CH??NG s? hình thành Công ty TNHH ki?m

CH??NG 1: Gi?i thi?u v? công ty
TNHH ki?m toán và t? v?n Expertis.

1.1. L?ch s? hình thành và phát
tri?n c?a công ty

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

1.1.1. L?ch s? hình thành

Công ty TNHH ki?m toán và t? v?n Expertis ???c thành l?p vào
tháng 4 n?m 2003 v?i tên g?i ban ??u là công ty TNHH ki?m toán và t? v?n Nh?t
Minh b?i ??i ng? ki?m toán viên, lu?t s? và chuyên gia t? v?n lành ngh? t?i Vi?t
Nam. Ngày 01/01/2016, công ty chính th?c ??i tên thành Công ty TNHH ki?m toán
và t? v?n Expertis cùng v?i s? nâng cao h?n v? ch?t l??ng d?ch v?:

–         
Tên giao d?ch:

–         
Mã s? thu?: 0302912997

–         
??a ch?: 56/8 Nguy?n Thông, ph??ng 9, qu?n 3,
Tp. H? Chí Minh.

–         
??i di?n pháp lu?t:

–         
Logo công ty:

–         
?i?n tho?i:

1.1.2. Quá trình phát tri?n

Tr?i qua g?n 15 n?m ho?t ??ng, Expertis ?ã cung c?p d?ch v? chuyên nghi?p và uy tín cho hàng
ngàn doanh nghi?p Vi?t Nam và
n??c ngoài. Hi?n nay, nh?m ?áp ?ng cho nhu c?u ngày càng l?n c?a th? tr??ng,
công ty ?ã m? thêm m?t chi nhánh t?i Tp. Nha Trang và m?t chi nhánh t?i Tp.V?ng
Tàu.

Ngày 26/05/2016, Expertis vinh d? ???c trao t?ng Gi?i th??ng
“Asia Most Impactful Service Award 2016” b?i Asia Success Inc. t?i Malaysia, ghi
nh?n s? ?óng góp xu?t s?c c?a công ty trong vi?c xây d?ng th??ng hi?u và cung c?p
các d?ch v? h?u ích, tin c?y, tác ??ng m?nh m? ??n s? thành công c?a các doanh
nghi?p khác ? Châu Á.

1.2. Nguyên t?c và m?c tiêu ho?t
??ng

1.2.1. Nguyên t?c ho?t ??ng

Expertis ho?t ??ng theo nguyên t?c ??c l?p, khách quan, tuân
th? quy ??nh pháp lu?t, luôn ??t v?n ?? ??o ??c lên hàng ??u, ?u tiên l?i ích c?a
khách hàng h?n l?i ích c?a công ty:

–         
B?o v? khách hàng tr??c nh?ng r?i ro.

–         
B?o m?t thông tin c?a khách hàng.

–         
Nói s? th?t v?i khách hàng.

–         
??a ra nh?ng gi?i pháp t?t nh?t cho khách hàng.

1.2.2. M?c tiêu ho?t ??ng

–         
Cung c?p các d?ch v? v?i ch?t l??ng t?t nh?t, ??m
b?o quy?n và l?i ích cao nh?t cho khách hàng.

–         
Cung c?p nh?ng thông tin v?i ?? tin c?y cao cho
công tác qu?n lý nh?m gi?i quy?t nh?ng v?n ?? kinh doanh ph?c t?p c?a khách
hàng.

–         
T? v?n toàn di?n giúp khách hàng có cái nhìn toàn
c?nh v? ho?t ??ng c?a doanh nghi?p mình, ?ánh giá ??y ?? v? nhu c?u qu?n lý
trong t??ng lai, có k? ho?ch ??u t? ??ng ??u, hi?u qu?.

–         
Giúp cho vi?c tri?n khai các quy trình qu?n lý
và ki?m soát v?n hành doanh nghi?p d? dàng h?n.

–         
Cung c?p các gi?i pháp t?ng giá tr? v?n ch? s? h?u,
giúp khách hàng t?i ?u giá tr? c?a doanh nghi?p mình.

1.3. B? máy t? ch?c qu?n lý c?a
công ty

1.3.1.

