirilmi?tir (3). Yine, yap?lan birçal??mada gebe kad?nlar?n %27’sinde, kord kan?ndaise %64 oran?nda D vitamini eksikli?i saptanm??t?r(4).Son 10 y?lda geli?mi? ülkelerde riketsvakalar?n?n artmas?, D vitamini takviye dozlar?n?ngözden geçirilmesine ihtiyaç duyulmas?, Dvitamininin kemik d??? etkilerine ilgininin artmas?,D vitamini eksikli?inin ba?ta anneler olmak üzereeri?kinlerdeki öneminin anla??lmas? ve “SubklinikD vitamin eksikli?i” tan?m?n?n öne ç?kmas? ile Dvitamini ve eksikli?i yeniden güncel bir konu halinegelmi?tir (5). Bu çal??mada D vitaminin söz konusuetkileri ve önemi tekrar hat?rlat?lmak istenmi?tir.

x

Hi!
I'm Mary!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out