CUPRINS preluati din bilan?ul depus de societateal

CUPRINS

 

 

CAPITOLUL
1

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

1.Studiul ?i
analiza sistemului existent

1.1.Prezentarea succint? a unita?ii
economico-sociale 2

1.2.Prezentarea activit??ii
desf??urate în unitatea economic? 7

1.3.Studiul sistemului
informa?ional- decizional existent

1.3.1. Organigrama societa?ii 11

1.3.2. Studiul sistemului de
conducere12

1.3.3. Studiul sistemului condus14

    
1.4. Direc?ii de perfec?ionare16

 

CAPITOLUL
2

2. Studiul aplica?iei

2.1. Algoritmul aplica?iei16

2.2. Impactul lans?rii aplica?iei aspra unit??ii economice18

 

 

 

 

 

CAPITOLUL 1

 

 

1.       Studiul ?i analiza sistemului
existent

 

1.1.    Prezentarea succint? a unita?ii economico-sociale

 

            Societatea
Comercial? TERRA PAL S.R.L., cu sediul în Slobozia, bd. Matei Basarab, bl. K1,
sc. A, ap. 1 (1?i2), jude?ul Ialomi?a, înregistrat? la Oficiul Registrului
Comer?ului Ialomi?a sub nr. J21/11/2003, având C.I.F. RO 15143955, a fost
înfiin?at? în anul 2003.

            Societatea
este administratã ?i reprezentat? cu drepturi depline de c?tre cei doi
asocia?i, respectiv, domnul Teodorescu Paul ?i doamna Dobrin Mariana Mirela.

            Obiectul
principal de activitate este – “Cultivarea cerealelor (exclusiv orez),
plantelor leguminoase ?i a plantelor produc?toare de semin?e oleaginoase.” –
cod CAEN 0111.

Societatea exploateaz?
pe raza comunei Vl?deni, jude?ul Ialomi?a o suprafa?? de aproximativ 710 ha, teren arendat ?i
concesionat.

Situa?ia mijloacelor
fixe ?i dot?rile tehnologice ale societ??ii sunt prezentate în anexa –
“Situa?ia mijloacelor fixe”.

            Num?rul
total de salaria?i este 20, din care direct productivi 17.

            Din
punct de vedere fiscal anul fiscal coincide cu anul calendaristic.

            Din
punct de vedere agricol anul agricol este iulie an n – iunie an n+1.

            Infiitarea
culturilor începe in luna iulie, in urmatoarea ordine: rapita, orz si grau,
urmand in primavara anului urmator sa fie infiintate culturile de floatrea
soarelui si porumb.

            Lucrarile
pentru fiecare cultura sunt: arat, discuit, pregatit teren, fertilizat
preemergent, semanat, tratamente fito-sanitare, fertilizat postemergent,
recoltat. Pe lângã acestea la floarea soarelui si porumb se mai executa lucrari
de prasila.

           

 

Nume firm?

TERRA PAL SRL 

Cod Unic de Înregistrare

15143955

Nr. Înmatriculare

J21/11/2003 

Data înfiin??rii

2003..

Jude?

IALOMITA

Localitate/Sector

SLOBOZIA

Adres?

BDUL. MATEI BASARAB – BL. K1

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabelul 1.Datele
de identificare ale firmei TERRA PAL S.R.L

Tabelul 1 sunt prezentate sub form?
comprimata datele de identificare ale firmei TERRA PAL (sursa: Ministerul
Finan?elor-www.mfinante.ro).

 

Indicatori din BILAN? în anul

2014

2015

2016

CIFRA AFACERI

2016845

2185892

2288963

CHELTUIELI

2091763

2173871

2251777

PROFIT

532278

957068

969729

            Tabelul
2. Indicatorii prezen?i în Bilan?

În Tabelul 2 sunt prezenta?i principalii indicatori preluati din
bilan?ul depus de societateal TERRA PAL pentru anii 2014, 2015 si 2016 (sursa: Ministerul
Finan?elor-www.mfinante.ro).

Se observ? c? cifra de
afacerii are un parcurs cresc?tor in decursul perioadei analizate si o scadere
a profitului in anul 2016 datorat? condi?iilor climatice nefavorabile care au
redus produc?ia de cereale în acest an.