S? ?? t? ch?c b? máy qu?n lý

1.3.2. Ch?c n?ng c?a t?ng phòng
ban

1.3.2.1.
Ban Giám ??c

??ng ??u là T?ng giám ??c Cao Minh Trí, ch?u trách nhi?m qu?n
lý và ?i?u hành công ty. H? tr? cho công vi?c c?a T?ng Giám ??c là

1.3.2.2.
Phòng Ki?m toán

C? c?u nhân s? g?m có Tr??ng phòng Ki?m toán, các ki?m toán
viên và các tr? lý ki?m toán, ph? trách vi?c th?c hi?n các h?p ??ng ki?m toán c?a
công ty.

1.3.2.3.
Phòng K? toán

Phòng K? toán bao g?m m?t K? toán tr??ng và các nhân viên k?
toán, ch?u trách nhi?m th?c hi?n toàn b? v? công tác qu?n lý tài chính, h?ch toán
k? toán, th?ng kê k? toán, th?ng kê thông tin kinh t? c?a công ty theo ?úng pháp
l?nh k? toán th?ng kê, lu?t k? toán, lu?t thu? và các quy ??nh c?a pháp lu?t,
th??ng xuyên theo dõi, ki?m soát tình hình ho?t ??ng tài chính, tình hình ho?t
??ng kinh doanh trong k? c?a công ty.

1.3.2.4.
Phòng B?o hi?m

??ng ??u là Tr??ng phòng B?o hi?m, chuyên v? vi?c ??ng ký b?o
hi?m ban ??u, theo dõi và ??ng ký t?ng gi?m thay ??i b?o hi?m c?a toàn b? cá
nhân trong công ty, th?c hi?n các chính sách b?o hi?m cho ng??i lao ??ng c?a
công ty khách hàng.

1.3.2.5.
Phòng Pháp lý

Phòng Pháp lý bao g?m Tr??ng phòng Pháp lý, lu?t s?, chuyên
gia t? v?n và các tr? lý, ph? trách vi?c ??m b?o các th? t?c pháp lý ???c th?c
hi?n ?úng lu?t và ch?t ch?, x? lý nh?ng vi ph?m pháp lý gi?a công ty và ??i
tác, so?n h?p ??ng, ??ng ký gi?y t? pháp lý, x? lý tranh ch?p, th?a ki?n gi?a
cá nhân trong công ty v?i công ty ho?c công ty v?i ??i t??ng bên ngoài.

1.3.2.6.
Phòng Kinh doanh

??ng ??u là Tr??ng phòng Kinh doanh, có ch?c n?ng chính là tìm
ki?m khách hàng, duy trì giao ti?p v?i môi tr??ng kinh doanh bên ngoài: các c?
quan ban ngành, các t? ch?c kinh t? xã h?i, khách hàng c?…nh?m liên t?c nâng
cao hình ?nh công ty, t?o ngu?n khách hàng d?i dào.

1.3.2.7.
Phòng Nhân s?

C? c?u nhân s? g?m có Tr??ng phòng Nhân s? và các nhân viên
c?p d??i, ph? trách vi?c tuy?n d?ng và qu?n lý nhân s? c?a công ty.

1.4. Các lo?i hình d?ch v? do
công ty cung c?p

1.4.1. D?ch v? ki?m toán

1.4.1.1.
D?ch v? ki?m toán BCTC

–         
T? v?n v? h? th?ng
ki?m soát n?i b? và ?i?m y?u trong h? th?ng c?a doanh nghi?p.

–         
T? v?n các gi?i
pháp s?a ch?a và ?i?u ch?nh k? toán sao cho phù h?p v?i quy ??nh c?a lu?t k?
toán.

–         
T? v?n v? tình tr?ng
tuân th? lu?t thu?, r?i ro thu? doanh nghi?p có th? ??i m?t.

–         
Cung c?p BCTC ?ã
???c ki?m toán cho doanh nghi?p theo lu?t ??nh.

1.4.1.2.
D?ch v? ki?m toán thu?

–         
Báo cáo ki?m toán
thu? cho th?y toàn c?nh tình hình thu? c?a doanh nghi?p, các r?i ro, y?u kém v?
thu? mà doanh nghi?p ?ang g?p ph?i.

–         
T? v?n các gi?i
pháp nh?m giúp doanh nghi?p tuân th? nh?ng quy ??nh lu?t thu?.

–         
T? v?n các gi?i
pháp giúp t?i ?u s? thu? ph?i n?p theo ?úng lu?t thu?.

–         
T? v?n các gi?i
pháp s?a ch?a và ?i?u ch?nh vi?c tuân th? các quy ??nh v? thu?.

