Bu günümüzde kar??la?t??? problemin özetini vermektedir. Bunlara ek

Bu bölüm tez ara?t?rmas?nda neyeodaklanaca??m?z konusunda genel bir giri? yaparak ba?lamaktad?r ve dijitalpazarlaman?n günümüzde kar??la?t??? problemin özetini vermektedir. Bunlara ekolarak, ba??ms?z bir sistem olarak artt?r?lm?? gerçekli?in (AR) sunabilece?ifaydalar?n baz?lar?n? öne ç?karmaktad?r. Daha sonra, dijital pazarlaman?n sonzamanlarda kar??la?t??? probleme AR’nin nas?l çözüm sunabilece?i aç?klanacakt?r.Bu bölüm ayn? zamanda artt?r?lm?? gerçekli?in ve bu terimden ne kastedildi?iningenel bir tan?m?n? vermektedir.

  Ayn?zamanda k?saca farkl?l?klara dikkat çekerek, artt?r?lm?? gerçekli?i di?er medyave ileti?im teknolojilerden ay?rmaktad?r. Sonras?nda, bunlar?n yan?nda k?sa birtan?ma yer verilecek ve ara?t?rmada bu tan?mdan ne kastedildi?i özetlenecektir.?kinci k?s?mda, problem tan?m?n?, ara?t?rman?n amac? ve nedeni daha ayr?nt?l?aç?klamaya çal???lacakt?r. Sonras?nda ara?t?rman?n yöntemi ve amac? belirlihedeflerle birlikte takdim edilecek ve bunlar? takiben baz? ara?t?rma sorular?ve hipoteze yer verilecektir. Bu bölüm tezin genel yap?s?n? tan?t?p, tümbölümler ve ekler hakk?nda genel bilgiler vererek bitirilecektir. Ba?lang?ç olarak, geçti?imizony?llarda dünya nüfusu önemli ölçüde artm?? olup, ‘Worldometers1’ (2017) verilerine göre dünya nüfusu1959 (3 milyar) y?l?ndan 1999 (6 milyar) y?l?na kadar geçen 40 senelik süredeiki kat?na (%100’lük bir art??) ç?km??t?r. Bu ba?lamda, 2014 y?l?nda ‘Performance’ dergisinde yay?nlanan ‘Fromprint to digital: the changing face of the media’ makalesi, teknoloji ve medyadakiyak?n zamandaki geli?melerin tüketicilere bilgiye ula?abilmeleri içinalternatif bir yol sundu?unu belirtiyor(Bassanino, A.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

, Maresca, A., 2014).?çerik üreten ?irketler, her zaman mü?terilerinin’  geleneksel pazarlama yerine daha deneyimsel içerik taleplerini her zaman kar??lamaya çal??maktalar. Dijital teknolojidekiyak?n zamandaki geli?meler pazarlamac?lar?n dikkatini çekmektedir.

Dijitalteknolojinin pazarlamadaki önemi ve boyutu her geçen gün artmakta; dijitalüretimin kullan?m?, internet videolar? ve sosyal medya gün geçtikçe daha popülerhale gelmektedir. Yine de, pazarlaman?n dijital olarak yap?lmas?n?n say?s?zyolu olmas? sebebiyle, bu yeni pazarlama kanallar? sürekli olarak a??r?kullan?m tehlikesiyle kar?? kar??ya kalm??t?r. Di?er bir deyi?le, internet halageleneksel pazarlama metodlar?n? uygulayan bilgilerle dolu bir haldedir. Böyleteknikler yeni dijital ortamla genellikle uyumsuzluk göstermektedir. Fakatyak?n zamanda, internetteki reklamlar?n ço?almas? pek çok tüketicinin onlinereklamlardan tamamen kaç?nmas?na yol açm??t?r.Cho ve Cheon (2004) günümüzdekimuazzam say?daki internet reklamlar?na at?f yaparak bu durumu “parçatesirli bomba” olarak tan?mlamaktalar.