 

1.2. Prezentarea activit??ii
desf??urate în unitatea economic?

 

Societatea TERRA PAL
punde la dispozi?ie un pachet impresionant de servicii: primeste si ofera
suprafete spre arendare pe perioade de timp determinate, posibilitatea
efectuarii lucrarilor partial, posibilitatea inchirierii utilajelor cu sau fara
lucratori, furnizarea tratamentelor/fertilizanti si aplicarea acestora.

 

1.       Suprafe?e
primite in arenda:

Suprafe?e
mai mici sau egale 10 hectare

800
kilograme grâu/hectar sau echivalentul in bani sau alte cereal

Suprafete
intre 10-20 hectare

850
kilograme grâu/hectar sau echivalentul in bani sau alte cereale

Suprafe?e
intre 20-40 hectare

900
kilograme grâu/hectar sau echivalentul in bani sau alte cereale

Suprafe?e
intre 40-70 hectare

1000
kilograme grâu/hectar sau echivalentul in bani sau alte cereale

Suprafe?e
intre 70-100 hectare

1100 kilograme grâu/hectar sau
echivalentul in bani

Pentru
suprafe?e mai mari de 100 hectare va avea loc o negociere inaintea semn?rii
contractului

                              Oferta
include toate lucrarile necesare infiin??rii si intre?inerii culturilor, precum
si recoltarea si dupa caza valorificarea produselor.

 

2.       Suprafe?e oferite in arenda:

 

·        
Suprafe?e
mai mici de 50 hectare                       45%
din valoarea recoltei obtinuta

·        
Suprafe?e
intre 50-100 hectare                           50%
din valoarea recoltei obtinuta

·        
Pentru
suprafe?e mai mari de 100 hectare va avea loc o negociere inaintea semn?rii
contractului

                              Oferta
include doar suprafetele fara curatarea acestora de reziduurile culturilor
anterioare sau alte lucrari.

 

3.       Lucrari
par?iale:

 

·        
Arat
           – 200 lei/hectar

·        
Discuit       – 150 lei/hectar

·        
Sem?nat    – 150 lei/hectar

·        
Fertilizat    – 100 lei/hectar

·        
Tratamente – 100 lei/hectar

·        
Recoltat
     – 150 lei/hectar

·        
Transport   – 10 lei/km

                              Oferta
include combustibilu si personalul necesar efectuarii lucrarilor dar nu si
materiile pemie (semin?e, îngra?aminte, tratamente) acestea putând fi furnizate
contra cost.

 

 

 

 

4.      
Închiriere utilaje:

·        
Remorca                                                  – 300 lei/zi

·        
Tractor                                                     – 450 lei/zi f?r? ?ofer
si 550 lei/zi cu ?ofer

·        
Combina                                                  – 700 lei/zi f?r? ?ofer
si 800 lei/zi cu ?ofer

·        
Plug/disc/semanatoare/fertilizator
– 200 lei/zi

      Oferta nu include combustibil.

5.       Furnizarea
si administrare tratamentelor:

 

·        
Fertilizan?i
de baza                        300
lei/hectar

·        
Fertilizan?i
postemergent               300 lei/hectar

·        
Erbicid
preemergent                      250
lei/hectar

·        
Erbicid
postemergent                    350
lei/hectar

                                        Oferta
include aplicarea tratamentelor.

 

 

 

 

1.3. Studiul sistemului de conducere

 

Sistemul de conducere al
S.C.  TERRA  PAL 
S.R.L. este alcatuit din directorul general, directorul economic si directorul
executiv.

 

Directorul
general are urm?roarele atribu?ii:

o   Stabile?te
împreuna cu Directorii pe care îi are în subordine obiectivele de viitor ale
firmei;

o   Comunic? obiectivele tuturor angajatilor ?i se
asigura c? acestea sunt realizate;

o   Monitorizeaz? si identific? tendintele de
dezvoltare ala pie?ei;

o   Se asigura de buna imagine a firmei pe pia??;

o   Are drept de semn?tur? asupra contractelor;

o   Este responsabil de rela?iile firmei cu mediul
exterior acesteia.