1.4.1.3.
D?ch v? ki?m toán cho m?c ?ích qu?n lý

–         
Ki?m toán cho m?c ?ích b? sung h? s? n?ng l?c
tham gia ??u th?u.

–         
Ki?m toán cho m?c ?ích b? sung ngành kinh doanh
B?t ??ng s?n, nh?ng ngành yêu c?u v?n pháp ??nh.

–         
Ki?m toán cho m?c ?ích chuy?n ??i lo?i hình
doanh nghi?p.

–         
Ki?m toán cho các m?c ?ích riêng bi?t khác.

1.4.1.4.
D?ch v? t? v?n giao d?ch liên k?t (chuy?n giá)

–         
Cung c?p gi?i pháp cho doanh nghi?p trong vi?c
giám sát tình tr?ng giao d?ch liên k?t c?a doanh nghi?p thu?c nhóm có kh? n?ng
có quan h? liên k?t, ??m b?o an toàn v? thu? cho doanh nghi?p.

–         
T? v?n ?? doanh nghi?p chu?n b? h? s? v? chuy?n
giá k?p th?i, chu?n b? thu th?p thông tin ??y ??, h?p pháp.

–         
T? v?n ?? doanh nghi?p có giao d?ch liên k?t t?
ch?c các h? th?ng: h? th?ng k? toán, h? th?ng ch?ng t?, h? th?ng d? li?u, ?? t?
?ó m?i có th? l?p ???c h? s? giao d?ch liên k?t.

–         
B?o v? quy?n h?p pháp c?a doanh nghi?p tr??c các
ho?t ??ng thanh tra giao d?ch liên k?t.

1.4.2. D?ch v? k? toán-thu?

1.4.2.1.
D?ch v? k? toán thu? tr?n gói

–         
Kê khai, báo cáo thu?, quy?t toán thu?.

–         
H?ch toán, ghi s? k? toán và l?p BCTC n?m.

–         
T? v?n v? h?p ??ng, thang b?ng l??ng và gi?i ?áp
các th?c m?c v? lu?t thu?, k? toán, lu?t kinh doanh.

–         
L?p các báo cáo th?ng kê theo yêu c?u c?a c?
quan th?ng kê.

1.4.2.2.
D?ch v? lao ??ng, ti?n l??ng và BHXH

–         
T? v?n xây d?ng
chính sách l??ng, xây d?ng thang l??ng phù h?p chính sách l??ng.

–         
T? v?n l?p h?p ??ng
lao ??ng phù h?p, tính l??ng phù h?p v?i h?p ??ng lao ??ng, l?p B?ng thanh toán
l??ng.

–         
T? v?n BHXH, th?c hi?n và qu?n lý h? s? tham gia
BHXH.

1.4.2.3.
D?ch v? l?p BCTC

–         
Ki?m tra l?i các báo cáo ?ã l?p trong n?m, t? v?n
?i?u ch?nh k?p th?i các sai sót liên quan.

–         
T? v?n kh?c ph?c, x? lý t?n ??ng trong k? toán
tài chính n?m tr??c.

–         
L?p BCTC hoàn ch?nh cho doanh nghi?p.

1.4.2.4.
D?ch v? ki?m tra k? toán và  thu?

–         
Ki?m tra vi?c khai thu? và tuân th? pháp lu?t
thu?.

–         
Ki?m tra và ?ánh giá r?i ro v? thu?.

–         
Ki?m tra vi?c th?c hi?n và tuân th? ch? ?? k?
toán.

–         
Ki?m tra và ?ánh giá các r?i ro v? k? toán.

1.4.3. D?ch v? t? v?n

1.4.3.1.
D?ch v? t? v?n ??u t?

1.4.3.1.1. Thành l?p doanh nghi?p

–         
T? v?n ngành ngh?, ?i?u ki?n kinh doanh, chính
sách pháp lu?t và gi?y t? pháp lý có liên quan.

–         
??ng ký kinh doanh, ??ng ký thu? + ch? ?? k?
toán.

–         
T? v?n in, phát hành và s? d?ng hóa ??n.

1.4.3.1.2. Thành l?p v?n phòng
??i di?n

–         
T? v?n th? t?c ti?n hành và các gi?y t? pháp lý
c?n thi?t ?? thành l?p v?n phòng ??i di?n.