Bu yazarlar (2004) tüketicilerininternet pazarlamac?l???na tepkilerindeki dü?ü?ün temel sebeplerinden birininhala bu “parça-tesirli bomba” oldu?unu ifade etmekteler. ?çindebulundu?umuz durum ne ölçüde ?ansl? olarak kabul edilebilir?  ?u andaki gerçeklikten farkl? yollar çizmeye çal???lmal?m?d?r? Toplumun geneli teknolojideki mevcut geli?melerden nas?l yararlanabilir?Bu sorular tezin ilerleyen paragraflar?nda ve bölümlerindecevaplanacakt?r.  Bunlara ek olarak,”ara?t?rman?n amac?” k?sm?nda tez için yap?lacak olan ara?t?rmay? yönlendirmemizeyard?mc? olacak bir kaç soruya daha yer verdik.Geçti?imiz y?llarda,teknolojideki h?zl? geli?meler insanlar?n, bu milenyum ya da 20.

yüzy?löncesinde kullanamad?klar? teknoloji ve medya imkânlar? kullanabilmelerini sa?lam??,öncesinde bu teknolojilerdeki ilerlemeler son derece k?s?tl? olmu?tur. Artt?r?lm??gerçeklik için de ayn? kader söz konusudur. Bu terim ilk olarak, i?çilere Ba?Üstü Gösterge (HMD) (Caudell, Thomas P.

, and David W. Mizell., 1992)arac?l???yla kablo y???nlar?n?n montaj ?emalar?n? göstererek yard?m etmeninyollar?n? arayan Boeing Ara?t?rmac?s? Thomas Preston Caudell taraf?ndan 19921 y?l?ndakullan?ld?. Fakat bu terimin yayg?n kullan?m? ak?ll? telefonlar?n ve benzericatlar?n popülerlik kazanmas?yla ba?lad?.

Peki, Artt?r?lm?? Gerçeklik tamolarak nedir? Artt?r?lm?? Gerçeklik yayg?n bir biçimde tart???lm?? ve üzerineyorum yap?lm?? bir terimdir. Baz?lar? bunu bir teknoloji olarak tan?mlarken,di?erleri AR’nin bir arac? oldu?u fikrini savunmakta. Craig (2013) kitab?nda(Understanding Augmented Reality, Concepts and Applications) AR’nin bir arac?oldu?u görü?ünü savunur. Ona göre bu fikir bizim mevcut teknolojinin ötesineula?mam?z? ve AR’nin potansiyeli ve kabiliyetleri konusundaki büyük resmi hayaletmemizi mümkün k?lmaktad?r. Dahas?, Ronald T. Azuma’n?n (1997) ‘A Survey ofAugmented Reality’ isimli makalesinde belirtti?i gibi;  AR’yi belirli teknolojiler ile k?s?tlamamakiçin bu ara?t?rma AR’yi ?u üç özelli?e sahip herhangi bir sistem olaraktan?mlar: 1) Gerçe?i ve sanal? birle?tiren, 2) Etkile?imli ve gerçek zamanl? ve3) 3B olarak alg?lanan.

Di?er bir deyi?le, Ronald T. Azuma ve Crag, A. B. gibi,Artt?r?lm?? Gerçeklik alan?ndaki baz? uzmanlar AR’yi bir teknoloji olaraktan?mlamamaktad?rlar. Azuma’n?n bu üç nitelikten ne kastetti?ini daha ayr?nt?l?aç?klamak için, Craig, A. B. (2013) ?unlar? ekler: ·        Fiziksel dünya, fiziksel dünyan?ngörüntüsüne dijital bilginin yans?t?lmas?yla artt?r?l?r.

·        Bilgi, fiziksel dünyaylaba?lant?l? olarak gösterilir.·        Gösterilen bilgi gerçek dünyadakikonum ve ki?inin fiziksel dünyadaki fiziksel perspektifine ba?l?d?r. Artt?r?lm?? gerçeklik deneyimi etkile?imlidir, yani bir ki?i bilgiyialg?lay?p isterse bu bilgide de?i?iklik yapabilir. Etkile?imlilik seviyesibasitçe fiziksel perspektifi de?i?tirmekten (örne?in nesneyi farkl? bir bak??aç?s?ndan görmekten), nesnenin kendisini de?i?tirmeye ve hatta yeni bilgiyaratmaya kadar uzanabilir.1 AR-Media taraf?ndan yaz?lanAugmented Reality and the Future of Printing and Publishing – Opportunities andPerspectives (“Augmented Reality” ifadesini 1992 senesinde Boeingara?t?rmac?s? Thomas Preston Caudell ilk defa kullanm??t?r.)1Worldometers, dünya istatistiklerini dünya çap?nda geni? bir kitleylebulu?turmay? hedefleyen uluslarlaras? bir ekip taraf?ndan yürütülmekte ve  Birle?mi? Milletler taraf?ndan lisansl?.

x

Hi!
I'm Mary!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out