 

 

Atribu?ii Directorul
Economic:

o   Întocmirea ?tatelor de plat?

o   Pune documentele la dispozitia agentilor fiscali in
timpul controalelor

o   Realizarea Notelor contabile

o   Realizarea Registrului de inventor

o   Raspunde in fa?a Directorului General

o    

Atribu?ii Director
Marketing:

o   Stabilirea politicii de marketing a societ??ii;

o   Realizarea Registrelor de cump?r?ri/vânz?ri;

o   Întocmeste listele de oferte pentru produse.

 

Atribu?ii Directorul
Productie:

o   Executa dispozi?iile Directorului General

o   Face propunei Directorului General privind
sanc?ionarea sau promovarea angajatilor avuti in subordine

o   Se asigur? de punerea in aplicare a planului de
dezvoltare al firmei

o   Raspunde în fata Directorului General

 

1.4.
 Studiul sistemului condus

 

În func?ie de pregatirea profesional?:

–         
Cu
studii superioare        ?  4 angaja?i

–         
Far? studii superioare    ? 11
angaja?i

 

Pe grupe de vârst?:

–         
22-40 ani         ? 11 angaja?i;

–         
41-50 ani         ?  4
angaja?i.

Pe grupe de sexe:

–         
Barba?i                  ? 13 angaja?i;

–         
Femei               ?  2 angaja?i.

În functie de profesie:

–         
Inginer
agronom               ?  2 angaja?i;

–         
Contabili                      ?  2 angaja?i;

–         
Mecanici
agricoli               ?  5 angaja?i;

–         
Combainieri
                       ?  4 angaja?i;

–         
Muncitori necalificati    ?  2 angaja?i.

Contabilitate:

                ?ef
contabil:

–         
Inspecteaz?
realizarea documentelor primare;

–         
Inspecteaz?
statele de plat? pentru salarii;

–         
Realizeaz?
balan?e de verificare.

Muncitori/combainieri/mecanici agricoli

–         
Pun in practic? directivele date de
Directorul de Produc?ie.

Figura 1. Organigrama

1.5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUPRINS

 

 

CAPITOLUL
1

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

1.Studiul ?i
analiza sistemului existent

1.1.Prezentarea succint? a unita?ii
economico-sociale 2

1.2.Prezentarea activit??ii
desf??urate în unitatea economic? 7

1.3.Studiul sistemului
informa?ional- decizional existent

1.3.1. Organigrama societa?ii 11

1.3.2. Studiul sistemului de
conducere12

1.3.3. Studiul sistemului condus14

    
1.4. Direc?ii de perfec?ionare16

 

CAPITOLUL
2

2. Studiul aplica?iei

2.1. Algoritmul aplica?iei16

2.2. Impactul lans?rii aplica?iei aspra unit??ii economice18

 

 

 

 

 

CAPITOLUL 1

 

 

1.       Studiul ?i analiza sistemului
existent

 

1.1.    Prezentarea succint? a unita?ii economico-sociale

 

            Societatea
Comercial? TERRA PAL S.R.L., cu sediul în Slobozia, bd. Matei Basarab, bl. K1,
sc. A, ap. 1 (1?i2), jude?ul Ialomi?a, înregistrat? la Oficiul Registrului
Comer?ului Ialomi?a sub nr. J21/11/2003, având C.I.F. RO 15143955, a fost
înfiin?at? în anul 2003.

            Societatea
este administratã ?i reprezentat? cu drepturi depline de c?tre cei doi
asocia?i, respectiv, domnul Teodorescu Paul ?i doamna Dobrin Mariana Mirela.

            Obiectul
principal de activitate este – “Cultivarea cerealelor (exclusiv orez),
plantelor leguminoase ?i a plantelor produc?toare de semin?e oleaginoase.” –
cod CAEN 0111.

Societatea exploateaz?
pe raza comunei Vl?deni, jude?ul Ialomi?a o suprafa?? de aproximativ 710 ha, teren arendat ?i
concesionat.

Situa?ia mijloacelor
fixe ?i dot?rile tehnologice ale societ??ii sunt prezentate în anexa –
“Situa?ia mijloacelor fixe”.