–         
T? v?n v? quy?n và ngh?a v? c?a v?n phòng ??i di?n.

–         
??i di?n th?c hi?n các th? t?c thành l?p v?n
phòng ??i di?n .

1.4.3.2.
D?ch v? t? v?n qu?n tr?

1.4.3.2.1. Xây d?ng h? th?ng k?
toán-thu?

–         
Xây d?ng các quy trình qu?n lý tài chính k? toán
cho doanh nghi?p.

–         
H? tr? nhân s? áp d?ng quy trình vào th?c t?
doanh nghi?p, t? v?n gi?i quy?t nh?ng v?n ?? phát sinh trong quá trình áp d?ng.

–         
T? v?n ?ng d?ng ph?n m?m hi?n có c?a doanh nghi?p
?? ?ng d?ng quy trình ho?c l?a ch?n ph?n m?m phù h?p trong tr??ng h?p doanh
nghi?p ch?a có ph?n m?m.

1.4.3.2.2. Tri?n khai ph?n m?m
t??ng tác n?i b? BITRIX24

BITRIX24 là h? th?ng qu?n tr?
doanh nghi?p toàn di?n h? tr? qu?n lý kinh doanh, k?t n?i nhân viên và ?i?u h??ng
qu?n tr?. Expertis s? giúp doanh nghi?p tri?n khai ph?n m?m BITRIX24 ?? ?ng d?ng
vào công tác qu?n lý:

–         
H? tr? cài ??t ph?n
m?m và thi?t k? các thông tin h? th?ng phù h?p nhu c?u c?a doanh nghi?p.

–         
H??ng d?n nhân
viên c?a doanh nghi?p th?c hi?n công vi?c thông qua ph?n m?m trong th?i gian 3
tháng.

–         
T? v?n cho nhân
viên c?a doanh nghi?p ki?m tra l?i báo cáo và m?c ?? ?ng d?ng vào qu?n lý ?ã
phù h?p nhu c?u hay ch?a, và h? tr? ti?p t?c th?c hi?n công vi?c hàng tháng.

1.4.4. Expertis M&A Gate

Expertis M&A Gate là C?ng thông giao d?ch c? h?i mua bán
sáp nh?p doanh nghi?p Vi?t Nam, ho?t ??ng nh?m mang l?i c? h?i giao d?ch thành
công cao h?n cho 3 nhóm ??i t??ng:

–         
Ng??i có nhu c?u mua doanh nghi?p, mua c? ph?n
doanh nghi?p, ?i tìm các kho?n ??u t? tài chính.

–         
Ng??i có nhu c?u bán doanh nghi?p, bán c? ph?n
doanh nghi?p, nh?n ???c các kho?n ??u t? tài chính.

–         
Partner là các nhà t? v?n, nhà môi gi?i, chuyên
gia có mu?n tham gia tìm ki?m c? h?i M&A mua/bán/sáp nh?p/??u t?.

CH??NG 2: C? s? lý lu?n v? quy
trình ki?m toán tài s?n c? ??nh và chi phí kh?u hao.

2.1. Nh?ng v?n ?? chung v? tài
s?n c? ??nh và chi phí kh?u hao

2.1.1. Khái ni?m

2.1.1.1.
Tài s?n c? ??nh h?u hình

Theo Thông t?
45/2013/TT-BTC, TSC? h?u hình là nh?ng t? li?u
lao ??ng ch? y?u có hình thái v?t ch?t tho? mãn các tiêu chu?n c?a tài s?n c? ??nh
h?u hình, tham gia vào nhi?u chu k? kinh doanh nh?ng v?n gi? nguyên hình thái v?t
ch?t ban ??u.

TSC? h?u hình th??ng ???c phân thành:

–         
Nhà c?a, v?t ki?n trúc

–         
Máy móc, thi?t b?

–         
Ph??ng ti?n v?n t?i, truy?n d?n

–         
Thi?t b?, d?ng c? qu?n lý

–         
Cây lâu n?m, súc v?t làm vi?c và cho s?n ph?m

–         
TSC? h?u hình khác

2.1.1.2.
Tài s?n c? ??nh vô hình

Theo Thông t? 45/2013/TT-BTC,
TSC? vô hình là nh?ng tài s?n không có hình thái v?t ch?t, th? hi?n m?t l??ng
giá tr? ?ã ???c ??u t? tho? mãn các tiêu chu?n c?a TSC? vô hình, tham gia vào
nhi?u chu k? kinh doanh.

