ii Comerciale Graphics Boutique S

Capitolul 1.Prezentarea Societ??ii Comerciale, a tehnologiilor WWW ?i a comer?ului online1.1.1. PrezentareaSociet??ii Comerciale Graphics Boutique S.

R.L.Denumirea ?i adresa societ??ii:S.C. GRAPHICS BOUTIQUE S.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

R.L. Adresa sediului:  str.Abc, nr. 1, sect.1, Mun.Bucure?ti Înregistrare:  • Oficiul Na?ional al Registrului Comer?ului:J11/2222/2018  • CUI RO 12345678  • CAEN 1234   Form? juridic? de constituire:  Societatea Comercial? GRAPHICS BOUTIQUE S.R.

L.estepersoan? juridic? român?, având forma juridic? de societate cu r?spunderelimitat?. Obiectul de activitate principal alS.C. GRAPHICS BOUTIQUE S.

R.L este comer? cu am?nuntul altor bunuri, potrivitdatelor con?inute în Certificatul de înregistrare a firmei.S.C. GRAPHICS BOUTIQUE S.R.

L.efectueaz? lucr?ri de grafic? la comand?, template-uri generale ?i material promo?ionale.Societatea Comercial? GRAPHICSBOUTIQUE S.R.

L. este o societate tân?r?, anul înfiin??rii acesteia  fiind 2018. Societatea ?i-a începutactivitatea cu lucr?ri la un nivel mic, dar datorit? calit??ii ?i seriozit??iicu care au fost tratate angajamentele contractuale, firma ?i cerin?ele au evoluatrapid.Firma posed? o capacitate de a seadapta cu rapiditate cerin?elor aflate într-o continu? schimbare,   aleclien?ilor, dar ?i ale pie?ei serviciilor din domeniul comer?ului online. Acestlucru  a dat posibilitatea contract?riide lucr?ri cu un grad ridicat de dificultate, utilizând materiale ?i tehnologiinoi.

S.C. GRAPHICS BOUTIQUE S.

R.L. sepoate considera o firm? dinamic?, ner?bd?toare s? î?i consolideze pozi?ia pesegmentul de pia?? în care ac?ioneaz?, mul?umirea clien?ilor fiind scopulprimordial.Din punct de vedere alechipamentelor tehnice, S.C. GRAPHICS BOUTIQUE S.

R.L. dispune atât de utilaje,echipamente specifice activit??ii desf??urate cât ?i de o infrastructur? cepermite dezvoltarea ?i finalizarea proiectelor solicitate . 

x

Hi!
I'm Mary!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out