            Num?rul
total de salaria?i este 20, din care direct productivi 17.

            Din
punct de vedere fiscal anul fiscal coincide cu anul calendaristic.

            Din
punct de vedere agricol anul agricol este iulie an n – iunie an n+1.

            Infiitarea
culturilor începe in luna iulie, in urmatoarea ordine: rapita, orz si grau,
urmand in primavara anului urmator sa fie infiintate culturile de floatrea
soarelui si porumb.

            Lucrarile
pentru fiecare cultura sunt: arat, discuit, pregatit teren, fertilizat
preemergent, semanat, tratamente fito-sanitare, fertilizat postemergent,
recoltat. Pe lângã acestea la floarea soarelui si porumb se mai executa lucrari
de prasila.

           

 

Nume firm?

TERRA PAL SRL 

Cod Unic de Înregistrare

15143955

Nr. Înmatriculare

J21/11/2003 

Data înfiin??rii

2003..

Jude?

IALOMITA

Localitate/Sector

SLOBOZIA

Adres?

BDUL. MATEI BASARAB – BL. K1

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabelul 1.Datele
de identificare ale firmei TERRA PAL S.R.L

Tabelul 1 sunt prezentate sub form?
comprimata datele de identificare ale firmei TERRA PAL (sursa: Ministerul
Finan?elor-www.mfinante.ro).

 

Indicatori din BILAN? în anul

2014

2015

2016

CIFRA AFACERI

2016845

2185892

2288963

CHELTUIELI

2091763

2173871

2251777

PROFIT

532278

957068

969729

            Tabelul
2. Indicatorii prezen?i în Bilan?

În Tabelul 2 sunt prezenta?i principalii indicatori preluati din
bilan?ul depus de societateal TERRA PAL pentru anii 2014, 2015 si 2016 (sursa: Ministerul
Finan?elor-www.mfinante.ro).

Se observ? c? cifra de
afacerii are un parcurs cresc?tor in decursul perioadei analizate si o scadere
a profitului in anul 2016 datorat? condi?iilor climatice nefavorabile care au
redus produc?ia de cereale în acest an.

 

1.2. Prezentarea activit??ii
desf??urate în unitatea economic?

 

Societatea TERRA PAL
punde la dispozi?ie un pachet impresionant de servicii: primeste si ofera
suprafete spre arendare pe perioade de timp determinate, posibilitatea
efectuarii lucrarilor partial, posibilitatea inchirierii utilajelor cu sau fara
lucratori, furnizarea tratamentelor/fertilizanti si aplicarea acestora.

 

1.       Suprafe?e
primite in arenda:

Suprafe?e
mai mici sau egale 10 hectare

800
kilograme grâu/hectar sau echivalentul in bani sau alte cereal

Suprafete
intre 10-20 hectare

850
kilograme grâu/hectar sau echivalentul in bani sau alte cereale

Suprafe?e
intre 20-40 hectare

900
kilograme grâu/hectar sau echivalentul in bani sau alte cereale

Suprafe?e
intre 40-70 hectare

1000
kilograme grâu/hectar sau echivalentul in bani sau alte cereale

Suprafe?e
intre 70-100 hectare

1100 kilograme grâu/hectar sau
echivalentul in bani

Pentru
suprafe?e mai mari de 100 hectare va avea loc o negociere inaintea semn?rii
contractului

                              Oferta
include toate lucrarile necesare infiin??rii si intre?inerii culturilor, precum
si recoltarea si dupa caza valorificarea produselor.

 

2.       Suprafe?e oferite in arenda:

 

·        
Suprafe?e
mai mici de 50 hectare                       45%
din valoarea recoltei obtinuta

·        
Suprafe?e
intre 50-100 hectare                           50%
din valoarea recoltei obtinuta

·        
Pentru
suprafe?e mai mari de 100 hectare va avea loc o negociere inaintea semn?rii
contractului

                              Oferta
include doar suprafetele fara curatarea acestora de reziduurile culturilor
anterioare sau alte lucrari.