TSC? vô hình th??ng ???c phân
thành:

–         
Quy?n s? d?ng ??t

–         
Quy?n phát hành

–         
B?n quy?n, b?ng
sáng ch?

–         
Nhãn hi?u, tên
th??ng m?i

–         
Ch??ng trình ph?n
m?m

–         
Gi?y phép và gi?y
phép nh??ng quy?n

–         
TSC? vô hình khác

2.1.1.3.
Tài s?n c? ??nh thuê tài chính

TSC? thuê tài
chính là nh?ng TSC? mà doanh nghi?p thuê c?a công ty cho thuê tài chính. Khi k?t
thúc th?i h?n thuê, bên thuê ???c quy?n l?a ch?n mua l?i tài s?n thuê ho?c ti?p
t?c thuê theo các ?i?u ki?n ?ã th?a thu?n trong h?p ??ng thuê tài chính. T?ng s?
ti?n thuê m?t lo?i tài s?n quy ??nh t?i h?p ??ng thuê tài chính ít nh?t ph?i
t??ng ???ng v?i giá tr? c?a tài s?n ?ó t?i th?i ?i?m ký h?p ??ng.

M?i TSC? ?i thuê
n?u không tho? mãn các quy ??nh nêu trên ???c coi là tài s?n c? ??nh thuê ho?t
??ng.

2.1.1.4.
Chi phí kh?u hao

2.1.2. Tiêu chu?n và nh?n bi?t
tài s?n c? ??nh

2.1.2.1.
Tài s?n c? ??nh h?u hình

T? li?u lao ??ng
là nh?ng tài s?n h?u hình có k?t c?u ??c l?p, ho?c là m?t h? th?ng g?m nhi?u b?
ph?n tài s?n riêng l? liên k?t v?i nhau ?? cùng th?c hi?n m?t hay m?t s? ch?c
n?ng nh?t ??nh mà n?u thi?u b?t k? m?t b? ph?n nào thì c? h? th?ng không th? ho?t
??ng ???c, n?u tho? mãn ??ng th?i c? ba tiêu chu?n d??i ?ây thì ???c coi là tài
s?n c? ??nh:

–         
Ch?c ch?n thu ???c l?i ích kinh t?
trong t??ng lai t? vi?c s? d?ng TSC? ?ó.

–         
Có th?i gian s? d?ng trên 1 n?m tr?
lên.

–         
Nguyên giá tài s?n ph?i ???c xác ??nh
m?t cách tin c?y và có giá tr? t? 30.000.000 ??ng (Ba m??i tri?u ??ng) tr? lên.

Tr??ng h?p m?t h? th?ng g?m nhi?u b? ph?n tài s?n riêng
l? liên k?t v?i nhau, trong ?ó m?i b? ph?n c?u thành có th?i gian s? d?ng khác
nhau và n?u thi?u m?t b? ph?n nào ?ó mà c? h? th?ng v?n th?c hi?n ???c ch?c
n?ng ho?t ??ng chính c?a nó nh?ng do yêu c?u qu?n lý, s? d?ng tài s?n c? ??nh
?òi h?i ph?i qu?n lý riêng t?ng b? ph?n tài s?n thì m?i b? ph?n tài s?n ?ó n?u
cùng tho? mãn ??ng th?i ba tiêu chu?n c?a tài s?n c? ??nh ???c coi là m?t tài
s?n c? ??nh h?u hình ??c l?p.

??i v?i súc v?t làm vi?c và/ho?c cho s?n ph?m, thì t?ng
con súc v?t tho? mãn ??ng th?i ba tiêu chu?n c?a tài s?n c? ??nh ???c coi là
m?t TSC? h?u hình.

??i v?i v??n cây lâu n?m thì t?ng m?nh v??n cây, ho?c cây
tho? mãn ??ng th?i ba tiêu chu?n c?a TSC? ???c coi là m?t TSC? h?u hình.

2.1.2.2.
Tài s?n c? ??nh vô hình

M?i kho?n chi phí th?c t? mà doanh nghi?p ?ã chi ra tho? mãn
??ng th?i c? ba tiêu chu?n nh?n bi?t TSC? h?u hình, mà không hình thành TSC? h?u
hình ???c coi là TSC? vô hình.

