Cumhuriyet yapt??? aç?klamada Ümit Kocasakal’?n Çar?amba Taksim’de

Cumhuriyet Halk Partisi Ümit Kocasakal’?n Genel Ba?kanl??a adayl???n? aç?klamas?yla hareketlenmeye ba?lad?.Son zamanlarda kavga eksik olmayan Cumhuriyet Halk Partisi kongrelerinden sonra gündemi sarsacak bir geli?me ya?and?. ?stanbul Barosu eski Ba?kan? Prof. Dr. Ümit Kocasakal, K?l?çdaro?lu’nun tek ba??na aday olarak gitmeye haz?rlad??? kongre öncesinde adayl???n? aç?klayaca??n? duyurdu.

?stanbul Taksim’de Çar?amba günü bir otelde gerçekle?ecek olan bas?n toplant?s?yla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi Genel Ba?kan adayl???n? aç?klayaca??n? duyuran Kocasakal CHP’de yeni hareketlenmelerin fitilini ate?ledi.KOCASAKAL GENEL BA?KANLI?A ADAYLI?INI AÇIKLAYACAKBas?n merkezlerine Ümit Kocasakal’?n ekibi taraf?ndan gönderilen davette Çar?amba günü saat 11.00’de Kocasakal’?n gündeme dair önemli aç?klamalar yapmas?n?n ard?ndan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Ba?kanl???’na adayl?k aç?klamas? yapaca?? aktar?ld?. Kocasakal’?n ekibinde yer alan Atatürkçü Dü?ünce Derne?i(ADD) Genel Merkez GYK Üyesi ve ?stanbul Bölge Sorumlusu Dursun Ali Toraman bas?n merkezlerine gönderilen davetiyeler sonras?nda yapt??? aç?klamada Ümit Kocasakal’?n Çar?amba Taksim’de gerçekle?ecek olan bas?n toplant?s?nda Cumhuriyet Halk Partis Genel Ba?kanl???’na adayl???n? aç?klayaca??n? aç?klad?.CHP’DE SEÇ?M YARI?IYLA BERABER ??LER ?Y?CE KARI?ACAKCumhuriyet Halk Partisi’nde Kocasakal, CHP Yalova milletvekili Muammer ?nce’den sonra ilk defa K?l?çdaro?lu’nun kar??s?na Genel Ba?kan aday? olarak ç?kacak.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Gerçekle?ecek olan seçim yar???nda CHP’de i?ler iyice kar??aca?? tahmin ediliyor. Cumhuriyet Halk Partisi üyeleriyle birlikte K?l?çdaro?lu’nun Kocasakal’?n ba?kanl?k aç?klamas?n? nas?l de?erlendirece?ini merak etmeye ba?lad?. Kaynak: Kocasakal CHP Genel Ba?kanl???’na aday oldu!

x

Hi!
I'm Mary!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out