Ba?bakan örtemez hale gelmi?tir. Sahi, TTB ve

Ba?bakan Yard?mc?s? ve Hükümet Sözcüsü
Bekir Bozda?, Türk Tabipler ve Türk Mühendis Mimar Odalar? Birli?i’nin Afrin
ilgili yapt??? skandal payla??mlara sert sözlerle kar??l?k verdi. Bekir Bozda?
yapt??? aç?klamada terör örgütleri taraf?ndan yap?lan katliamlara ses
ç?karmayan TTB ve TMMOB’un Afrin operasyonunu ele?tirmesini manidar buldu.

Bozda?, Twitter hesab?ndan yapt??? aç?klamada “Türk Tabipler Birli?i (TTB) ile Türk Mühendis ve
Mimar Odalar? Birli?i (TMMOB) yönetimleri, bugüne dek terör örgütlerinin,
teröristler, terör sald?r?lar? ve terör örgütü katliamlar?na dair en ufak bir
ele?tiri dahi yapmad???, ama dara ve zora dü?tükçe onlara destek verdi?i
aç?kt?r.” de?erlendirmesinde bulundu.

TTB ve TMMOB’un yönetimlerinin kimleri temsil etti?ini soran Bekir Bozda?, “?nsan Haklar? ve bar?? kavramlar?; art?k bu
yönetimlerin terör sevicili?ini örtemez hale gelmi?tir. Sahi, TTB ve TMMOB
yönetimleri, gerçekte kimleri temsil ediyorlar? Türk tabib, mühendis ve
mimarlar? ve ç?karlar?n? m? yoksa terör örgütleri ve ç?karlar?n? m? temsil
ediyorlar?” ifadelerini kulland?. 

 

TÜRK ?SM?N? ÇIKARSINLAR

Bozda?, ?unlar? kaydetti: “Bu haliyle; Türk Tabipler Birli?i yönetimi, Türk
tabiplerini; Türk Mühendis ve Mimar Odalar? Birli?i yönetimi, Türk mühendis ve
mimarlar?n? temsil edemez ve adlar?nda “Türk” ismini kullanamazlar.
Türkiye’de bu kadar milletini, bayra??n?, vatan?n? ve devletini seven tabib,
mühendis ve mimar varken, TTB ve TMMOB yönetiminin hala terör sevicilerin
elinde olmas?, tabipler, mühendisler ve mimarlar için utanç verici, Türkiye
içinse kabul edilemez, bir durumdur. Türk Tabipler Birli?i ile Türk Mühendis ve
Mimar Odalar? Birli?i yönetimleri, ya görevlerini b?rakmal?d?r ya da
adlar?ndaki “Türk” ismini ç?karmal?d?r veyahut da milletini ve
devletini seven tabipler ile mühendis ve mimarlar, terör sevici bu yönetimleri
de?i?tirmelidir.”

 

x

Hi!
I'm Mary!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out