Nh?ng kho?n chi phí không ??ng th?i tho? mãn c? ba tiêu chu?n
nh?n bi?t TSC? h?u hình thì ???c h?ch toán tr?c ti?p ho?c ???c phân b? d?n vào
chi phí kinh doanh c?a doanh nghi?p.

Riêng các chi phí phát sinh trong giai ?o?n tri?n khai ???c
ghi nh?n là TSC? vô hình t?o ra t? n?i b? doanh nghi?p n?u th?a mãn ??ng th?i b?y
?i?u ki?n sau:

–         
Tính kh? thi v? m?t k? thu?t ??m b?o cho vi?c
hoàn thành và ??a tài s?n vô hình vào s? d?ng theo d? tính ho?c ?? bán.

–         
Doanh nghi?p d? ??nh hoàn thành tài s?n vô hình
?? s? d?ng ho?c ?? bán.

–         
Doanh nghi?p có kh? n?ng s? d?ng ho?c bán tài s?n
vô hình ?ó.

–         
Tài s?n vô hình ?ó ph?i t?o ra ???c l?i ích kinh
t? trong t??ng lai.

–         
Có ??y ?? các ngu?n l?c v? k? thu?t, tài chính
và các ngu?n l?c khác ?? hoàn t?t các giai ?o?n tri?n khai, bán ho?c s? d?ng
tài s?n vô hình ?ó.

–         
Có kh? n?ng xác ??nh m?t cách ch?c ch?n toàn b?
chi phí trong giai ?o?n tri?n khai ?? t?o ra tài s?n vô hình ?ó.

–         
??c tính có ?? tiêu chu?n v? th?i gian s? d?ng
và giá tr? theo quy ??nh cho tài s?n c? ??nh vô hình.

2.1.2.3. Tài s?n c? ??nh thuê tài chính

2.1.3. ??c ?i?m

2.1.3.1.
Tài s?n c? ??nh h?u hình

2.1.3.2.
Tài s?n c? ??nh vô hình

2.1.3.3.
Tài s?n c? ??nh thuê tài chính

2.1.3.4.
Chi phí kh?u hao

2.2. M?c tiêu ki?m toán tài s?n
c? ??nh và chi phí kh?u hao

2.2.1. ??i v?i tài s?n c? ??nh

2.2.2. ??i v?i chi phí kh?u hao

2.3. Quy trình ki?m toán tài s?n
c? ??nh và chi phí kh?u hao

2.3.1. Th? t?c ?ánh giá r?i ro

2.3.2. Thi?t k? và th?c hi?n
các th? nghi?m ki?m soát

2.3.3. Th? nghi?m c? b?n

2.3.3.1.
??i v?i tài s?n c? ??nh h?u hình

2.3.3.1.1. Th? t?c phân tích c?
b?n

2.3.3.1.2. Ki?m tra chi ti?t

2.3.3.2.
??i v?i tài s?n c? ??nh vô hình

2.3.3.3.
??i v?i tài s?n c? ??nh thuê tài chính

2.3.3.4.
??i v?i chi phí kh?u hao

2.3.3.4.1. Th? t?c phân tích c?
b?n

2.3.3.4.2. Ki?m tra chi ti?t

CH??NG 3: Th?c tr?ng quy trình
ki?m toán tài s?n c? ??nh và chi phí kh?u hao t?i công ty TNHH ki?m toán và t?
v?n Expertis.

3.1. Giai ?o?n chu?n b? ki?m
toán

3.2. Giai ?o?n th?c hi?n ki?m
toán

3.3. Giai ?o?n hoàn thành ki?m
toán

CH??NG 4: M?t s? nh?n xét và ki?n
ngh? nh?m hoàn thi?n quy trình ki?m toán tài s?n c? ??nh và chi phí kh?u hao t?i
công ty TNHH ki?m toán và t? v?n Expertis.

4.1. Nh?n xét chung v? công tác
ki?m toán tài s?n c? ??nh và chi phí kh?u hao t?i công ty TNHH ki?m toán và t?
v?n Expertis.

4.1.1. ?u ?i?m

4.1.2. H?n ch?

4.2. M?t s? ki?n ngh? nh?m hoàn
thi?n quy trình ki?m toán tài s?n c? ??nh và chi phí kh?u hao t?i công ty TNHH
ki?m toán và t? v?n Expertis.

K?T LU?N

 

 

 

x

Hi!
I'm Mary!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out