 

3.       Lucrari
par?iale:

 

·        
Arat
           – 200 lei/hectar

·        
Discuit       – 150 lei/hectar

·        
Sem?nat    – 150 lei/hectar

·        
Fertilizat    – 100 lei/hectar

·        
Tratamente – 100 lei/hectar

·        
Recoltat
     – 150 lei/hectar

·        
Transport   – 10 lei/km

                              Oferta
include combustibilu si personalul necesar efectuarii lucrarilor dar nu si
materiile pemie (semin?e, îngra?aminte, tratamente) acestea putând fi furnizate
contra cost.

 

 

 

 

4.      
Închiriere utilaje:

·        
Remorca                                                  – 300 lei/zi

·        
Tractor                                                     – 450 lei/zi f?r? ?ofer
si 550 lei/zi cu ?ofer

·        
Combina                                                  – 700 lei/zi f?r? ?ofer
si 800 lei/zi cu ?ofer

·        
Plug/disc/semanatoare/fertilizator
– 200 lei/zi

      Oferta nu include combustibil.

5.       Furnizarea
si administrare tratamentelor:

 

·        
Fertilizan?i
de baza                        300
lei/hectar

·        
Fertilizan?i
postemergent               300 lei/hectar

·        
Erbicid
preemergent                      250
lei/hectar

·        
Erbicid
postemergent                    350
lei/hectar

                                        Oferta
include aplicarea tratamentelor.

 

 

 

 

1.3. Studiul sistemului de conducere

 

Sistemul de conducere al
S.C.  TERRA  PAL 
S.R.L. este alcatuit din directorul general, directorul economic si directorul
executiv.

 

Directorul
general are urm?roarele atribu?ii:

o   Stabile?te
împreuna cu Directorii pe care îi are în subordine obiectivele de viitor ale
firmei;

o   Comunic? obiectivele tuturor angajatilor ?i se
asigura c? acestea sunt realizate;

o   Monitorizeaz? si identific? tendintele de
dezvoltare ala pie?ei;

o   Se asigura de buna imagine a firmei pe pia??;

o   Are drept de semn?tur? asupra contractelor;

o   Este responsabil de rela?iile firmei cu mediul
exterior acesteia.

 

 

Atribu?ii Directorul
Economic:

o   Întocmirea ?tatelor de plat?

o   Pune documentele la dispozitia agentilor fiscali in
timpul controalelor

o   Realizarea Notelor contabile

o   Realizarea Registrului de inventor

o   Raspunde in fa?a Directorului General

o    

Atribu?ii Director
Marketing:

o   Stabilirea politicii de marketing a societ??ii;

o   Realizarea Registrelor de cump?r?ri/vânz?ri;

o   Întocmeste listele de oferte pentru produse.

 

Atribu?ii Directorul
Productie:

o   Executa dispozi?iile Directorului General

o   Face propunei Directorului General privind
sanc?ionarea sau promovarea angajatilor avuti in subordine

o   Se asigur? de punerea in aplicare a planului de
dezvoltare al firmei

o   Raspunde în fata Directorului General

 

1.4.
 Studiul sistemului condus

 

În func?ie de pregatirea profesional?:

–         
Cu
studii superioare        ?  4 angaja?i

–         
Far? studii superioare    ? 11
angaja?i

 

Pe grupe de vârst?:

–         
22-40 ani         ? 11 angaja?i;

–         
41-50 ani         ?  4
angaja?i.

Pe grupe de sexe:

–         
Barba?i                  ? 13 angaja?i;

–         
Femei               ?  2 angaja?i.

În functie de profesie:

–         
Inginer
agronom               ?  2 angaja?i;

–         
Contabili                      ?  2 angaja?i;

–         
Mecanici
agricoli               ?  5 angaja?i;

–         
Combainieri
                       ?  4 angaja?i;

–         
Muncitori necalificati    ?  2 angaja?i.

Contabilitate:

                ?ef
contabil:

–         
Inspecteaz?
realizarea documentelor primare;

–         
Inspecteaz?
statele de plat? pentru salarii;

–         
Realizeaz?
balan?e de verificare.

Muncitori/combainieri/mecanici agricoli

–         
Pun in practic? directivele date de
Directorul de Produc?ie.

Figura 1. Organigrama

1.5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

Hi!
I'm Mary!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out